FOLKETINGSVALG 2022 – FLYER

Jeg er en politiker, der vil lytte til alle generationers stemme – unge såvel som ældre.

Jeg gør en dyd ud af at være en saglig og ærlig politiker, der gør, hvad jeg siger og siger, hvad jeg gør.

Jeg finder det vigtigt at se nuanceret på politiske spørgsmål, og jeg søger så godt som muligt, at fokusere mere på, hvad jeg selv vil for Danmark og verden, end hvad de andre politikere har gjort skidt.

Du kan stemme på mig i Københavns Storkreds (København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby)

Jeg er SF’s 1. suppleant til Folketinget i Københavns Storkreds, og har været inde som afløser. Jeg er 46 år og har de sidste 13 år arbejdet som konsulent på arbejdsmarkedsområdet. Jeg er uddannet cand. mag i historie og idræt, gift, og har en søn på 16 og datter på 17 år. Jeg har boet hele livet i København, og på Frederiksberg.

Som folkevalgt har jeg 12 års erfaring som rådmand i Frederiksberg kommunalbestyrelse. Jeg har erhvervsmæssig ballast, og en stor vilje til både at løfte vigtige landspolitiske dagsordener og kæmpe for hovedstadens udvikling.

Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder

 • Sundhedsvæsenet halter og folk venter – øgede ressourcer NU
 • Lige løn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd
 • Der skal være kendte ansigter og faste teams i ældreplejen
 • Børn og voksne med handicap skal have en værdighedsreform
 • Afskaf børnefattigdom
 • Mindre brugerbetaling i sundhedsvæsnet
 • Luk hullerne i det sociale sikkerhedsnet
 • Vi skal sikre et mere organiseret arbejdsmarked

Børn og unge i fokus

 • Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde
 • Børn og unge skal have ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse samt flere praktiske fag i folkeskolen
 • Børn og unge, der mistrives, skal have ret til hurtig hjælp

Et grønnere Danmark

 • Danmark skal være klimaneutral senest i 2040
 • Vi skal have en biodiversitetslov, der skal sikre mere natur
 • Vi vil have rent grundvand, rent hav og rene søer

Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed

 • Demokratilov nu! – mere åbenhed og ytringsfrihed for ansatte

Nye prioriteringer i en langt mere usikker verden

 • Ingen flygtninge skal sendes hjem til usikre lande
 • Styrk diplomatiet, de fredsbevarende indsatser, demokrati- og klimastøtte til udviklingslandene samt styrkelse af cybersikkerhed

Hovedstaden

Lynetteholmen er et problematisk projekt. Lad os sikre det gode liv i hovedstaden, før vi øger befolkningsmængden. Miljø skal altid gå forud for profit

Nej til blind udflytning af statslige arbejdspladser

Ny elevfordeling af gymnasieelever med lang transporttid til følge bør revurderes

Hold boligpriserne nede og bevar en blandet by

Kæmp for biodiversitet – Vi vil have flere bier og færre biler i byen!

Vi skal sikre cyklismens bedste hovedstad


Vi skal i Danmark være humanistiske realister i integrationspolitikken. Vi skal turde lægge arm med de reaktionære, der hæmmer andres frihed. Men vi skal også huske at tale op. Der er så mange af udenlandsk afstamning der udgør en stor og vigtig del af vores land, og dagligt arbejder for vores fælles velfærd.

Identitetspolitikken præger vores samtid. Mange går på listefødder. For man kan nemt træde forkert. Der er mange gode pointer, som vi lærer af, men der er også dem, der i for høj grad fokuserer på det negative, frem for at fremme, at mennesker kan leve sammen i fred, forståelse og frihed, uden at skulle frygte konsekvenserne af, hvad der i andres øjne er et fejltrin.

SF-Frederiksberg valgprogram 2021

KOMMUNALVALG 2021

SF-FREDERIKSBERG

VALGPROGRAM 2021

1. Visioner for Frederiksberg 

2. Frie mennesker i stærke fællesskaber

3. Frederiksberg – den bedste by for børn og unge 

4. Et grønnere Frederiksberg 

5. Frederiksberg – en kommune, der giver værdighed for alle 

6. Boliger 

7. Frederiksberg – en by med et levende kultur- og fritidsliv!

8. Beskæftigelse 

9. Erhverv, iværksætteri og turisme 

10. Seksual-, ligestillings- og LGBT+-politik 

11. Styrk demokratiet på Frederiksberg 

12. IT – open source og Smart City 

13. Udvalgsstrukturændring 

14. Personalepolitiske værdier for ansatte i forvaltningen 

15. Kontakt

ET FREDERIKSBERG FOR DIG OG MIG OG VI TO

Frederiksberg er en dejlig by. På den ene side sin helt egen, og på den anden en integreret del af hovedstaden. I SF vil vi både fastholde og bevare det specielle ved Frederiksberg og udvikle og forbedre, hvor det er nødvendigt og muligt. På rådhuset skal der luges ud i dårlige vaner og politisk lukkethed. Der skal åbnes for nye tilgange og større politisk inddragelse af borgerne såvel som af alle politikere.

SF har kæmpet for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, lige ambitioner for alle skolebørn på Frederiksberg, bedre arbejdsvilkår for lærerne, og bedre pleje til de ældre. På trods af fremskridt kan vi gøre det endnu bedre – og især huske alle børn. Så den kamp er slet ikke slut.

Mange er en del af fællesskabet på Frederiksberg, men vi skal have alle med, fra øst til vest på Frederiksberg – uanset postnummer. SF vil fortsat være Frederiksbergs sociale samvittighed på rådhuset, og vi vil gøre vores for, at byen rummer mangfoldighed og mennesker med forskelligt økonomisk grundlag.

Frederiksberg er grøn – men vi skal gøre det endnu bedre. SF igangsatte i 2017 ambitionerne om biodiversitet på Frederiksberg. Vi er lykkedes med en del, men der er fortsat potentiale for at blive grønnere, herunder at være mere bivenlig end bilvenlig.

SF ønsker et opgør med new public management, rigide servicerammer, firkantede kompetencekataloger og unødvendige målinger i den offentlige sektor. I SF bifalder vi politisk styring, der bygger på tillid til borgere og ansatte, mindre unødvendig dokumentation og god ledelse, hvor man giver plads til den enkelte faggruppes og medarbejders faglighed i opgavevaretagelsen. Der skal være plads til fleksibilitet og hjemmearbejde, der sikrer den samlede livsbalance og glæde. Kort sagt, mulighed for at få Ro På.

Der er brug for politisk forandring på rådhuset. SF har viljen og visionerne til at sikre dette.

Hvis du er med på det, bør du sætte dit kryds ved SF tirsdag den 16. november.

1. Visioner for Frederiksberg

SF arbejder på at få seks centrale visioner for Frederiksberg til at blive til virkelighed:

 • Frederiksberg skal være den bedste by for børn og unge
 • Frederiksberg skal være et grønt fyrtårn i klima-, miljø- og trafikpolitikken
 • Frederiksberg skal have en mere værdig social- og ældrepolitik
 • Frederiksberg skal have et levende kulturliv for enhver smag og en bred vifte af fritidsmuligheder
 • Frederiksberg skal udvide demokratiet og sikre større inddragelse af medarbejdere og borgere
 • Frederiksberg skal være en by, der afspejler borgernes mangfoldighed

2. Frie mennesker i stærke fællesskaber

I SF på Frederiksberg arbejder vi for at omsætte disse værdier til handling:

 • Fællesskab – betyder, at vi alle kan føle os værdsatte, ligeværdige og forpligtede som del af en større sammenhæng. Vi er mere end bare individer og har brug for solidaritet, så alle kan sikres mulighed for at vælge og leve det liv, de selv finder godt.

 • Frihed – til at forfølge personlige drømme og have ansvar for eget liv med respekt for andres frihed, samfundet og naturen.

 • Bæredygtighed – skal være en forudsætning for vækst. Som kommune har vi konstant et ansvar for at lade udvikling foregå i respekt for klimaet og miljøet. Beslutninger træffes i nuet, men har indvirkning for vores efterkommere.

 • Tryghed – skal præge det offentlige rum. Alle skal kunne bevæge sig frit på kommunens gader og pladser, og alle skal føle sig trygge i deres hjem. Derudover skal vi være trygge ved at kunne få hjælp fra vores kommune, hvis vi får brug for det.

 • Åbenhed – borgerne skal have nemt ved at følge med i det politiske arbejde på rådhuset, og de skal opleve imødekommenhed, når de henvender sig til forvaltningen.

 • Tillid – er hvad vi samlet set kommer længst med. Kommunens styring skal være båret af tillid til byens medarbejdere og borgere.

 • Ytringsfrihed – ansatte i Frederiksberg Kommune skal mærke opbakning til at gøre brug af deres udstrakte mulighed for at fortælle, hvad der kan gøres bedre.

 • Inddragelse – borgerne skal gives maksimal mulig indflydelse på de politiske beslutninger. Det giver kvalitet og medejerskab, og det øger den politiske interesse.

 • Mangfoldighed – er en styrke i vores samfund, og for Frederiksberg er det væsentligt at gå forrest som en by, hvor alle betragtes som ligeværdige og mødes med respekt, uanset køn, etnicitet, religion, kultur, seksualitet, handicap, økonomi, uddannelse eller alder.

 • Kvalitet – skal sikres i alle de serviceydelser, som kommunen leverer til os borgere.

3. Frederiksberg – den bedste by for børn og unge

Børn og unge er Danmarks fremtid, og skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det baner vejen for gode voksenliv. Barndommen har værdi i sig selv, og det er vigtigt at få lov at nyde sin barndom og sin ungdom samtidig med, at man suger til sig af livets læring.

Kvaliteten i børnepasningen skal være i fokus:

Institutioner skal give alle børn en sjov, udfordrende og tryg hverdag. Alle børn er unikke og skal mødes med åbenhed og respekt. Daginstitutionen giver dem et mødested på tværs af social og kulturel baggrund, hvor både forældre og pædagoger kan deltage i udviklingen. Det er en smeltedigel, der skal fungere.

Børn skal gives mulighed for at udvikle kreativitet og at lære om sund levevis gennem leg, frisk luft, musik, teater, billedkunst og idræt. Sunde børn er nysgerrige og glade børn, og med en god tid i daginstitutionen lægges grundlaget for at tilegne sig mere viden og livsduelighed i skoletiden.

Det kræver fokus på kvalitet, og det kræver fokus på gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø. De voksne skal skabe rammerne for et stimulerende læringsmiljø og for en tryg dagligdag, hvor børns trivsel og udvikling er i centrum. Dette kræver ordentlige normeringer på institutionsniveau, så der er hænder nok til at løfte. Kvalitet for de voksne giver tid og ressourcer til børnene.

SF fik i budget 2021/22 fremrykket minimumsnormeringerne, men vil fortsat arbejde for:

Daginstitutioner:

 • Bedre normeringer – minimumsnormeringerne på tre børn pr. voksen i vuggestue og seks pr. voksen i børnehaven skal fra 2023 gradvist forbedres efter BUPL’s opgørelsesmetode
 • Daginstitutionerne skal kunne rumme en børnehavealder på 3 år, og ingen børn skal rykkes for tidligt
 • Forbedret rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger
 • Forbedrede muligheder for efter- og videreuddannelse for pædagoger, assistenter og medhjælpere
 • Løn under grundforløb på GF2 i stedet for SU for pædagogiske assistenter
 • Sæt fantasien fri – flere udfordrende og sikre legepladser
 • Mere legetøj af genanvendt materiale og uden sundhedsskadelige materialer
 • Tilskud til ambition om 100 % økologisk mad

Skolelivet

Frederiksberg har en lokalt funderet folkeskole, vi kan være stolte af. Perioden med nedlukning under corona har i hvert fald understøttet frasen om, at lærere varetager verdens vigtigste arbejde.

I skolen burde alle børn kunne lære at regne og skrive uden krav om test og elevplaner. Der er brug for en evalueringskultur, der bygger på mere end tør dokumentation. En kultur, der bidrager til konstant forbedring og udvikling af undervisning i alle fag, og som kan give grundlaget for at elever og lærere kan sætte ind med forskellige tiltag, der kan udvikle de stærke sider og kompensere de mulige svagere sider for den enkelte elev. For vejen til læring er forskellig fra barn til barn.

Skolen er central for børns dannelse til livet. Den skal åbne døren til demokratisk forståelse og for det givende i forpligtende fællesskaber mellem mennesker.

SF ønsker en folkeskole, hvor alle elever på alle skoler mødes af det samme ambitionsniveau.

 • Max 24 elever i en enkelt folkeskoleklasse
 • Socioøkonomiske kriterier skal fortsat bruges ved fordeling af nye ressourcer
 • Inklusion kræver, at der afsættes de nødvendige midler for at sikre den rette kvalitet, herunder specialpædagogiske kompetencer og de rette lokaleforhold – drop procentmåltal, men tag udgangspunkt i barnet
 • Mere lokal frihed til at sikre trivsel og faglighed – mindre målstyring og mindre fokus på test
 • Børn skal først starte i skole, når de sammen med forældrene er vurderet klar til det
 • SFO og Klub skal styrkes efter perioden med nedlukning grundet corona, og også her skal normeringerne være bedre – max 9 børn pr. voksen på sigt og mere uddannet personale
 • Åbenhed for alle muligheder for at mindske skoledagenes længde
 • Lærerne på Frederiksberg skal lønnes på niveau med de andre hovedstadskommuner – kvalitet koster, til gavn for rekruttering og fastholdelse af lærere
 • Forbedrede muligheder for efter- og videreuddannelse for undervisere
 • Støt privatskoler i at tage større socialt ansvar
 • Skolemad – fortsat fokus på øget tilskud til mindre bemidlede og på mere økologi
 • Renoveringen af skolerne, herunder idræts- og badefaciliteter og bedre indeklima, skal fremskyndes
 • Fuld barselsfondsdækning, så ingen skoler mister penge på barsler
 • Frem brugen af længerevarende praktik for elever i 8-9-10. klasse med behov for variation i skolelivet
 • Hold folkeskolen helt fri for brugerbetaling – modvirk ulighed
 • Permanentgør bevillingen til projekt ”Farvel til farvede forventninger”
 • Kommunen skal være parat til at bakke op om lærere, der oplever konflikter efter at have undervist i følsomme politiske, religiøse eller kulturelle temaer
 • Styrk viden om mental sundhed for børn i skolerne

Ungdomslivet

SF sikrede et Ungeråd på Frederiksberg, og vi arbejder hele tiden på, at kommunen bliver bedre til at spørge og lytte til de unge. Vores by får flere unge i de kommende år. Derfor skal byen åbne sig, og give større indflydelse til de unge i forhold til de beslutninger, der tages på rådhuset.

I dag tager mange unge til Københavns Kommune for at få spændende oplevelser. Vi skal ikke konkurrere med den store nabo, men udfordre os selv og konstant forbedre forholdene for de unge. Hvem er bedre til at fortælle, hvordan dette kan ske, end netop de unge selv?

Vi vil arbejde for, at Frederiksberg udvider sine uddannelsestilbud, så der er noget til alle – uanset baggrund og boglige forudsætninger.

 • Øget indsats for afgangselever, der ikke består dansk eller matematik
 • Uddannelsessamtale allerede i 8. klasse og uddannelsesvejledning af voksne uddannet til det
 • Styrk indsatsen for, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse ved at fremme undervisning i uddannelse og job i folkeskolen
 • Fokuseret indsats for at sikre unge med kognitive handicaps det rette uddannelses-perspektiv
 • Startevalueringssamtale på ungdomsuddannelsen efter to uger for at modvirke senere frafald
 • Uddannelsescoach til elever, der vurderes frafaldstruede efter start på en ungdoms-uddannelse
 • Oprettelse af en UngeCafé

4. Et grønnere Frederiksberg

Frederiksberg skal være et fyrtårn i den bæredygtige samfundsomstilling. Vi skal agere til gavn for Frederiksberg og hovedstaden og til inspiration for andre. Vi står overfor en lang række alvorlige miljøproblemer, der kræver forandringer i den måde, vi lever vores liv. Kommunen skal skabe rammerne om den forandring, og det kræver mere end pyntegrønne tiltag. Hvis man vil prioritere det grønne, må man også investere, hvad det koster. Øget biodiversitet gavner os alle.

På særligt tre områder har Frederiksberg brug for nye visioner:

 1. Trafik
 2. Arealanvendelse
 3. Klima

Trafik

SF fik efter flere års arbejde digitaliseret parkeringen, men Frederiksberg er desværre fortsat hele hovedstadens parkeringsplads. Vi ved, at der er borgere for hvem bilen stadig er en nødvendighed, men Frederiksberg skal ikke være gratis parkeringsplads for udefrakommende bilister uden licens. Delebilsordninger skal fremmes og det stærke fokus på elbiler fortsættes. En bil er dog en bil, der fylder i byrummet uanset hvad, så der er samtidig behov for et generelt fokus på at mindske bilismen i byen. Ejere af biler, der kun yderst sjældent eller slet ikke er i brug, må gerne opfordres til at overveje andre løsninger.

Vores indbyggere – ikke mindst vores børn – skal skånes for at hoste sig gennem trafikken. Foruden pladsproblemer betyder bilerne med en betydelig drivhusgasudledning, støjproblemer og en luftforurening, der fortsat er over EU’s grænseværdier. Der skal prioriteres skarpere på trafikområdet!

Det skal være nemmere og sikrere at være cyklist! SF vil sætte de bløde trafikanter før bilerne. Grundlæggende har vi i SF en målsætning om at begrænse bilismen på Frederiksberg. SF ønsker, at parkering i højere grad sker under jorden. Den plads, der frigøres på overfladen, skal anvendes til inspirerende byrum. Andre partier ser det som en mulighed for at øge antallet af parkeringspladser, men det anser vi for kortsigtet i forhold til sundhed, sikkerhed og miljø. Vi vil hellere arbejde for:

 • Drop de to timers gratis parkering for udefrakommende bilister uden licens, bortset fra på de centrale handelsstrøg. Lav underjordisk parkering, mens der på overfladen gives plads til mere liv.
 • Lad parkeringsprisen matche de nærliggende parkeringszoner i København
 • Hæv beboerlicensen, herunder progressivt for bil nummer 2 og 3 osv.
 • Trængslen i hovedstaden skal mindskes via kørselsafgift, og der skal formuleres klare mål for dette
 • Trængslen og behovet for bilejerskab skal bl.a. reduceres ved at forbedre vilkårene for lokale arbejdspladser, indkøbsmuligheder, hjemmearbejde, cyklisme og kollektiv transport
 • Miljøzonen skal, når det er lovligt, udvides til også at involvere dieselpersonbiler
 • Elbiler skal fortsat fremmes, men ikke uden samtidigt fokus på bilmængden, hvorfor delebilsordninger bør understøttes på bedste vis
 • Flere og bredere cykelstier – herunder også som vedtaget på Frederiksberg Allé
 • Grøn bølge for cyklister, samt udbedring af farlige huller, nedsunkne kloakriste og udgåede træ-øer
 • Renovering af nedsunkne cykelstier på Finsensvej og ydre Peter Bangs Vej
 • En trafikplan, hvor hensynet til cyklister, fodgængere og den kollektive trafik altid går forud for de motordrevne private transportformer
 • Mindst 10 årlige bilfri dage forskellige steder i byen på passende tidspunkter
 • Der skal ikke kunne tilføjes bilparkeringspladser ud over den for projektet fastsatte norm, såfremt de etableres i kælder
 • SF ønsker ikke, at der oprettes op til 1.600 nye parkeringspladser ved ændring af vejprofiler mv.
 • SF er imod, at Frederiksberg vil tillade 500 privatudlejede el-løbehjul og 75 opbevaringsbokse i byrummet
 • 40 og 30 km zoner på Frederiksberg samt etablering af flere vejbump eller andre hastighedssænkende tiltag
 • Tiltag, der markant mindsker afsætningen for biler ved skolerne
 • SF bakker op om etableringen af Fasanvejs-metrolinjen, som sikrer nemmere transport til Bispebjerg Hospital for borgere på Frederiksberg
 • Gennemførsel af fuld elektrificering af busser og kommunens egne køretøjer
 • Mest mulig el for entreprenørmaskiner – krav ifm. anlægsopgaver

Arealanvendelse

Som Danmarks mindste og tættest befolkede kommune, skal Frederiksberg være særligt opmærksom på, hvordan vi bruger vores knappe areal. Der kræves også særlige hensyn med de tiltagende regnskyl fra klimaforandringerne. Her skal vi sikre grønne arealer til nedsivning og koble det til at være mere ’vild med vilje’.

SF vil arbejde for:

 • Indførsel af et mål for arealanvendelse, som forhindrer en samlet reduktion i kommunens grønne og frie arealer. Således skal der, hver gang et frit område bebygges, tilnærmelsesvis sikres et andet til frirum
 • SF fik indført brugen af biofaktor – forstået som et mål for hvor meget CO2-optag et givent område kan sikre – så alle byggeprojekter sikrer en betydelig stigning i de grønne overflader, der kan tilbageholde regnvand, øge biodiversiteten og skabe et skønnere byrum. Men anvendelsen og evt. øget faktor skal evalueres og genvurderes
 • Fortsat fokus på at manifestere Frederiksberg som bivenlig kommune – respekt for biodiversitet i pasningen af kommunens grønne områder, så biernes bestøvning understøttes
 • Hvert enkelt lille grønt potentiale i byrummet skal udnyttes til grønne åndehuller
 • Bispeengbuen skal væk og Grøndalsåen og Ladegårdsåen skal åbnes
 • Flere midlertidige åbninger af byrum til bevægelse, motion og kultur
 • Hospitalsgrunden skal fremstå som et symbol på kommunens grønne ambitioner. SF vil kæmpe for, at området bliver næsten helt bilfrit bortset fra redningskøretøjer og håndværkerbiler. Vareindleveringen skal ske i periferien og al bilparkering skal være under jorden

Klimaindsatsen

Der hersker ikke længere tvivl om, at klimaproblemet er et af de mest alvorlige, menneskeheden står overfor. Det kræver aktiv indsats på alle niveauer, og Frederiksberg har en god mulighed for at vise vejen.

SF vil arbejde for:

 • Frederiksberg skal arbejde for at fremskynde CO2-neutralitet til 2028
 • Biomasse skal trækkes ud af CO2-regnskab
 • Alle overskudsprodukter af biomasse i kommunen skal benyttes konstruktivt
 • Brændeovne forurener massivt og brugen skal via forskrifter forbydes i byen
 • Nybyggeri gøres CO2-neutralt gennem lokal vedvarende el-produktion
 • Cirkulære byggeprincipper skal konsekvent fremmes
 • Øget indsats for klima- og energirenovering i almene boliger – flere solceller
 • Etablering at et miljøpunkt til rådgivning af borgerne
 • Klimaaftrykket fra fødevarer i alle kommunale køkkener og kantiner, skal nedbringes
 • Madspild skal konsekvent begrænses
 • Intern CO2-pris for investeringer og indkøb over 50.000 kr.
 • Mikroplast skal udfases – SF’s forslag blev vedtaget, og nu skal det føres ud i livet
 • 100% vedvarende energi på Frederiksberg fra år 2030
 • Vandafledning via flere grønne gadebede
 • Fortsat fokus på at mindske overløb så urenset spildevand ikke ender i Øresund
 • Indsats mod lysforurening
 • Konkrete målsætninger om grønne tage og vægge samt indtænkning af solceller
 • Kunst og grønne gavle kun bør kunne indeholde reklamer i særligt trafikplacerede tilfælde
 • Reklamestandere og læskærme skal have funktioner der understøtter de grønne ambitioner
 • I befæstede områder, der ikke kan omlægges til grønt, skal der i stedet gennemføres forsøg med såkaldt urbane træer af genanvendeligt materiale med grøn bevoksning

5. Frederiksberg – en kommune, der giver værdighed for alle

På Frederiksberg har vi gode muligheder for at skabe en kommune, hvor alle får den hjælp, de har brug for og hvor ingen tabes på gulvet. Alligevel ser vi uligheden også på Frederiksberg. Alle skal med, uanset hvor de bor på Frederiksberg.

Derfor vil SF arbejde for:

 • Alle fremtidige besparelser og tiltag skal igennem et ’udsatte-tjek’ – Rammes særligt udsatte grupper, skal det ikke iværksættes
 • Mere fremskudt sagsbehandling på væresteder – også fra Ydelsesservice
 • Styrket boligsocial indsats – respekt for dem der bor alment
 • Hurtigere helhedsorienteret udredning af udsatte ledige og færre skift af sagsbehandlere
 • Bekæmp uligheden i sundhed
 • Rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere skal hæves til samme niveau som i København
 • Udsatterådet skal høres på linje med de lovpligtige råd
 • En kommune med fokus på forebyggelse. Det er en større succes at undgå at en tvangsfjernelse bliver nødvendig, end at den gennemføres
 • Udsatte børn og anbragte børn skal have en hotline eller en ’Barnets dør’ til kommunen og vide at der altid står voksne klar til at lytte og hjælpe
 • Hyppige skift af sagsbehandlere skal modgås
 • Fokus på efterværn for tidligere anbragte børn og unge – let adgang til samtaler, psykologhjælp og ungdomsbolig, samt fokus på vejledning og uddannelse
 • Konsekvent handling og støtte ved æresrelaterede konflikter
 • SF vil sætte et stop for profitmageriet og i stedet styrke demokratisk iværksætteri, selvejende institutioner og medarbejderejede non-profit-organisationer

De fleste børn, unge og voksne behøver ikke hjælp fra kommunen, og mange ældre klarer sig selv til de er langt oppe i årene. Men Frederiksberg skal være der for de socialt udsatte og for ældre uden stærkt familiebagland og uden økonomisk eller helbredsmæssigt overskud til at klare sig selv.  SF ønsker en by, der med respekt skaber rammerne for, at alle kan bestemme over deres egen tilværelse – livet ud!

Ældrepolitik

På Frederiksberg har vi alle muligheder for at skabe en by, hvor ældre medborgere modtager den pleje og hjælp, de har brug for. SF vil sikre omsorg til de ældre, der har behov – og sikre tiltag, der forebygger på en sådan måde, at de ældre, der ønsker det, får mulighed for at klare sig selv så længe som muligt. Det er der både menneskelig og økonomisk ræson i.

SF mener, at effektivisering inden for rengøring og pleje har betydet et forringet serviceniveau på Frederiksberg. Området tåler ikke yderligere beskæring, og der er behov for en periode med stabilitet i ydelserne.

SF har sikret, at vi får en demenspolitik, men der skal mere til end planer på papir.

I SF vil vi arbejde for følgende:

 • Ingen økonomiske beslutninger må skabe større ulighed
 • Rådighedsbeløbet for de ældre skal op, så de fattigste ældre er i stand til at leve på et anstændigt niveau
 • Flere ansatte og faste teams i ældreplejen og flere social- og aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene
 • Demenspakke med mere omsorg og støtte til pårørende med hjemmeboende demensramte
 • Drop unødvendig dokumentation, der tager tid fra den nære omsorg
 • Frivillighed inden for ældreområdet kan være et godt supplement, men må aldrig erstatte de plejemæssige kerneydelser udført af uddannet personale
 • SF er tilhænger af tillid inden for ældreplejen – minuttyranni er ikke gavnligt
 • SF er tilhænger af velfærdsteknologi, der kan gøre livet nemmere, men det skal indføres respektfuldt i samarbejde med den enkelte borger og i et tempo, der gør, at trygheden følger med
 • Forhøjet tilskud til høreapparater
 • Ældre medborgeres kvalifikationer og kompetencer skal i højere grad fastholdes og inddrages på arbejdsmarkedet. Ældre medborgere er en ressource, der med fordel kan fastholdes og inddrages på arbejdsmarkedet, herunder i seniorjob
 • Tilgængelighed – sådan at indretningen af byrummet understøtter, at ældre kan være aktive og føle sig trygge så længe som muligt
 • Yderligere forebyggelse af ensomhed
 • Seniorbofællesskab, herunder fx på Hospitalsgrunden
 • En gennemtænkt kollektiv trafikbetjening er nødvendig for, at ældre kan opretholde et aktivt, socialt og kulturelt liv
 • Frederiksberg skal sikre, at ældre medborgere fortsat tilbydes læring på den IT-teknologiske front, så digitaliseringen ikke skaber ulige vilkår
 • Forsøg med udendørs fitness for ældre
 • Pulje der understøtter, at de ældre kan få koncertoplevelser på plejecentrene

Psykiatri og misbrug

SF vil arbejde for:

 • Bedre koordination mellem kommunen og den regionale psykiatri, herunder bedre opfølgning ved udskrivelse
 • Frederiksberg skal være åbne for, via statslige eller fondsmæssige projektmidler, at styrke PPR til bedre at kunne yde egentlig forebyggende støtte til børn og unge
 • Bedre tilbud til familier der lider under misbrug
 • Samtidig behandling af misbrug og eventuel psykisk lidelse
 • Udnyttelse af kommunens mange muligheder for at bringe misbrugere videre: Bolig, jobmuligheder, tætte netværk, bedre forebyggelse og sundhed og ikke mindst større fokus på støtte til familien
 • Opsøgende indsats, herunder i almennyttige områder
 • Pårørende til mennesker med psykisk sygdom anerkendes som en vigtig ressource, der i højere grad tilbydes familievejledning og psyko-edukation

Handicappolitik

Alle mennesker har ret til et værdigt og aktivt liv!

Der er borgere, som har brug for støtte fra kommunen for at leve et selvstændigt liv på egne betingelser. SF vil arbejde for, at den rette hjælp kommer, når der er brug for den. Støtten skal gives med respekt for den enkelte med nødvendig tid til at forstå og med ressourcer til at handle i den enkelte situation.

SF har det ambitiøse mål, at Frederiksberg skal være den mest handicapvenlige by i Danmark. Vi arbejder for:

 • En forstærket indsats for fleksible dagtilbud og flere og bedre bo-miljøer, hvor der både sigtes på tryghed og inklusion blandt mennesker uden udviklingshandicap
 • En forbedring af kommunens tilgang til KLAPjob – ellers går kommunen glip af ressourcer og udviklingshandicappede brænder inde med deres
 • Større fokus på at få medborgere med udviklingshandicap til at blive en levende del af foreningslivet. Kulturen på Frederiksberg skal være åben for, at alle kan få oplevelser
 • BPA-ordningen bør udvides med mulighed for §96, stk. 3 i Serviceloven
 • Et konstant fokus på, at rådhuset har ansatte med tilstrækkelig tid og kompetencer til at varetage sager med mennesker med udviklingshandicap
 • Åbenhed for nytænkning og videreudvikling af fremtidens specialskoletilbud
 • Det skal sikres, at tilgængeligheden er i orden, og at indretningen af byens rum gør det nemt og trygt for mennesker med et bevægelseshandicap, kørestols- eller rollatorbrugere eller barnevogne
 • SF vil samarbejde med de foreninger, organisationer samt de erhverv, der er på området. Når det gælder privatpraktiserende læger, fysioterapier, kiropraktorer og andre behandlere, vil SF arbejde for, at kommunen gør sit yderste for at sikre, at tilgængelighed står højt på dagsordenen hos disse selvstændige virksomheder
 • Kommunen skal blive endnu bedre til at lytte til input fra interesseorganisationer på området, såvel som fra folk, der har en langt tættere føling med mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår generelt og på Frederiksberg

SF har seks principper for kommunens handicappolitiske arbejde:

 1. Alle børn, unge og voksne har ressourcer og skal have mulighed for at udvikle sig og lære gennem hele livet. Børn, unge og voksne har forskellige ønsker og behov. Gruppen af mennesker med handicap er langt fra en samlet skare, men rummer den samme mangfoldighed som mennesker uden handicap. Det rehabiliterende perspektiv overfor mennesker med handicap skal hjælpe den enkelte til at leve så selvstændigt et liv som muligt
 2. Kommunens hjælp og støtte skal være koordineret og af høj faglig kvalitet
 3. Familien og det øvrige netværk er en vigtig del af det enkelte menneskes samlede ressourcer
 4. Inklusionsperspektivet skal videreudvikles inden for handicapområdet, fordi det vil gavne borgere og samfund, at mennesker med handicap i højere grad, og så længe det gøres med eftertanke og den nødvendige kvalitet, får samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet
 5. Kommunen skal ansætte en tilgængelighedsrådgiver, som kan sætte skub i processen
 6. Styrk tilgængeligheden for handicappede og gangbesværede

6. Boliger

Frederiksberg skal fortsat være en blandet by. Desværre understøtter udviklingen ikke i tilstrækkelig grad dette, og hvis ikke der handles, risikerer vi i fremtiden, at Frederiksberg kun er en by for de velhavende.

Frederiksberg er også en studieby, men lider fortsat under en mangel på ungdoms-, studie- og dimittendboliger, de unge har råd til at bo i.

Der skal også være boliger til unge, der ikke er i gang med en uddannelse, men som har brug for egen bolig. SF vil arbejde for flere billige boliger og modsætte sig sammenlægning af små billige boliger til større og dyrere.

Arealer bør kun bebygges med de boligformer, som kommunen særligt mangler, herunder et seniorbofællesskab.

SF vil arbejde for:

 • 25 % almennyttige boliger ved alt nyt byggeri til priser, der er til at betale
 • Krav om bopælspligt i alle lejligheder og hurtigere indgriben, når boliger står tomme
 • Små boliger må ikke være ensidigt belyste og nordvendte eller beliggende ud til stærkt trafikerede veje eller jernbaner
 • Kriterierne for lejlighedssammenlægninger bør revideres med henblik på at fastholde mindre boliger på Frederiksberg
 • Etagetallet må ikke være er højere end 6 i rammeområder, hvor der ikke foreligger en endelig lokalplan
 • CO2 neutralt byggeri og at mulighederne for at opnå dette skal ske i dialog med bygherrer om konkrete projekter
 • Samarbejdet med de almene boligorganisationer om udsatte borgere skal forbedres
 • De kommunale beboelsesejendomme skal renoveres i hurtigere tempo

Hospitalsgrunden

Efter mere end 100 år med hospital på Frederiksberg ophører det med udgangen af 2025. Det er det sidste store byudviklingsområde, der er tilbage på Frederiksberg og det skal omdannes til et bykvarter. Det er en unik mulighed, men der påhviler også et enormt ansvar for ikke at fejle i processen.

 • Hospitalsgrunden skal være et grønt foregangsområde med plads til ny rekreativ bypark, urban farming og gardening samt masser af indtænkt biodiversitet. Dette skal afspejle sig i navngivningen af pladser og veje
 • Bæredygtighed og cirkulær tilgang skal være en gennemgående vision for hele området, herunder skal materialer fra hospitalet genanvendes samt bevaringsværdige bygninger bestå og ændre anvendelse
 • Varierede bolig- og ejerformer og plads til både grønt kollegium og et seniorbofællesskab
 • Området skal være næsten helt bilfrit og henved al parkering skal foregå under terræn
 • Færdsel skal ske på cyklisters og gåendes præmisser
 • Kreativt iværksætteri, socioøkonomiske virksomheder, kultur, kunst, urban idræt, motion, sundhed og spisesteder skal integreres på grunden
 • Området skal egne sig for børn, der trygt kan lege og bevæge sig både ude og inde
 • Frem til hospitalets endelige lukning, skal der gennemføres flere projekter med midlertidige aktiviteter, og der skal være liv fra starten af

7. Frederiksberg – en by med et levende kultur- og fritidsliv!

Kultur er det frirum, der skaber samfund. Det er det sted, hvor vi mødes på tværs af de sociale skel og dermed et udgangspunkt for at nedbryde disse. Kultur inspirerer og opmuntrer os alle til at tage en mere aktiv del i samfundet. Kultur er ofte katalysatoren for den demokratiske samtale, der er forudsætningen for et sundt og oplyst folkestyre. Musik, teater, kunst, idræt og alt derudover og derimellem kan sætte gang i vores følelser – positive som negative – og skabe stærke bånd mellem samfundsgrupper.

Undersøgelser viser, at et flertal af beboerne på Frederiksberg sætter stor pris på de kulturelle tilbud. I en tid, hvor der råbes på sammenhængskraft, innovation og ideudvikling, må der nødvendigvis også investeres i kultur, og sikres alle en mere lige adgang til kulturoplevelser.

I stedet vil vi arbejde for:

 • Mobilt spillested – til brug for mindre arrangementer i lokalområdet
 • Mere plads til idræt, skaterbaner og spil
 • Åbenhed for kunst, teater, og musik i byrum og parker
 • Anlæg til padeltennis
 • Fortsat fokus på at forbedre idrætsfaciliteterne i kommunen og deres anvendelsesgrad
 • Bedre adgang til uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere
 • Bibliotek for alle – pulje til arrangementer for boligsociale områder
 • At understøtte de lokale foreninger for amatørkultur
 • Fortsat støtte til de lokale teatre og musikarrangementer vi er så stolte af
 • Kulturel skoletaske til alle skolebørn, så de kommer i kontakt med de store kunstformer og kulturarven
 • Fortsat sikring af fritidspas til børn og unge med færre muligheder
 • Mobile legepladser
 • Fortsat åbenhed for udeservering i stedet for bilparkeringspladser
 • Åbenhed for at lukke veje til brug for arrangementer
 • Fokus på tryghedsskabende initiativer i nattelivet

8. Beskæftigelse

Frederiksberg skal bidrage til at skabe jobs i hovedstadsområdet. Vi er en studieby, og derfor er det naturligt at styrke samarbejdet mellem uddannelsessteder og erhvervslivet – både store, mellemstore og små virksomheder.

 • SF har særligt fokus på virksomheder og arbejdspladser indenfor grøn teknologi
 • Frederiksberg skal skabe flere og mere målrettede aktiviteter for unge udenfor arbejdsmarkedet
 • Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb og andre lovgivningsbestemte tiltag skal altid foregå på en facon, så Frederiksberg kan være indsatsen bekendt
 • Flere virksomhedsfremstød for at sikre forløb, der kan skabe ordinære job
 • Flere negative brugeroplevelser i jobcentret skal føre til konsekvent handling og ændringer
 • Oplevelsen hos borgere i eksterne forløb skal evalueres under udbudsperioden
 • Det skal sikres, at tolkebistanden i beskæftigelsesindsatsen er af den rette kvalitet
 • Der er brug for flere ansatte i jobcentret og færre sager pr. sagsbehandler
 • Det skal sikres, at borgerne kan fravælge at modtage elektronisk post i weekender og ferier
 • Et forsøgsprojekt skal igangsættes, hvor en gruppe langtidsledige kan få op til 50.000 kroner til konkrete indsatser, der kan bringe dem tættere på beskæftigelse
 • Der skal udvikles nye initiativer til brug for at få ledige kvinder af anden etnisk herkomst i uddannelse og på arbejdsmarkedet, herunder med fokus på dem der lider under vold eller social kontrol

9. Erhverv, iværksætteri og turisme

Frederiksberg skal blive bedre til at markedsføre sig selv, og til gavn for handelslivet skal især turister, der besøger ZOO og Cisternerne, fastholdes på Frederiksberg. Kommunen skal fortsat have fokus på at forbedre sin service og sagsbehandling over for erhvervslivet på Frederiksberg.

SF vil arbejde for:       

 • Styrk den virale markedsføring af Frederiksberg
 • Tættere samarbejde med Frederiksberg Erhverv
 • Fortsat samarbejde med Københavns Erhvervshus om støtte til iværksættere
 • Iværksætteri skal på skemaet som tema i folkeskolen
 • Frederiksberg skal være opsøgende i forhold til samarbejder om udvikling af velfærdsteknologi, vedvarende energi og grønne jobs
 • Fornyet fokus på indkøbskørselsordninger for ældre til især butikker på Frederiksberg
 • Brug de grønne biodiversitetsvisioner som trækplaster
 • En virksomheds skrald kan være en andens råstof
 • Al fødevarelevering til kommunen skal være økologisk og kun undtagelser i særlige tilfælde
 • Kommunale udbud skal ikke gennemføres rigidt for at opnå et givent måltal

10. Seksual-, ligestillings- og LGBT+-politik

 • Der skal ansættes en ligestillingskonsulent i Frederiksberg Kommune
 • Frederiksberg bør arbejde for, at rammerne er til stede for oprettelsen af et krisecenter til mænd i kommunen, ligesom vi har et til kvinder
 • Kommunen skal til enhver tid kunne tilbyde voldsramte kvinder og mænd den nødvendige krisecenterhjælp og efterværn
 • Der skal sikres en bedre oplysningsindsats til unge om hadforbrydelser
 • Skolerne skal vide, at der er politisk opbakning til brugen af Uge Sex-materialet udarbejdet af Sex og Samfund
 • SF ønsker vedtaget en egentlig ligestillingspolitik på Frederiksberg
 • Kommunen skal være parat til flere fædre på barsel, når EU-direktivet om øremærket barselsorlov fra 2022 medfører flere af slagsen

11. Styrk demokratiet på Frederiksberg

SF lykkedes med at få sit forslag om en borgerrådgiver til at blive til virkelighed.

Nu arbejder vi videre på:

 • Borgerbudgetter
 • Borgerdrevne forslag
 • Forsøgsordningen med foretræde for de forskellige politiske udvalg, efter forslag fra SF, skal gøres permanent
 • Åbenhedspolitik – SF foreslog det og fik det vedtaget. Men ytringsfriheden for de ansatte skal opleves reelt
 • Borgere, interessegrupper og interessenter skal høres inden vedtagelsen af projekter med betydning for byen
 • Spørgetidsordningen forud for møder i kommunalbestyrelsen skal nytænkes
 • Forvaltningens vurdering af politisk tavshedspligt i personsager, hvor der er givet aktindsigt, bør vurderes generelt

12. IT – open source og Smart City

SF har løftet open-source-dagsordenen på rådhuset, og det vil vi fortsat gøre. Det sikrer de bedste løsninger til de billigste penge.

 • Frederiksberg skal fortsat bruge open source, hvor det giver mening
 • Vi skal være en smart-city, der bruger den nyeste teknologi til gavn for borgere og besøgende inden for lovgivningens rammer. Alle de data, der er mulige at være åbne omkring, skal lægges ud til fri brug, herunder ved hackathons
 • Reklamestandere og læskærme skal have funktioner, der understøtter Smart City
 • SF vil sikre, at det sker under hensyn til borgernes forskellige IT-kundskaber

13. Udvalgsstrukturændring

Den nuværende udvalgsstruktur er et resultat af, at flertallet har fundet det bekvemt med en struktur, der tilvejebringer flest mulige formandsposter med dertilhørende aflønning.

 • Socialudvalget bør sammenlægges med Arbejdsmarkedsudvalget for at bruge ressourcerne bedre, eller man kunne overveje et Social- og Sundhedsudvalg
 • Her er nemlig tale om to udvalg, der sjældent har lange dagsordener, og hvor der desuden opleves sammenfaldende problemstillinger
 • Bolig- og Ejendomsudvalget skal atter lægges under By- og Miljøudvalget eller alternativt tillægges flere sagsområder
 • Ældre- og Omsorgsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal atter lægges sammen. Netselskabs-bestyrelserne under Frederiksberg Energi A/S skal lægges sammen til én samlet bestyrelse. Det vil sige, at der fx fremover kun skal være én formand for de fem A/S-netselskaber Frederiksberg Vand, Frederiksberg Kloak, Frederiksberg Bygas, Frederiksberg Fjernvarme og Frederiksberg Fjernkøling

14. Personalepolitiske værdier for ansatte i forvaltningen

SF støtter bestræbelserne på at fastholde og udvikle personalepolitiske værdier, også i en tid, hvor der er fokus på offentlige effektiviseringer (besparelser).

Vi lægger vægt på: tillid, medindflydelse, medansvar, dialog og seniorpolitik.

 • SF fik vedtaget et øget fokus på fleksibel arbejdstid, og arbejder for yderligere tiltag – det skal fastholdes som reel virkelighed i organisationen
 • SF ønsker, at der er et hjælpeteam til rådighed for afdelinger med højt sygefravær, som også kan sikre, at meldinger om for højt arbejdspres kan gå anonymt videre til ledelsessiden
 • SF vil sikre fokus på kønsmæssige skævheder i lederstillinger
 • SF vil holde øje med uforklarlige lønforskelle mellem mænd og kvinder ansat i kommunen
 • Det skal vurderes om MED-systemet kan styrkes i kommunen

Fysioterapi og motion til medarbejderne

SF har sikret midler til fysioterapi for medarbejderne. Det er dog fortsat et område, som vi kan og vil løfte endnu mere, og SF vil derfor arbejde på, at motion, fysioterapi og andre sundhedsfremmende tiltag bliver en integreret del af det at være medarbejder i Frederiksberg Kommune. Det betaler sig i den sidste ende at investere i medarbejdernes sundhed.

15. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til SF’s politik, er du velkommen til at sende en mail til rådmand og spidskandidat, Balder Mørk Andersen, balder@baldersf.dk, eller alternativt ringe på 26 14 04 65.

Som vi ser det, er der nemlig ingen udvikling uden dialog.

Vi har brug for alle kræfter i valgkampen – så har du lidt tid at give af – så skriv til os på gitte@sf-frederiksberg.dk

Følg med på Facebook: SF Frederiksberg

Hvorfor er storbyens stemme tavs, Jan?

Under den seneste folketingsvalgkamp lovede du, Jan E. Jørgensen, hovedstadens borgere at du ville være storbyens stemme. Du præsenterede endda dig selv på følgende vis: ”Jeg vil fortsat være din storbystemme i Venstres folketingsgruppe. For at sige det ligeud – så er Venstres gruppeværelse fyldt af stemmer, der taler om randzoner, udflytning af statslige arbejdspladser og hærvejsmotorvej. Der er ikke mange, der taler om Københavns udfordringer og muligheder.”

V-mindretalsregeringen smed i sidste uge en bombe i form af udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser. Familier rodfæstet i København tvinges til at flytte eller sige op. Børn skal flytte skole og sige farvel til sportsklubben. Alle de ledige akademikere får nu endnu hårdere konkurrence til de få ledige stillinger. Hvis det falder sammen med en stramning af dagpengereglerne kan vi tydeligt se Venstres masterplan.

I Norge har man tidligere forsøgt samme øvelse, og det endte med at koste op mod 1 million kroner pr. stilling der blev rykket ud af Oslo. Meget tyder på at konsekvensen vil blive et stort videnstab, udgifter til rekruttering og pendlertransport, for ikke at tale om udgifter til oprydning efter decideret kaos i udflyttede styrelser. Venstre-regeringens politik emmer af mangel på respekt over for medarbejdere, familier og ikke mindst en solid statslig drift.

Mit spørgsmål til dig Jan E. Jørgensen er: Førte du en indholdsløs reklamekampagne, eller er der andre tungtvejende karrieremæssige grunde til at du nu er helt tavs? Vælgerne bør få at vide hvad storbykandidaten mener om beslutningen.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 8. oktober 2015)

Parkeringssnyd bør modarbejdes

I Frederiksberg Bladet den 8. september omtaltes SF’s nyligt stillede parkeringsforslag. Det er vores tanke, at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer. Vi har stillet forslaget fordi besøgende kan undgå betaling ved at stille p-skiven efter 2 timers parkering, og i SF finder vi det generelt sandsynligt at omgåelsen af parkeringsreglerne er øget med vedtagelsen af den nye parkeringsordning. Især fordi det økonomiske incitament til at flytte på p-skiven, herunder især for parkeringer ud over 4 1/2 time, er blevet øget. For en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 kan betalingskravet nemt omgås ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14. Læs videre Parkeringssnyd bør modarbejdes

Flygtningeudgifter bør være uden for servicerammen

I SF ser vi det som en medmenneskelig nødvendighed at danske kommuner arbejder benhårdt på at modtage og integrere et stigende antal flygtninge fra især Syrien – godt 12.000 i 2015.Det er en væsentlig opgave, som vi som et rigt samfund præget af et stærkt socialt sikkerhedsnet og med solide traditioner for aktivering af civilsamfundet bør være i stand til at løse til gavn for både flygtninge og lokalsamfund. Læs videre Flygtningeudgifter bør være uden for servicerammen

Ordførertale ved 1. behandlingen af Budget 2016 på Frederiksberg

Vi har en drøm

I kender dem formentlig ikke, men der findes et rigtig venstrefløjs-kollektivistisk band ved navn Kitty og Kittet. De har i sin tid lavet en sød lille naivistisk sang der hedder ’Vi har en drøm’. I SF-regi kendes den også som Livø-sangen, idet den synges jævnligt af deltagere på SFOF’s årlige Livøferie. Læs videre Ordførertale ved 1. behandlingen af Budget 2016 på Frederiksberg

Problematiske parkeringsregler

I Lokalavisen den 24. september kritiserer Jan Helsinghoff med rette de nye parkeringsregler på Frederiksberg. Det er alt for nemt at snyde med parkeringsskiven og rent faktisk kan betalingskravet for en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 omgås blot ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14. Det betyder at borgere på Frederiksberg for hvem bilen er en nødvendighed, ofte må cirkle rundt for at finde en parkeringsplads. Det er spild af fritid, øger forureningen og risikoen for uheld. Læs videre Problematiske parkeringsregler

SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

Pressemeddelelse vedr. budget 2016 på Frederiksberg

SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

SF var klar til konstruktive drøftelser med højrefløjen, og vi havde fire hovedpunkter med:

Vi ville have gratis psykologhjælp til unge fordi det er klogest og billigst at forebygge.

Vi ønskede et løft af antallet af pædagoger i daginstitutionerne fordi flere varme hænder giver videbegærlige og eventyrlystne børn.

Vi kæmpede igen for at få hævet rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister til samme niveau som i København, fordi det er rimeligt.

Og SF ville derudover have afsat midler til at støtte lærere og pædagoger i at gennemføre folkeskolereformen.
Læs videre SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

Socialdemokraterne svigter kommunerne

Det var en chokerende oplevelse at følge hvordan Socialdemokraterne, men også De Radikale valgte at stemme for Venstre-regeringens kommunebesparelse på 2,4 mia. kr.

Begrebet omprioriteringsbidrag er en uskøn omskrivelse af besparelser, og når Socialdemokraterne bakker op om dette ud fra argumentet om at der skal sikres “tryghed i kommuneøkonomien” er det intet mindre end den værste gang New speak. Læs videre Socialdemokraterne svigter kommunerne

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg