SF: Ungdomsråd til gavn for Frederiksberg

SF hilser vedtagelsen af etablering af et Ungdomsråd på Frederiksberg velkommen. Forslaget kom oprindeligt fra SF fordi vi ønsker at inddrage unge i udviklingen af den kommune vi er fælles om. Frederiksberg har allerede etableret de lovpligtige organer for ældre, for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk og for mennesker med handicap. Nu udvider vi med et Ungdomsråd på SF’s initiativ, og vi ser frem til inputs, opfordringer og politikudvikling sammen med den frederiksbergske ungdom.

Ungdomsrådet sammensættes og består af 9-13 medlemmer og samme antal stedfortrædere, som vælges af og blandt unge, der er bosat i Frederiksberg Kommune, og de vælges for perioden 2014-2016. Alle valgbare og stemmeberettigede er unge i alderen 14-19 år,

Ungdomsrådet får kompetence til at afgive høringssvar ved sager, der er af betydning for ungdommen på Frederiksberg på samme måde som Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet, at afholde arrangementer af interesse for unge, at medvirke til udviklingen af ungdomskulturområdet og andre områder af betydning for unge på Frederiksberg, samt indenfor Ungerådets budget, at yde støtte til konkrete ungdomsaktiviteter af interesse for Frederiksbergs ungdom.

Efter sommerferien afholdes der er en demokratikonference som markerer starten på en periode, hvor der skal gennemføres valg til rådet. I SF håber vi at rigtig mange unge på Frederiksberg vil involvere sig og være med til at præge deres kommune, så den kan blive meget bedre i forhold til ungdomsliv og ungdomskultur

I SF glæder vi os til det fremtidige samarbejde med de kommende gode kræfter i Ungdomsrådet.

(Af: Rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm, begge SF. Bragt i Frederiksberg Bladet)