Lovgivning

Denne oversigtstekst skrev jeg i sin tid til SF’s temahjemmeside om prostitution.
Det er først og fremmest lovgivningen vedr. kønssædelighed og trafficking (menneskehandel), der retter sig direkte mod prostitution. Derudover er skattelovens afsnit om indkomst og fradrag desuden væsentlige for de prostituerede.

Afkriminaliseringen
I 1999 blev straffeloven ændret hvilket betyder, at det er kriminelt, at være kunde hos en prostitueret under 18 år, hvis den prostituerede helt eller delvist ernærer sig ved prostitution.
Samtidigt blev den enkelte prostituerede over 18 år afkriminaliseret. Dette betyder at prostitution nu også må være hovedindtægtskilde, blot man registrerer sig og betaler skat. Hvis indtjeningen overstiger kr. 50.000 skal der også betales moms.

Det var under den sidste regering at der pr. 1.7.1999 med (Regeringens Lovforslag nr. L 43 – vedtaget 4.marts 1999) blev udført denne ændring i straffeloven, der gør, at den enkelte prostituerede ikke mere er at betragte som kriminel og derfor ikke længere behøver at frygte anholdelse. Det har været praksis siden 1975, men er først nu blevet nedfældet i lov (fjernelse af § 198 og § 199 om “løsgængeri” og “passivt alfonseri”). Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om legalisering af prostitution som erhverv. I selve lovteksten uddybedes det da også, at “afkriminaliseringen ikke [skal] indebære, at prostitution i øvrigt anses som et lovligt erhverv,”.

Lovændringen ang. under 18 år signalerer, at man ikke længere vil acceptere ungdomsprostitution, men at samfundet påtager sig ansvaret for unges trivsel og samtidig forsøger at begrænse tilgangen til prostitution.

Straffeloven – kønssædeligheden

Lovafsnittene lyder som følger:

24. kapitel Forbrydelser mod kønssædeligheden

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

§ 223 a. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 224. Bestemmelserne i §§ 216-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

§ 228. Den, der
1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,
2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller
3) holder bordel,
straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.

§ 229. Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde.
Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde.
Stk. 3. Med fængsel indtil 4 år straffes den mandsperson, som helt eller delvis lader sig underholde af en kvinde, der driver utugt som erhverv.
Stk. 4. Med fængsel indtil 1 år straffes den mandsperson, som imod politiets advarsel deler bolig med en kvinde, der driver utugt som erhverv. En af politiet meddelt advarsel har gyldighed for 5 år.
Stk. 5. De i stk. 3 og 4 givne straffebestemmelser finder ikke anvendelse på mandspersoner under 18 år, over for hvem kvinden har underholdspligt.

Straffeloven – trafficking

I maj 2002 indføjedes der i straffeloven en paragraf ang. menneskehandel:

§ 262 a. For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer,  transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

1) ulovlig tvang efter § 260,

2) frihedsberøvelse efter § 261,

3) trusler efter § 266,

4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller

5) anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller

2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

Se i øvrigt: Kvindehandel – er europæisk problem, CELI 2004, s. 30-32 for oplysninger om andre landes lovgivning.

Skatteloven – indkomst

Ud over straffeloven, skal man være opmærksom på skatteloven.

Her står der under:

E.A.1.1 SL § 4 Indkomstbegrebet

“Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi, og det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller et andet aktiv af økonomisk værdi.”

Også indtægter ved f.eks. prostitution er skattepligtig indkomst. Se TfS 1998, 457 ØLD, hvor landsretten fastslog, at indtægter ved prostitution er skattepligtig.

Prostituerede er altså skattepligtige og skal være momsregistrerede som selvstændigt erhvervsdrivende. Samtidig er prostitution dog ikke et legalt erhverv. Det betyder blandt andet, at prostituerede ikke kan blive optaget i en A-kasse, med dertil hørende rettigheder. De vil dog være berettigede til for eksempel sygedagpenge, hvis de betaler skat og moms af deres indtægter. Når man som prostitueret vælger at lade sig registrere og betale skat (og moms) af sin indtægt, behøver man ikke oplyse nogen stillingsbetegnelse på selvangivelsen. På årsregnskabet skal det dog fremgå hvilken type virksomhed der er tale om.

Det er en forudsætning for en selvstændig erhvervsdrivende, at man bliver momsregistreret og får et SE nr. hos Told og Skattestyrelsen. Man vil ikke blive registreret som prostitueret, det er ikke en stillingsbetegnelse, da prostitution ikke er et legalt erhverv. Sandsynligvis vil man få en branchekode der hedder ”andre serviceydelser” som er momsberettigede.

Uanset hvordan man etablerer sig, er der krav til bogføring og regnskaber. Og man har pligt til at udarbejde og indsende årsregnskab.

Skatteloven – fradrag

For de prostituerede er loven for skattefradrag meget væsentlig.

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten være fradragsberettigede ved beregningen af den skattepligtige nettoindkomst.

I det tilfælde, hvor der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, skal der for det første foretages vurdering om der overhovedet er tale om erhvervsvirksomhed, ved at påse om den pågældende virksomhed har den fornødne intensitet, seriøsitet, rentabilitet m.m., der i almindelighed kræves fra erhvervsdrivende virksomheder.

Såfremt de ovenfor nævnte betingelser er opfyldt, kan udgifterne fradrages, hvis disse defineres som driftsomkostninger, dvs. udgifter, der var afholdt med det formål at sikre virksomhedens indtjening. (Dette betyder at et par kunstige bryster med rette kan trækkes fra i skat, da de må siges at være indtjeningsoptimerende).

Man kan endvidere læse om fradragsretten i Ligningsvejledning fra ToldSkat, bind 2 vedrørende erhvervsdrivende, afsnit E.A.2 og E.B.3. Ligningsvejledningen er lagt på nettet. Adressen er www.toldskat.dk. Man kan finde den ved at klikke på juridiske vejledninger i feltet: rådgiver.

Afslutningsvis bemærkes det, at forholdene forbundet med A-kassens medlemskab, samt beskæftigelsens lovlighed administreres af henholdsvis Beskæftigelses- og Justitsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg