Styr på økonomien?

Budgettet for 2012 er vedtaget og som noget af det sidste har  Magistraten godkendt den korte budgetpjece. I den forlængelse må jeg erkende, at jeg ikke kom igennem med et enkelt mindre ændringsforslag. I forordet til pjecen stiller borgmesteren følgende spørgsmål til egen besvarelse: ”Er der nu styr på økonomien?” Jeg foreslog så, at der til denne passus blev tilføjet det enkle ord ’endelig’, så der i stedet ville komme til at stå: ”Er der nu endelig styr på økonomien?” I samarbejdets og kompromisets ånd kunne jeg også leve med ordene ’langt om længe’.
At jeg ikke lykkedes med mit forehavende var knapt så overraskende, og min argumentation var da også kortfattet. Men grundlæggende ville min ændring have tydeliggjort hvad det er for en proces vi i kommunalbestyrelsen har været i gang med. For det siddende konservative styre har ikke belæg for at fastholde en fortælling om Frederiksberg som en til enhver tid økonomisk stringent styret kommune.

Det er først i forbindelse med de to sidste budgetforlig (2011 og 2012), som SF har taget del i, samt ved den fælles redningsaktion for budget 2010 (som SF ikke havde del i), at der er blevet gjort alvorlige tiltag til at få sikret en langt mere stabil økonomistyring. Men samtidig er det evident, at de vedtagne og gennemførte effektiviseringer, ikke er uden omkostninger. Således fik Magistraten den 21. november forelagt en sag om opfølgning på serviceniveau efter administrative effektiviseringer i maj 2010. Heraf fremgik det at Jobcentret har været nødsaget til at reducere ”i servicen overfor de ledige i form af minimering af erhvervsrådgivningen i jobcentrets modtagelse.” Det er tragisk at vi under den afgåede borgerlige regering har oplevet mere fokus på kontrol og rettidighed end på reel jobsøgning.

Børne- og ungeområdet melder om, at ”koncentrationen af opgaverne på færre medarbejdere, har øget sårbarheden i opgaveløsningen, i forbindelse med fravær. Desuden skal den enkelte sagsbehandler eller den enkelte pladsanviser, servicere flere borgere eller institutioner, og ”derfor har borgere i konkrete situationer oplevet længere svartider”. Ligeledes Borgerservicecentret melder om udfordringer med at fastholde serviceniveauet.

I SF har vi stor tillid til kommunens medarbejdere, men vi gør både dem og borgerne en bjørnetjeneste, hvis vi ikke tydeliggør, at der er konsekvenser i en effektiviseringstid.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 29. november 2011)