Solbjerg Plads uden biler

I godt tre år har man som borger på Frederiksberg kunne opleve den såkaldte nye bymidte, mellem Handelshøjskolen, Frederiksberg Centret og Hovedbiblioteket. Mange har haft holdninger til især gang(u)sikkerheden på Falkoner Plads, men i det følgende vil jeg rette blikket mod den mest trafikerede del af bymidten, nemlig Solbjerg Plads.

Personligt har jeg passeret pladsen – meget som cyklist – ofte som gående – og en gang imellem som bilist. Alle tre situationer har efterhånden sagt mig, at der er færdselssikkerhedsmæssige problemer på pladsen. Utallige gående færdes dagligt på pladsen. De kommer til og fra biografen, fitnesscentret, biblioteket, gymnasiet, metroen, centret og CBS-Handelshøjskolen. Derudover passerer der mange cyklister via den grønne sti, og fra Nyelandsvej til pladsen.

Cyklister og gående skal passe på hinanden. Det skal kunne lade sig gøre, og det gør det tilsyneladende også. Men når der derudover blandes biler ind i færdselen skabes der unødvendig forvirring og øget fare for uheld. Som blød trafikant præges man af en utryghed på pladsen – og det bør ikke kendetegne en bymidte.

At utryghedsfølelsen rent faktisk er helt reel, vidner trafikmålinger fra 2004, 2006, 2007 og 2008 om. Dem har jeg fået aktindsigt i, og de tegner et billede af en biltrafik der gennemsnitligt ligger betydeligt over de maksimale 15 km/t på gågade, og hvor et markant antal biler kører alt for hurtigt over pladsen. Flere kører sågar hurtigere end det er tilladt i den korte 30 km/t-zone der fra begge sider fører ind til pladsen.

Frederiksberg lokalpoliti er af samme opfattelse, hvilket fremgik af det høringssvar som de afgav til Teknisk Direktorats evaluering (12. feb. 08) af pladserne efter to år. Her stod der at læse: ”Politiet finder at Solbjerg Plads i for høj grad bruges som gennemkørselsvej og at der køres for stærkt. Politiet foreslår at pladsen lukkes for gennemkørende trafik alternativt at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger umiddelbart før pladsen fra begge retninger.”

Teknik- og Miljøudvalget får i foråret 2009 atter forelagt sagen, og her tyder noget på at i hvert fald det borgerlige flertal vil nøjes med ”hastighedsdæmpende foranstaltninger i begge sider af Solbjerg Plads i form af indsnævringer”.

Det finder jeg at være en utilstrækkelig lappeløsning der går uden om kernespørgsmålet: Hvorfor skal der overhovedet køre biler på Solbjerg Plads? Jeg finder ingen tungtvejende biltrafiklogistiske argumenter for det. I sådanne tilfælde er det SF’s klare overbevisning, at byrummet skal overlades til de bløde, ufarlige og ikke forurenende trafikanter.

Hvordan forbuddet teknisk set skal udformes vil jeg ikke her søge at specificere, men jeg forestiller mig et generelt indkørselsforbud, hvor der dog stadig vil være gennemkørselsmulighed for udrykningskøretøjer og evt. for biler med særlig tilladelse.

(Frederiksberg Bladet d. 18. november 2008)