Kategoriarkiv: ERHVERVSPOLITIK

Frederiksberg skal holde på ZOO-turister

Zoologisk Have på Frederiksberg er med sine godt 1,2 millioner besøgende om året, ubestridt den største turistattraktion i kommunen. Det er en turistmagnet som burde medføre flere afledte gevinster. Desværre må man sande, at vi på Frederiksberg slet ikke i tilstrækkelig grad er i stand til lukrere på dette ved at fastholde de besøgende i byen når de har fået set nok eksotiske dyr. Læs videre Frederiksberg skal holde på ZOO-turister

SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2014, d. 7. okt. 2013

 Hjerteligt velkommen alle sammen til Casino Frederiksberg

Det er stedet, hvor der gambles med pengene – hvor der vindes og tabes. Her har vi skattepoker og velfærdsroulette. Nogen går her fra med lidt flere penge, andre får en lang næse.

For bordenden har vi croupieren, dealeren og den administrerende direktør. På casinoets våbenskjold står der på latin ’jacta est alea’ – terningen er kastet. Læs videre SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2014, d. 7. okt. 2013

SF – et erhvervs- og iværksættervenligt parti

At SF er et erhvervs- og iværksættervenligt parti ved de fleste der har fulgt arbejdet på rådhuset. Vi har foreslået at bruge den gamle politistation til et innovations-, studie- og iværksætterhus. Vi har stillet forslag om forbedret indsats for studie, innovation og erhvervsudvikling. Vi har intet imod at Frederiksberg Centret fornyer sig, men vi stemte nej til den konkretet udvidelse, fordi vi ikke mener at bymidten har brug for den øgede bilisme som 150 ekstra parkeringspladser vil afstedkomme, men også fordi vi frygter, at det vil føre til butiksdød for de små erhvervsdrivende. Læs videre SF – et erhvervs- og iværksættervenligt parti

SF-Frederiksberg – Valgprogram – Kommunalvalget 2013

Her kan du downloade vores valgprogram i dobbeltsidet format: SF-Frederiksberg – Valgprogram – Kommunalvalg 2013 – dobbeltsidet

Her kan du downloade vores valgprogram i enkeltsidet format: SF-Frederiksberg – Valgprogram – Kommunalvalg 2013 – enkeltsidet

Du kan også vælge at læse det herunder:

Tid til forandring: SF vil videre med ’Byen i Byen’              

På Frederiksberg fungerer mange ting godt, og indbyggerne er glade for ’Byen i Byen’. Tempoet er mindre hektisk, de 8,7 km2 er til at overskue, og samtidigt giver mere end 100.000 indbyggere byen en størrelse, der gør, at vi har styrke til selv at sætte initiativer i søen.

Frederiksberg er den tættest bebyggede kommune i Danmark, og vi vil blive endnu flere i de kommende år. Kommunen skal ikke plastres til med højhuse eller fortættes, så himlen kun kan ses med tilbagelænet nakke. Men med flere borgere – især flere børn og unge – skal vi lave nye prioriteringer.

Frederiksberg har brug for politisk fornyelse og forandring Nye øjne, ører og stemmer skal til, og vi skal have luget ud i dårlige vaner og politisk lukkethed. Det er tid til at få et politisk flertal, der vil andet og mere end at forvalte – det har vi jo forvaltningen til!

Det bliver tit sagt, at alle vil have fornyelse, men ingen vil have forandring.

Vi er som SF’ere også glade for Frederiksberg, og vi vil fastholde det særegne og specielle ved byen. Men vi kan også se steder, hvor der er brug for forandring, og hvor tingene kan gøres bedre og anderledes. SF har vilje og ideer til forandring og fornyelse.

Hvis du er med på forandringer, skal du sætte dit kryds ved SF d. 19. november.

 

Frie mennesker i stærke fællesskaber

I SF på Frederiksberg arbejder vi for at omsætte disse værdier til handling:

 • Åbenhed – borgerne skal have nemt ved at følge med i det politiske arbejde på Rådhuset, og de skal opleve imødekommenhed, når de henvender sig til forvaltningen
 • Tillid – er hvad vi samlet set kommer længst med. Kommunens styring skal være båret af tillid til byens medarbejdere og borgere
 • Inddragelse – borgerne skal gives maksimal mulig indflydelse på de politiske beslutninger. Det giver kvalitet og medejerskab, og det øger den politiske interesse
 • Mangfoldighed – er en styrke i vores samfund, og for Frederiksberg er det væsentligt at gå forrest som en by, hvor alle betragtes som ligeværdige og mødes med respekt, uanset køn, etnicitet, religion, kultur, seksualitet, handicap, økonomi, uddannelse eller alder
 • Fællesskab – betyder, at vi alle kan føle os værdsatte, ligeværdige og forpligtede som del af en større sammenhæng. Vi er mere end bare individer og har brug for solidaritet, så alle kan sikres mulighed for at vælge og leve det liv, de selv finder godt.
 • Kvalitet – skal sikres i alle de serviceydelser, som kommunen leverer til os borgere. SF  ønsker det som standard for både forvaltningens og vores arbejde på Rådhuset. Sagligheden skal til enhver tid være i højsædet.
 • Frihed – til at forfølge personlige drømme og have ansvar for eget liv med respekt for andres frihed, samfundet og naturen.
 • Bæredygtighed – skal være en forudsætning for vækst. Som kommune har vi konstant et ansvar for at lade udvikling foregå i respekt for klimaet og miljøet. Beslutninger træffes i nuet, men har indvirkning for vores efterkommere.
 • Tryghed – skal præge det offentlige rum. Alle skal kunne bevæge sig frit på kommunens gader og pladser, og alle skal føle sig trygge i deres hjem. Derudover skal vi være trygge ved, at kunne få hjælp fra vores kommune, hvis vi får brug for det.

 

Visioner for Frederiksberg

SF har været med i alle udvalg på rådhuset siden sidste valg. I den nye valgperiode vil vi arbejde vi for at sætte fokus på fire visioner for Frederiksberg:

 • Frederiksberg skal være byen for børn og unge
 • Frederiksberg skal gå forrest i klima-, miljø- og trafikpolitik
 • Frederiksberg skal have en værdig social- og ældrepolitik
 • Frederiksberg skal have et levende kulturliv og en vifte af fritidsmuligheder

Frederiksberg – en by i børne-ungehøjde

Børn og unge er fremtidens råstof, og derfor skal de have de bedste udviklingsmuligheder, som baner vejen for gode voksenliv. Barndommen har også en værdi i sig selv, og det er vigtigt at få lov at nyde sin barndom og sin ungdom! SF vil arbejde for:

Daginstitutioner:

 • Flere pædagoger i daginstitutionerne – mere tid til pædagogisk nærvær og læring
 • Medindflydelse til børn – demokratisk og personlig dannelse
 • Pædagoger skal afspejle omgivelserne – strategier for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger
 • Kvalitet i arbejdet – kompetenceudvikling til ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere
 • Sæt kønnene fri – lad børn udvikle deres køn på deres egne præmisser
 • Sæt fantasien fri – udfordrende og sikre legepladser
 • Styrkelse af samarbejde og visioner – en betalt pædagogisk dag i alle institutioner

 

Skole og ungdom:

 • To lærere – eller en ekstra pædagog i klasser med udfordringer – efter lokale vurderinger
 • Inklusion skal ikke være en spareøvelse – styrk lærernes efteruddannelse
 • Skolemad – der skal igangsættes ordninger
 • Ungdomsråd på Frederiksberg – Vi skal og vil høre de unges stemme!
 • En produktionsskole på Frederiksberg
 • Virksomheder, der sikrer lærepladser til unge skal i fokus mhp. partnerskaber og klausuler

 

Kvaliteten i børnepasningen skal være i fokus

Institutioner er ikke opbevaring men en mulighed for at give alle børn en sjov, udfordrende og tryg hverdag. Alle børn er unikke og skal mødes med åbenhed og respekt. Daginstitutionen giver dem et mødested på tværs af baggrund og etnicitet, hvor både forældre og pædagoger kan deltage i udviklingen.

Børn skal gives mulighed for at udvikle kreativitet og at lære om sund levevis gennem leg, frisk luft, musik, teater, billedkunst og idræt. Sunde børn er nysgerrige og glade børn, og med en god tid i daginstitutionen lægges grundlaget for at tilegne sig mere viden i skoletiden.

Det kræver fokus på kvalitet, og det kræver fokus på gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø. Pædagogerne skal skabe rammerne for et stimulerende læringsmiljø og for en tryg dagligdag, hvor børns trivsel og udvikling er i centrum. Overbelastede pædagoger gavner ikke dette mål. Kvalitet for de voksne giver tid og ressourcer til børnene.

Skolelivet

Frederiksberg har en lokal funderet folkeskole, vi kan være stolte af. Vi har gennem årene haft et tillidsfuldt samarbejde mellem kommunen og lærerne, som har givet et fundament for en god skole, hvor alle børn kan få de basale færdigheder.

Test og elevplaner lærer ikke vores børn at regne og skrive. Der er brug for en evalueringskultur, der bygger på mere end tør dokumentation. En kultur, der bidrager til konstant forbedring og udvikling af undervisning i alle fag, og som kan give grundlaget for at elever og lærere kan sætte ind med forskellige tiltag, der kan udvikle de stærke sider og kompensere de svage sider for den enkelte elev. For vejen til læring er forskellig fra barn til barn.

Skolen skal afspejle det omgivende samfund. Derfor skal skolerne tage hensyn til forskellige kulturer og holdninger både i dagligdagen og i samarbejdet med forældrene. Vi ser det multietniske som en styrke for vores by.

Skolen er central for børns dannelse til livet. Den skal åbne døren til demokratisk forståelse og for det givende i forpligtende fællesskaber mellem mennesker.

 

Ungdomslivet

Vores by får flere unge i de kommende år. Derfor skal byen åbne sig og give mere indflydelse til de unge i forhold til de beslutninger, der tages på Rådhuset. Der skal oprettes et ungdomsråd, som sammen med Ældrerådet og Integrationsrådet kan sikre, at alle stemmer høres. I SF undrer vi os over den lukkethed kommunen praktiserer i forhold til de unge. Et mærkeligt bureaukratisk sprog appellerer ikke til, at de unge gør deres stemmer gældende. Vi vil skabe rammerne for, at de kan blive hørt, så vi får styrket kvaliteten i Rådhusets beslutninger.

SF mener, at øget indflydelse til unge vil gøre Frederiksberg til et mere attraktivt sted at leve sit ungdomsliv. I dag drager mange unge til Københavns Kommune for at få de spændende oplevelser. Vi skal ikke konkurrere med København, men vi skal udfordre os selv og konstant forbedre forholdene for de unge.

Vi vil arbejde for, at Frederiksberg får udvidet sine uddannelsestilbud, så der er noget til alle uanset etnisk baggrund og boglige forudsætninger. Derfor skal Frederiksberg have en produktionsskole.

 

Et grønnere Frederiksberg

Frederiksberg spiller en central rolle i den bæredygtige samfundsomstilling. I SF mener vi, at den rolle skal tages seriøst. Vi står overfor en lang række alvorlige miljøproblemer, der kræver forandringer i den måde, vi lever vores liv. Kommunen skal skabe rammerne om den forandring og det kræver mere end pyntegrønne tiltag.

På særligt tre områder, mener vi, at Frederiksberg har brug for nye visioner:

 1. Trafik
 2. Arealanvendelse
 3. Klima

 

Trafik

Frederiksberg er hele hovedstadens parkeringsplads. Vi ved, at der er borgere for hvem bilen stadig er en nødvendighed, men Frederiksberg skal ikke være parkeringsplads for pendlere eller andre, der ser en fordel i at stille deres bil i vores by. Vores indbyggere og især vores børn skal skånes for at hoste sig gennem trafikken. Foruden pladsproblemer kommer bilerne med en betydelig drivhusgasudledning, støjproblemer og en luftforurening, der fortsat er over EU’s grænseværdier. Der skal prioriteres skarpere på trafikområdet!

Det skal være nemmere og sikrere at være cyklist! SF vil sætte de bløde trafikanter – fodgængere og cyklister – før bilerne. Grundlæggende har vi i SF en målsætning om at begrænse bilismen på Frederiksberg. SF ønsker, at parkering i højere grad sker under jorden. Den plads, det frigør på overfladen, skal anvendes til inspirerende byrum. Andre partier ser det som en mulighed for at øge antallet af parkeringspladser, men det anser vi for kortsigtet i forhold til sundhed, sikkerhed og miljø. SF vil arbejde for:

 • Et trafikhierarki for den kommunale planlægning, hvor hensynet til cyklister, fodgængere og den kollektive trafik altid går forud for de motordrevne transportformer
 • Et velfungerende og sammenhængende cykelstisystem. Vi vil have flere og bredere cykelstier, grøn bølge for cyklister, luftpumper og flere vandstandere
 • Sikre skoleveje og lokal indflydelse på trafikbeslutninger ved den enkelte skole
 • Udvikling, ikke afvikling, af den kollektive trafik!
 • Den kollektive trafikdækning af Finsensvej skal forbedres
 • Kommunalt udlån af ladcykler og el-cykler
 • Flyt flere parkeringspladser under jorden – mere liv på overfladen!
 • En cykel og gangbro over Metroen mellem Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej
 • Trafiksanering af Frederiksberg Allé – færre biler mere folkeliv

 

Arealanvendelse

Som Danmarks mindste og tættest befolkede kommune, skal Frederiksberg være særligt opmærksom på, hvordan vi bruger vores knappe areal. Skal vi bruge det på parkeringshuse eller på grønne arealer og frirum til borgerne? Der kræves også særlige hensyn med de tiltagende regnskyl fra klimaforandringerne. Her skal vi sikre grønne arealer til nedsivning. SF har stillet en lang række forslag på klima og miljøområdet, og vi fortsætter vores arbejde for blandt andet frilægning af Grøndalsåen, afskærmning af Bispeengbuen og begrønning af S-togsbroerne.

SF vil arbejde for:

 • At der indføres et hierarki for arealanvendelse, som forhindrer en samlet reduktion i kommunens grønne og frie arealer. Hver gang et frit område bebygges, skal et andet ryddes til frirum.
 • At der indføres en biofaktor, så alle byggeprojekter sikrer en betydelig stigning i de grønne overflader, der kan tilbageholde regnvand, øge biodiversiteten og skabe et skønnere byrum.
 • Frilægning af Grøndalsåen
 • Vandafledning via grønne gadebede og flere grønne tage
 • Byrum til bevægelse og kultur
 • Nej tak til opførelse af parkeringshus ved Forum og nej tak til bygning oven på metrostationen
 • Nej tak til bygning over 2 etager oven på den kommende metrostation på Frederiksberg Allé

 

Klimaindsatsen

Der hersker ikke længere tvivl om, at klimaproblemet er et af de mest alvorlige, vores generation står overfor. Det kræver en aktiv indsats på alle niveauer, og kommunerne har en god mulighed for at vise vejen.

SF vil arbejde for:

 • Øget reduktionsmål i den forestående strategiske energiplan
 • Krav om at alt nybyggeri gøres CO2-neutralt gennem lokal vedvarende el-produktion
 • Øget indsats for klima- og energirenovering i almene boliger – flere solceller
 • Etablering at et miljøpunkt til rådgivning af borgerne om deres muligheder
 • Frederiksberg skal være mere ambitiøs i forhold til den mængde vand, der afkobles fra kloaksystemet

 

Frederiksberg – en kommune, der giver værdighed for alle

På Frederiksberg har vi alle muligheder for at skabe en kommune, hvor alle får den hjælp, de har brug for, og hvor ingen tabes på gulvet. Alligevel ser vi uligheden også på Frederiksberg.

Det vil SF gøre noget ved:

 • Tag over hovedet – ingen skal sove på gaden i vores by
 • Alle fremtidige besparelser og tiltag skal igennem et ’udsatte-tjek’ – rammes denne gruppe skal det ikke iværksættes
 • Bedre brug af støtte-kontaktpersoner for borgere med behov for opbakning
 • Styrket boligsocial indsats – sikring at øremærkede puljer fra regeringen går direkte til de påtænkte konkrete tiltag
 • Udarbejdelse af en politik for prostitution, der blandt andet skal omfatte en exit-strategi

De fleste børn, unge og voksne behøver ikke hjælp fra kommunen, og mange ældre klarer sig selv til de er langt oppe i årene. Men Frederiksberg skal være der for de socialt udsatte og for de ældre uden stærkt familiebagland, økonomisk eller helbredsmæssigt overskud til at klare sig selv. SF ønsker en by, der har respekt for og skaber rammerne for, at alle kan bestemme over deres eget liv – livet ud!

Ældrepolitik

Frederiksberg vedtog i 2013 en ny ældrepolitik, som SF tog aktiv del i udfærdigelsen af. Vi har alle muligheder for at skabe en by, hvor alle får den pleje og hjælp, de har brug for. Vi vil sikre omsorg til de ældre, der har behov og sikre tiltag, der forebygger på en sådan måde, at så mange ældre som muligt kan klare sig selv så længe som muligt. Det er der både menneskelig og økonomisk ræson i. I SF mener vi, at effektiviseringerne inden for rengøring og pleje har betydet et forringet serviceniveau på Frederiksberg. Området har svært ved at tåle yderligere beskæringer, og der er nu behov for en periode med stabilitet i ydelserne. I SF vil vi arbejde for følgende:

 • Ingen økonomiske beslutninger må skabe større ulighed
 • Rådighedsbeløbet for de ældre skal op, så de fattigste ældre efter at have betalt de faste udgifter med folkepensionen, er i stand til at leve på et anstændigt niveau
 • SF ønsker at udvikle og ikke skære i kommunens dagcentertilbud
 • Frivillighed inden for ældreområdet kan være et godt supplement, men det må aldrig erstatte de plejemæssige kerneydelser udført af uddannet personale
 • SF er tilhænger af tillid inden for ældreplejen – minuttyranni er ikke gavnligt
 • SF er kritisk over for tanken om at konkurrenceudsætte driften af plejehjem
 • SF er tilhænger af velfærdsteknologi, der kan gøre livet nemmere, men det skal indføres respektfuldt og i et tempo, der gør, at trygheden følger med
 • Ældre medborgeres kvaliteter og kompetencer skal i højere grad bruges på arbejdsmarkedet – det er der nemlig flere ældre, der selv ønsker
 • Indretningen af byrummet skal understøtte ønsket om, at ældre kan være aktive og føle sig trygge så længe som muligt
 • En gennemtænkt kollektiv trafikbetjening er nødvendig for at ældre kan opretholde et aktivt, socialt og kulturelt liv
 • Frederiksberg skal sikre, at ældre medborgere tilbydes læring på den IT-teknologiske front, så digitaliseringen ikke skaber ulige vilkår

Handicappolitik

I SF mener vi, at alle har ret til et værdigt og aktivt liv!

Der er nogle borgere, som har brug for støtte fra kommunen for at leve et selvstændigt liv på egne betingelser. SF vil arbejde for, at den rette hjælp kommer, når der er brug for den. Støtten skal gives med respekt for det hele menneske, med tid til at forstå og med ressourcer til at handle ud fra den enkelte borgers situation.

 • SF har det ambitiøse mål, at Frederiksberg skal blive den mest handicapvenlige by i Danmark.

SF har seks principper for kommunens handicappolitiske arbejde:

 • Alle børn, unge og voksne har ressourcer og skal have mulighed for at udvikle sig og lære gennem hele livet
 • Børn, unge og voksne har forskellige ønsker og behov, for gruppen af mennesker med handicap er langt fra en samlet skare, men rummer den samme mangfoldighed som mennesker uden handicap
 • Det rehabiliterende perspektiv overfor mennesker med handicap skal hjælpe den enkelte til at leve så selvstændigt et liv som muligt
 • Kommunens hjælp og støtte skal være koordineret og af høj faglig kvalitet
 • Familien og det øvrige netværk er en vigtig del af det enkelte menneskes samlede ressourcer
 • Inklusionsperspektivet skal videreudvikles inden for handicapområdet, idet det vil gavne borgere og samfund, at mennesker med handicap i højere grad, og så længe det gøres med eftertanke, kommer ud og oplever et liv med folk uden handicap

SF ønsker, at mennesker med handicap ikke sidder for meget derhjemme, men kommer ud og så vidt muligt har de samme muligheder, som alle andre borgere, og at der sikres god kontakt til andre i samme situation. Borgere med psykosociale handicap skal have støtte til at komme sig.

Derfor vil SF arbejde for:

 • En forstærket indsats for fleksible dagtilbud og flere og bedre bo-miljøer, hvor der både sigtes på tryghed og inklusion blandt borgere uden handicap
 • For de borgere, der kan komme på arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår med skånebehov eller på særlige vilkår (fleksjob), skal der være en individuel og tværfaglig indsats, der sikrer både borger og arbejdsplads den nødvendige støtte og en koordinerende fast kontaktperson.

Det skal sikres, at tilgængeligheden er i orden, og at indretningen af byens rum gør det nemt og trygt for mennesker med et bevægelseshandicap. SF vil samarbejde med de foreninger og organisationer, der er på området. Når det gælder privatpraktiserende læger, fysioterapier, kiropraktorer og andre behandlere, vil SF arbejde for at kommunen gør sit yderste for at sikre, at tilgængelighed står højt på dagsordenen hos disse selvstændige virksomheder.

I budget 2014 forsøgte vi uden held at få overbevist de andre partier om, at kommunen har brug for en borgerrådgiver – også kaldet en social ombudsmand. Tanken er at have en instans, der kan vejlede og hjælpe borgere, der føler sig i klemme i forhold til det kommunale system. Mange kender ikke deres rettigheder og ved måske ikke, hvordan man klager over en afgørelse i kommunen. Borgerrådgiveren vil kunne hjælpe i sager af enhver karakter omhandlende både børn, unge, voksne, og ældre. Vi helmer dog ikke:

 • SF vil fortsat arbejde for at Frederiksberg får en borgerrådgiver

 

Psykiatri og misbrug

SF vil arbejde for:

 • Bedre koordination mellem kommunen og den regionale psykiatri.

Borgere med misbrug og måske psykiske lidelser har ofte svært ved at finde fodfæste i deres eget liv. De skal hjælpes videre til at håndtere en hverdag på deres egne betingelser.

Derfor vil SF arbejde for at:

 • Sikre samtidig behandling af misbrug og eventuel psykisk lidelse
 • Bruge kommunens mange handlemuligheder for at bringe misbrugeren videre: Bolig, jobmuligheder, tætte netværk, bedre forebyggelse og sundhed og ikke mindst støtte til familien

 

Frederiksberg – en by med et levende kultur- og fritidsliv!

Undersøgelser viser, at et flertal af beboerne på Frederiksberg især sætter pris på de kulturelle tilbud. Alligevel synes et flertal, at det netop er kultur, der skal stå for besparelser. Det hænger naturligvis ikke sammen, og SF vil ikke spare på kulturen. I stedet vil vi arbejde for:

 • Et børnemuseum, der også kan blive en attraktion udenfor kommunen
  • Fortsat udvikling af bibliotekerne til en ny tid
  • Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere
  • Mere idræt, musik, teater og gøgleri i byrummet
  • Styrket inddragelse af brugere og aktører i udviklingen af kommunens fritids- og kulturliv
  • Fortsat fokus på at forbedre idrætsfaciliteterne i kommunen

Kultur er mere end fritid og rekreation. Det er ressourcer i den enkelte borger, som kan komme til udtryk i forbindelse med byudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse. Det er en social ressource, som kan spænde over kløfter og forskelligheder og udvikle nye muligheder for den enkelte og for nye fællesskaber. Mange kulturelle tilbud giver mulighed for at være mere end forbruger og kunde – det giver plads til at være borger og deltager!

Kunst og kultur har også værdi i sig selv.

I en tid, hvor der råbes på sammenhængskraft, innovation og ideudvikling, er der ikke råd til ikke at investere i kultur. Den kommunale økonomi er presset, og det er nødvendigt at prioritere indenfor den økonomiske ramme. Men kultur er så beskeden en post, at der ikke kan beskæres yderligere. I SF vil vi være med til at vende krystallen så nye lysglimt kan opstå og eksisterende aktiviteter kan få bedre vilkår.

——-

Beskæftigelse Frederiksberg skal bidrage til at skabe jobs i hovedstadsområdet. Vi er en studieby, og derfor er det naturligt at styrke samarbejdet mellem uddannelsessteder og erhvervslivet – både store, mellemstore og små virksomheder.

 • SF har særligt fokus på virksomheder og arbejdspladser indenfor grøn teknologi
 • Frederiksberg kan sikre arbejdspladser ved at tage fat på vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale ejendomme
 • Frederiksberg skal skabe flere og mere målrettede aktiviteter for unge udenfor arbejdsmarkedet
 • SF vil sikre, at Frederiksberg benytter sig af sociale klausuler, og at de efterleves. Vi vil ikke acceptere ringe arbejdsforhold i kommunen.

SF vil arbejde for

 • Praktikpladser til unge
 • Ordentlige forhold på byggepladser på Frederiksberg

 

Erhverv og iværksætteri

Frederiksberg skal bevare sin profil med de mange små erhvervsdrivende. Derfor stemte SF imod udvidelsen af Frederiksberg centeret. Den nu nedlagte politistation bør anvendes som et brugerstyret iværksætter-, innovations- og studiehus. SF vil arbejde for:

 • Der skal oprettes et iværksætterhus på Frederiksberg.

Boliger

Frederiksberg er en studieby, men lider under en kolossal mangel på ungdoms-, studie- og dimittendboliger, de unge har råd til at bo i. Der skal også være boliger til unge, der ikke er i gang med en uddannelse, men som har brug for egen bolig. SF vil arbejde for flere billige boliger og modsætte sig sammenlægning af små billige boliger til større og dyrere.

Anvendelsen af arealer bør tilstræbes alene anvendt til boligformer, kommunen særligt mangler.

IT – open source og Frederiksberg som ’hotspot’

SF har løftet open-source-dagsordenen på rådhuset, og det vil vi fortsat gøre. Det sikrer de bedste løsninger til de billigste penge.

SF mener desuden, at Frederiksberg bør gå forrest i arbejdet med gratis Wifi – trådløst internet. Der er dog fortsat lovgivnings- og konkurrencemæssige udfordringer. Et forsøgsprojekt kunne således være en model at begynde med.

 • Det er en vision på sigt, at lancere byen som den første i Danmark med en total trådløs gratis internet-dækning, og det vil      sætte en standard til efterfølgelse for andre.

Personalepolitiske værdier

SF støtter bestræbelserne på at fastholde og udvikle personalepolitiske værdier også i en tid, hvor der er fokus på offentlige effektiviseringer (besparelser). Vi lægger vægt på: tillid, medindflydelse, medansvar, dialog og seniorpolitik.

Fysioterapi og motion til medarbejderne

SF har sikret midler til fysioterapi for medarbejderne. Det er dog fortsat et område, som vi kan og vil løfte endnu mere, og SF vil derfor arbejde på, at motion og fysioterapi bliver en integreret del af det at være medarbejder i Frederiksberg Kommune.

Ligestilling og LGBT-politik (bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner)

 • Der skal ansættes en ligestillingskonsulent i Frederiksberg Kommune
 • Der skal sikres en bedre oplysningsindsats til unge om hadforbrydelser
 • Frederiksberg bør arbejde for, at rammerne er til stede for oprettelsen af et krisecenter til mænd i kommunen.
 • Frederiksberg skal samarbejde om gratis, anonym rådgivning og test for HIV og syfilis til etniske minoriteter.

Udvalgsstrukturændring

Den nuværende udvalgsstruktur er et resultat af, at de konservative har fundet det bekvemt med en struktur, der tilvejebringer flest mulige formandsposter med dertilhørende aflønning.

 • Drifts- og Forsyningsudvalget skal nedlægges, idet det har så små dagsordener, at det ikke giver reel mening.
 • Socialudvalget bør sammenlægges med Arbejdsmarkedsudvalget for at bruge ressourcerne bedre. Her er nemlig tale om to udvalg, der sjældent har lange dagsordener, og hvor der desuden opleves sammenfaldende problemstillinger.
 • Netselskabs-bestyrelserne under Frederiksberg Energi A/S skal lægges sammen til en samlet bestyrelse. Det vil sige, at der fx fremover kun skal være en samlet formand for de fem A/S-netselskaber Frederiksberg Vand, Frederiksberg Kloak, Frederiksberg Bygas, Frederiksberg Fjernvarme og Frederiksberg Fjernkøling.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til SF’s politik på et område, der ikke er nævnt i dette valgprogram, kan du sende en mail til rådmand og spidskandidat, Balder Mørk Andersen, balder@baldersf.dk, eller alternativt ringe på 26 14 04 65.

Hvis du har kommentarer eller forslag til SF’s politik, er du ligeledes meget velkommen til at rette henvendelse. Som vi ser det, er der nemlig ingen udvikling uden dialog.

 

Bendt Bendtsen i oliepølen

Bendt Bendtsen (K) må som tidligere minister have en dårlig smag i munden over at have kostet statskassen ca. 124 mia. kr. Det skete ved at lave en aftale uden udbudsrunde på normale markedsvilkår og uden inddragelse af uvildige eksperter, samt på baggrund af en ufyldestgørende rentabilitetsanalyse førende til en misvisende afkastningsgrad. Det gør en minister der hellere vil være på om end meget god fod med de private olieselskaber, end at tænke på den danske statskasse. Bendt Bendtsen har tidligere fremturet med at antyde, at disse selskaber måske ikke ville have igangsat olieboringer, hvis de var blevet præsenteret for et højere skattekrav. Pjat, selvfølgelig var der blevet boret efter den danske olie. De potentielle gevinster var jo uanset hvad milliarder af kroner. Læs videre Bendt Bendtsen i oliepølen

SF vil have innovationshus på den gamle politistation

I SF tog vi for nylig initiativ til at magistraten på rådhuset kunne besigtige den gamle politistation på Howitzvej 30.

Besøget bestyrkede kun min tro på, at vi her som kommune har en unik mulighed for at være medskabere af et særegent innovations- og studiehus, hvor iværksættere kan få mulighed for støbe fundamentet for fremtidige resultater. Bygningen på tre etager er på 3.100 kvadratmeter plus en kælder på 700 kvadratmeter. Lokalerne er af en størrelses- og rumopdelingsmæssig karakter som sætter klare begrænsninger for brugen. Der er således primært tale om lange gange med mindre rum. Læs videre SF vil have innovationshus på den gamle politistation

Åbenhed for nye madleverandører til rådhuset

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. november vedtoges et beslutningsforslag fra SF om leverandørbrug ved arrangementer på rådhuset der gik helt tilbage til 30. januar i år. Det tog således en rum tid at få det færdigbehandlet, men til sidst landedes det altså ved at både nuværende og interesserede leverandører inviteres til en gennemgang af kommunens behov for madleverancer ved arrangementer på rådhuset, samt at leverandørerne her kan komme med deres personlige ideer til leverancerne, i form af en præsentation af en levering til to fiktive receptioner. Læs videre Åbenhed for nye madleverandører til rådhuset

Mere turisme til Frederiksberg

Sommertid er turismetid, og det ville være så dejligt om ikke vi kunne blive i stand til at få langt flere turister til at interessere sig for hvad Frederiksberg har at byde på. Ikke mindst ville det gavne de erhvervsdrivende og i den sidste ende kommunekassen, som kommer mere og mere under pres.

I SF på Frederiksberg Rådhus har vi flere gange forholdt os kritisk til, hvordan Frederiksberg traditionelt er blevet markedsført. Læs videre Mere turisme til Frederiksberg

Spørgsmål til borgmesteren ang. turisme på Frederiksberg

Mener borgmesteren, at Frederiksberg Kommune yder sit maksimale for at sikre, at turister der besøger hovedstaden, får den bedst mulige information om hvad kommunen har at byde på, og på hvilke områder mener borgmesteren at Frederiksberg Kommune evt. kan gøre det bedre end i dag? Læs videre Spørgsmål til borgmesteren ang. turisme på Frederiksberg