Valgprogram 2009

Valgprogram for SF Frederiksberg Kommunalvalg 2009

Visionen

Frederiksberg kommune har brug for nye visioner for et nyt årti.

Frederiksberg skal være en kommune hvor kvalitet og æstetik fortsat er i højsædet. Bæredygtighed skal være det afgørende parameter for udviklingen af vore byrum. Vi skal skabe en kommune, som sætter nye standarder for brug af vedvarende energi. CO2 neutralitet er målsætningen. Vejen er ambitiøse energirenoveringer af kommunens bygninger og en effektiv indsats mod trafikkens udslip af CO2. Luftforurening og støj fra trafikken er med til at ødelægge Frederiksbergs grønne oaser. Et bæredygtigt byrum skal skabes ved energibesparelser og nye krav. Miljø- og Renby-kampagner er ikke nok. Der skal skabes nye ambitiøse krav og implementeres ny teknologi. 

Frederiksberg skal være en kommune, hvor der er større åbenhed og dialog mellem borgerne og forvaltningen. Der skal være en bredere og mere forankret dialog mellem politikerne på Rådhuset – og borgerne på Frederiksberg. 

Det er kommunen, der er velfærdssamfundets centrum. Det er her kvaliteten af daginstitutionspladser, folkeskolen, ældreplejen afgøres. Det er her udslaget af regeringens anlægsloft kommer til udtryk. Selvom den borgerlige regering presser kommunens økonomi i knæ, vil SF ikke nøjes med at pege fingre fra sidelinjen. 

SF er et indflydelsesparti, som ønsker medansvar for kommunens fremtid. Derfor har SF opstillet tre indsatsområder for Frederiksberg. Vi kender udfordringerne. I fællesskab kan vi skabe løsningerne: 

Plads og tid skaber kvalitet i dagtilbud

Udfordringen

Frederiksberg står med en massiv udfordring på børneområdet. Flere og mere børnerige familier bliver boende. SF ønsker et Frederiksberg hvor pædagoger og forældre er stolte af kvaliteten i daginstitutionerne. Et Frederiksberg, hvor vore daginstitutioner tager hånd om at familiemønstrene har ændret sig radikalt over de senere år. Nye daginstitutioner opstår ikke fra en dag til en anden: de skal først etableres, indrettes og opstartes. Men der er god brug for dem på Frederiksberg. Vores nuværende dagtilbud er præget af alt for mange lappeløsninger, i form af midlertidige pavillonløsninger og daginstitutioner, som ikke er renoveret. Derfor ønsker SF børneinstitutioner, hvor pædagogerne har større mulighed for efteruddannelse og kompetence udvikling. Et kvalitetsløft forudsætter, at der skabes flere kvadratmeter pr. barn og flere hænder. Hænder, som vel at mærke, er varme af at passe børn – ikke af at dokumentere og administrere nye procedurer og regelsæt. Et varmt måltid mad er med til at sikre kvalitet i pasningstilbudene og det er samtidig en fremtidsinvestering i børnenes sundhed.  Ingen forældre på Frederiksberg skal vælge private løsninger til fordi de er usikre på kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Løsningen

SF ønsker et Frederiksberg hvor pædagoger og forældre er stolte af kvaliteten i daginstitutionerne. Merindskrivninger er ikke længere muligt, hvis vi skal forbedre kvaliteten i vore dagtilbud. Derfor arbejder SF for: 
  At dagtilbudene på Frederiksberg skal udbygges med to store daginstitutioner
Faglig udvikling og moderne dagtilbud, som tager hensyn til moderne familiemønstre er vejen til gensidig tilfredshed ved pædagoger og forældre.

Alt for mange udearbejdende børneforældre bliver ramt af arbejds jag og stress pga. stigende antal lukkedage i institutioner samt længere sygdomsforløb hos børn. Derfor arbejder SF for: 
  At besparelseslukkedagene i daginstitutionerne afskaffes og at pædagogerne får tilbyd om yderligere pædagogiske dage til efteruddannelse.
  At der etableres kommunalt finansiere bedsteforældre ordninger hvor efterlønnere med humøret i behold kan melde sig som børnepassere
Et varmt måltid mad er med til at sikre kvalitet i pasningstilbudene. SF har været med til at sikre, at daginstitutioner med anvendelige køkkener kan tilbyde varmt mad til børn og personale. Men der er plads til forbedringer. Derfor arbejder SF for: 
  At der ansættes yderligere køkkenpersonale i daginstitutionerne så maden kan tilberedes i institutionerne

2. Trafik – og Klimasats skaber miljørigtige byrum

Frederiksberg har brug for en gennemgribende trafik og klimaindsats.

Skal vi gøre noget for at reducere CO2 udslippet, er der to steder vi skal satse lokalt; 1) Trafikområdet og 2) Boligområdet. Det er her de store reduktioner findes lokalt. Det er her vi kan se nye innovative initiativer spire og gro.

Udviklingen er påbegyndt og det internationale Klimatopmøde i 2009 er den en oplagt kulisse til at kickstarte nye tiltag. Frederiksberg er landets tættest befolkede kommune. Trafik fra personbiler og tunge køretøjer er til gene for vores helbred og klimaet generelt. Luftforureningen fra trafikken skal nedsættes.

Bekæmpelse af luftforurening og nye standarder for CO2 reduktioner og nye tiltag, som sikrer, at der er sammenhæng mellem sundhed, miljø og økonomi er målsætningen. 

Løsningen

En reduktion af CO2 forudsætter, at vi tænker os om når vi bygger nyt. SF har længe arbejdet for et kulturhus i kommunen, der tilgodeser både beboere, foreninger og borgere udefra. Et kulturhus, som kan leve op til nye energikrav Derfor arbejder SF for:
  At kulturhuset i Flintholm bliver en energispydspids, som lever op til krav om energiklasse 1 – 2
Frederiksberg er landets tættest befolkede kommune. Trafik fra personbiler og tunge køretøjer er til gene for vores helbred og klimaet generelt. Generne fra trafikken skal mindskes. Derfor ønsker SF: 
   At der etableres trængselsafgifter i København, på Frederiksberg og at omegnskommunerne indgår et fælles samarbejde for at nå dette mål
  At der indføres parkerings frie zoner – undtaget varevogne – til gavn for det lokale erhvervsliv
  At Frederiksberg allé genskabes som en moderne oase. Frederiksberg allé skal være en gågade og der skal etableres forsøg med søndagslukket.
  At der investerer i eldrevne køretøjer til at erstatte kommunens nuværende køretøjer og at der opstilles ladestationer til privates elbiler synlige steder i kommunen
  At der i tilknytning til kulturhuset på Flintholm etableres et miljøcenter hvor borgerne kan søge informationer om hvordan de energirenoverer, sorterer affald og finder energibesparelser i deres private husholdninger.
Frederiksberg er landets mest cyklende kommune. SF ønsker at fremme cyklismen på Frederiksberg derfor har vi i dette års budget taget initiativ til nye bycykler på Frederiksberg. Cyklismen skal fortsat fremmes – også for børn. Det kræver bedre og mere sikre skoleveje specielt i skoledistrikterne ved Skolen ved Skolen, Bülowsvej og Lindevangskolen. Derfor arbejder SF for: 
  At alle skolestrækninger udvides med cykelsti
  At der etableres en gåbusordning som pilotprojekt på udvalgte skoler.

3. Renovering af boligområder, nytænkende arbejdsmarkedstiltag og social ansvarlighed skaber håb om en fremtid for alle

Frederiksberg er en kommune hvor en stor del er velstillede økonomisk. Det er en kommune – som trods nye økonomiske udfordringer – har råd, og også skal have hjerte, til at gøre en ekstra indsats for de der er hægtet af karriere og famileræs. Samtidig er det en kommune, hvor der sjældent tales om ”det andet Frederiksberg”: dvs. den voksende gruppe af borgere som befinder sig under fattigdomsgrænsen. SF ønsker en kommune, som viser større socialt ansvar og større globalt udsyn. Det betyder, at vi skal blive bedre til at integrere vore nye medborgere – kulturelt og socialt. Der er brug for kulturhuse efter medborgerhus princippet, hvor man – først og fremmest – mødes som medborger – på tværs af sociale klasser, køn og etnicitet. Ligesom der er brug for tiltag der sikrer at alle skolebørn på Frederiksberg – uanset social bagage – har det bedste udgangs for god læring. Vanskeligt stillede børnefamilier og ældre skal sikres støtte og derfor arbejder SF for: 
  At der finder gennemgribende renoveringer af områderne omkring Finsensvej, Solbjerghave og Domus Vista
  At der skabes flere specialtilbud til børn og unge med psykiske lidelse som f.eks. asperges og ADH diagnoser
  At der skabes målrettede jobindsatser og innovative jobtilbud og aktiveringsforløb for langtidsledige og kvalificerede tilbud til kommunens nyledige
  At det etableres lokaler til udlejning i det kommende kulturhus i flintholmområdet og at stedet er åbent for borgerne i dag og aftentimerne på alle ugens dage samt weekender
  At den nuværende brugerfinansierede madordning i de frederiksbergske folkeskoler bliver langt billigere. 15 kr. pr. måltid og gratis frugt til skolebørnene
  At der aldrig sker aflysning af hjemmehjælpen uden erstatningsbesøg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg