Budget 2012: SF-aftryk og gode tiltag på børne- og socialområdet

SF er gået med i det brede budgetforlig for 2012. Vi er overbeviste om, at det er et solidt budget med rigtig gode tiltag på flere områder.

Vi har med åbne øjne været med til at planlægge sammenlægninger og lukninger af små institutioner, da større enheder giver øget bæredygtighed i form af bl.a. styrkede faglige miljøer samt mindre økonomisk sårbarhed.

Til gengæld fik SF afsat midler til kompetenceudvikling til især lederne i daginstitutionerne. Med store institutioner er det meget afgørende med en stærk ledelse, der har redskaberne til at sikre personalets og institutionens generelle trivsel og udvikling.

På skoleområdet fik vi ligeså afsat en stor pulje til kompetenceudvikling af folkeskolens lærere. Hvis vi i kommunen virkelig mener en ambitiøs inklusionsindsats, der skal modvirke, at for mange børn ekskluderes fra den almindelige folkeskole, så skal lærerne have de nødvendige redskaber til at kunne håndtere de udfordringer, dette følger med sig.

I fællesskab blev forligspartierne enige om en ambitiøs plan for at forbedre de ældste elevers faglige udgangspunkt for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har igennem længere tid set en meget uheldig tendens til at mange falder fra deres ungdomsuddannelse.  Gode fagfolk har hjulpet os med at vælge de tiltag, der menes at give de bedste resultater.

Igen forsøges det, at få sat et madordning i søen på de frederiksbergske folkeskoler, hvilket vi er meget glade for i SF. Og så fik SF afsat anlægsmidler, så Cassiopeia kan få en boldbane med kunstgræs, hvilket giver klubbens udeareal et klart løft.

På socialområdet er det afgørende, at der nu endelig er blevet enighed om at udvikle og gennemføre en masterplan på det specialiserede voksensocialområde. En del boliger er utidssvarende og meget små, hvilket der skal gøres noget ved, ligesom Center for Beskæftigelse og Aktivitet nu endelig får nye og bedre rammer på Frederiksberg frem for i Rødovre, hvor det ligger nu.

En forebyggende indsats på sundhedsområdet, særligt målrettet socialt udsatte, kan forhåbentlig modgå den stigende ulighed i sundhedsvæsenet, og på SF’s foranledning gennemføres en målrettet informationsindsats omkring de skadevirkninger, psykisk syge risikerer på deres tænder, som konsekvens af indtag af psykofarmaka.

Alt i alt et budget med mange gode tiltag for 2012 og fremadrettet.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 6. oktober 2011. Af: Rikke Lauritsen, medlem af Børne- Undervisnings- og Socialudvalget og Balder Mørk Andersen, Rådmand i Frederiksberg Kommune for SF)