I besparelsernes tid – ordførertale v. budget 2011

SF’s ordførertale ved 1. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2011, d. 6. sep. 2010
Af: Balder Mørk Andersen, Rådmand og politisk ordfører for SF

I besparelsernes tid
I SF går vi til forhandlinger med et åbent sind, og vi bliver ved bordet så længe vi mener, at det er dér vi kan gøre mest nytte for borgerne. Vi mener selv, at vi har gjort, hvad vi kunne for at få det bedste mulige politiske resultat ud af dette budgetforlig – og vi mener selv, at vi har opnået tilslutning til dele af SF’s politik ved dette forlig. Det er derfor vi har tiltrådt det.

Et hul i kommunekassen
Det har været en hård periode på Rådhuset siden kommunalvalget – sagsmæssigt såvel som økonomisk. De økonomiske udfordringer som kommunen stod over for, blev allerede ridset op ved kommunalbestyrelsens økonomiske temamøde d. 15. marts 2010.

Efterfølgende tog samtlige 6 partier i kommunalbestyrelsen, over to omgange ved henholdsvis 1. og 2. forventet regnskab, et medansvar for at rette op på det økonomiske hul i kommunekassen på 72,2 millioner kr. ved at være med til at finde effektiviseringer, som afhængigt af øjnene der ser, og fingrene der skriver, velsagtens også kunne kaldes for besparelser.

Lad det være sagt med det samme: Vi kunne for den sags skyld godt have ladet aben blive siddende hos de konservative, som har haft hovedansvaret for økonomien på Frederiksberg i rigtig mange år, og således også i den periode, hvor der tæredes på økonomien.

Men når vi i SF får øje på skimmelsvamp, sætter vi os ikke tilbage med hænderne over kors, nej vi smøger ærmerne op, og tager de nødstedte trækonstruktioner under behandling. 

Så vi vidste for så vidt godt, hvad der ventede os af økonomiske perspektiver forud for disse budgetdrøftelser. Hårdt arbejde, og svære politiske beslutninger, herunder også nogle der ville blive negativt modtaget af berørte borgere. I forvaltningssprog kaldes det for et effektiviseringsbudget, men for os i SF, har det i hvert fald føltes som et besparelsesbudget, og vi kan ikke komme udenom, at der vil være berørte borgere der føler det på samme måde. At serviceniveauet sænkes visse steder er der desværre ingen tvivl om.

I SF havde vi således ingen forhåbninger om at blive modtaget uden for Rådhuset af borgere, der strøede rosenblade for vores fødder. Her må man dog for det første tage det med i betragtningen, at budgetprocessen på Frederiksberg er af en sådan karakter, at ingen borgere har en jordisk chance for at vide hvornår et forlig er i hus, især hvis der ikke flages med det. Men primært må det tilskrives det faktum, at det økonomiske råderum for politikerne på Frederiksberg har været alt for lille. Ja, jeg vil næsten tro, at det kun sjældent har været mindre – og herved er Frederiksberg på linje med adskillige andre kommuner, og ja, der er sågar steder hvor det står langt værre til.

Men i SF tager vi det meget seriøst at arbejde for at holde kommunens økonomi oven vande. For i modsat fald vil vi med sikkerhed få sværere ved at få gennemført mere SF-politik i de kommende år.

På trods af dette, havde vi i SF klare forhåbninger om at kunne overbevise det borgerlige flertal om, at resultatet ville blive bedre for hver gang et af SF’s politiske standpunkter eller forslag øvede indflydelse på budgettet.

SF’s tilgang
Vores grundlæggende tilgang har været, at når der skulle effektiviseres skulle den negative effekt over for vores svage og økonomisk trængte medborgere mindskes mest muligt, herunder også inde for den store og differentierede gruppe af ældre. Men når den nu netop er så differentieret, er det også i orden, at kommunen i forbindelse med en revisitering på hjemmehjælpsområdet, nu sætter sig for at undersøge, om hver enkelt borger modtager den hjælp som vedkommende reelt har behov for. Men SF vil som forligspart samtidig være opmærksom på, at vi ikke risikerer en negativ sideeffekt, hvor nogen ældre ikke får dækket deres basale behov.
  
Derudover har vi i SF specifikt haft fokus på socialområdet, børneområdet og på miljø-, klima- energi- og trafikpolitikken.

Når vi har tilsluttet os budgetforliget for 2011, er det således fordi vi mener, at vi har fået sat et SF-aftryk på disse vigtige områder.

Uspiselige driftseffektiviseringer og besparelser på anlæg
I SF har vi arbejdet for at få mindsket eller trukket effektiviseringsforslag ud, som vi ikke fandt spiselige. Det har blandt andet betydet, at der på socialområdet ikke er blevet skåret mere på FKRC (Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter) ligesom at Værestedet Bakspejlet er sikret mod lukning.

Lektiestøtten på skolerne bevares, og på klubområdet sikrede vi, at der ikke blev skåret i bevillingerne. Besparelserne på Ungdomsskolen og besparelser på puljen vedrørende samarbejdet med frivillige organisationer blev halveret. Puljen til ældreklubber bevares, ligesom Bruger – og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet. Desuden besluttedes det i forbindelse med effektiviseringen på socialpædagogiske opholdssteder med 2 helårspladser at oprette fire ekstra hybelværelser.

Bare for at nævne nogle eksempler på driftsbeslutninger der fjernedes helt eller trods alt afbødedes i forhold til oplægget.

På kulturområdet må vi som politikere være meget opmærksomme på konsekvenserne af effektiviseringen på biblioteksdriften, og det samme er tilfældet hos KB og især FIU som må leve med at effektivisere med 1 %. Oplægget var dog lidt højere. 

På miljø- og trafikområdet har vi på anlægssiden medvirket til at sikre, at kommunens nyligt vedtagne CO2-handlingsplan ikke startede med besparelser på cykelstipuljen, samt at puljen til energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger ikke blev beskåret. Derudover gennemføres forundersøgelsen vedrørende vindmølletiltag, samt en udvidelse af miljøzonen med varebiler.

Kapacitetsudvidende anlægsinvesteringer
På anlægsområdet har det især været centralt, at vi i fællesskab har sat penge af, og arbejder videre på at få løst udfordringen på skoleområdet, hvor alle børn på Frederiksberg skal sikres gode skoleår på en af kommunens skoler. Kapaciteten skal udvides – det er helt sikkert.

Det skal den også på daginstitutionsområdet, hvorfor det er vigtigt, at der nu sættes ind med kloge anlægstiltag.
Kapaciteten på ældreområdet skal ligeledes tilpasses de demografiske perspektiver, og moderniseringen er en nødvendighed, hvis vi vil give de ældre de bedst mulige vilkår for at få en god alderdom på Frederiksberg.

Væsentlige beslutninger
På det sociale område er vi, og tilsyneladende også værestedet selv glade for, at der gennemføres en weekend-udvidelse af åbningstiden på det sociale værested Flinten. Vi glæder os over, at der afsættes penge til den sociale vicevært tilknyttet Kvarterhuset Søndermarken, og vi finder det betryggende, at der er givet håndslag på, at de ’skæve’ boliger i henhold til hjemløseplanen skal opføres hurtigst muligt. Dertil afventer vi med interesse en analyse af behovet for en styrket socialrådgiverindsats på herberger og væresteder. Derudover er det rart, at forårets besparelse på SSP-indsatsen nu rulles tilbage.

Skolerne får tilført midler til kompetenceudvikling til lærerne på specialundervisningsområdet, og daginstitutionerne får nu tilført de midler, som de mistede da børnehavealderen skiftede fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Pengene følger nu vuggestuebarnet uanset, hvornår det enkelte barn rykker i børnehave. Og så slipper vi i øvrigt for modulordninger, og de budgetreduktioner det ville have betydet.

Indenfor By- og Miljøområdet får vi på driftssiden afsøgt muligheden for at skabe et miljøpunkt i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Vi ærgrer os fortsat over den fastlåste situation på parkeringsområdet, indtil overtagelsen af de private fællesveje er blevet gennemført, men vil nidkært følge de evt. muligheder, der skulle opstå inden for området, og det er derfor i det mindste rart, at vi nu får en grundig analyse af parkeringsområdet, bl.a. med fokus på adfærdsregulerende initiativer. Tæt sammenvævet med dette er naturligvis den forestående analyse af trafikken på Frederiksberg gennem en trafik- og mobilitetsplan.

Kulturen får mere liv på pladser og strøg, og det sikres nu, at børn fra hjem med økonomiske vanskeligheder kan få betalt den første periode af deres fremtidige foreningsmedlemskab, i en form for fripladsordning over de næste to år. Desuden var der enighed om at give Det Økologiske Inspirationshus et ekstra driftstilskud, og det meget spændende anlægsprojekt med et nyt spejderhus i Søndermarken bliver til virkelighed, når det efter planen opføres i 2013.

I SF har vi haft fokus på iværksættelsen af en ekstern undersøgelse af, hvor og hvordan kommunen kan spare penge på IT-området ved at benytte sig af open-sourceprogrammer. Licenserne er for dyre, og Microsoft behøver altså ikke altid score kassen, når der findes andre mindst lige så gode muligheder. Men det er som sagt det, der nu skal undersøges nærmere.

Tak til forvaltningen
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke forvaltningen, direktionen og især Økonomiafdelingen for det arbejde, de har præsteret for at give os politikere de bedste muligheder for at træffe afbalancerede og oplyste politiske valg. I SF er vi glade for offentligt ansatte, der sætter en ære i, at kvaliteten af deres arbejde er i top. Lad os sammen sikre, at samtlige af kommunens medarbejdere har arbejdsbetingelser der muliggør dette. Skulle der være plads til forbedringer i budgetprocessen, er det således i første omgang et ansvar, der ligger hos os politikere.

En anden regering
VK-regeringen står med sit diktat om nulvækst i kommunerne med et enormt ansvar for den triste økonomiske situation, som presser kommunerne til bristepunktet. Jeg tror, at både forvaltning og politikere havde haft det noget nemmere med de 126 millioner kr. som en ny regering med en kerne bestående af SF og Socialdemokraterne, vil tilføre Frederiksberg. Ydermere er vi ikke tilhængere af regeringens sanktionslovgivning over for skatte- eller grundskyldsstigninger. Den knap havde været rimelig at benytte på Frederiksberg såvel som i andre kommuner, hvor der ikke er penge til at holde serviceniveauet.

Men hverken de 126 millioner eller andre ekstra midler forelå ved dette budget, og jeg tror, at borgerne på Frederiksberg skal være glade for, at vi i SF sammen med Socialdemokraterne valgte at blive siddende ved bordet, og i sidste ende tage medansvar for budgettet. Uden os og S var det med sikkerhed ikke blevet et bedre forlig, men jeg vil også benytte lejligheden til at takke Enhedslistens enlige medlem for den ihærdighed der lagdes for dagen, indtil man valgte at sige tak for denne gang.

Under de givne omstændigheder føler vi i SF, at vi tager del i et ansvarligt og gennemtænkt forlig, og det er da det mindste, man kan forvente, når der nu i denne ombæring ikke var økonomisk råderum til at få gennemført mere folkesocialistisk politik.