Hvad gemmer sig bag Team Gimel ?

Nedenstående indlæg skrev jeg til SF’s debat om prostitution, og har efterfølgende lagt det ind på mit site pga. SF’s copyright-regler vedr. materiale fra andre sider.

Hej Anja
Efter at have læst dine indlæg på den gamle prostitutionsdebat, og nu dem i SF’s magasin, bliver jeg nødt til at spørge:
Du får gjort reklame for en størrelse ved navn
Team Gimel, men hvad er det bortset fra en pornobutik på nettet der formidler kontakt til prostituerede, og agerer som en pro-prostitutionslobby?
Består Team Gimel reelt af andre end dig og en mand ved navn Knud?
På din hjemmeside opleves en uskøn blanding af begrebet kærlighed og så porno og prostitution. Mener du selv at begrebet kærlighed hører hjemme i den verden?
Du giver udtryk for at ville kæmpe for bæredygtig prostitution, hvilket altså indebærer en kamp mod kvindehandel. På din hjemmeside bringes kunders anmeldelser af prostituerede. Heriblandt fandt jeg en (som nu bringes med følgende link-anvisning: Prostitutionsanmeldelser – herefter vælger du til venstre menupunktet Kbh/Sjælland, og derpå søger du på ordene ‘Monica  Eskildsgade’. Beretningen omhandler en tydeligvis menneskehandlet kvinde fra Østeuropa, med en alfons bag sig.

Historien taler for sig selv. Hvordan mener du selv at det understøtter din indsats mod kvindehandel?
Du skriver i debatten hos SF.dk: 
 

Jeg er helt klar over, at bagmændene ofte er kyniske, velorganiserede gangstere/mafia-bander, og politiindsatsen imod dem skal på et generelt plan forstærkes kraftigt.

Hvad med dit eget ansvar når du bringer sådan noget, og har du desuden overblik over om aktørerne i de pornofilm du sælger er tvangsdeltagere, og/eller ofre for menneskehandel?

0 tanker om “Hvad gemmer sig bag Team Gimel ?”

 1. Vi takker for interessen for TEAM GIMEL, og skal hermed supplere med materiale, der på en relevant måde kan belyse, hvad vi arbejder med.
  TEAM GIMEL har udarbejdet en række oplæg om problemstillinger, der knytter sig til prostitution. Vi har holdt møder om oplæggene med folketingspolitikere fra stort set alle partier. Oplæggene og referater af møderne med folketingspolitikerne ligger på http://www.gimel.dk.

  Vi vedlægger nedenfor vort oplæg om Hjælp til kvinder, der vantrives som prostituerede

  For TEAM GIMEL

  Anja og Knud

  —————————–

  TEAM GIMEL
  WWW. GIMEL.DK
  TEAM@GIMEL.DK
  roevej99@hotmail.com

  Hjælp til kvinder, der vantrives som prostituerede

  Regeringen har i notatet Et andet liv lagt op til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Op-lægget koncentrerer sig om de kvinder, der ikke trives som prostituerede, mens problemer og løsninger vedrørende handlede kvinder og narko-prostituerede behandles i andre sammenhænge.

  I den offentlige debat om prostitution har der de senere år været meget fokus på de social-psykologiske forhold, der betinger, at kvinder bliver prostituerede. I visse bidrag til debatten fremstilles det som om, alle prostituerede som børn og unge har været udsat for omsorgssvigt og eller seksuel udnyttelse, herunder incest.

  Social-psykologiske faktorer – og økonomiske
  Det er vores opfattelse, at denne tilgang til årsagerne til, at kvinder vælger at blive prostituerede, er al for unuanceret. Mange kvinder, der ikke har nogen problematisk social-psykologisk baggrund, vælger for en kortere eller længere periode i deres liv, at arbejde som prostituerede. Motivet er fuldstændig enkelt: penge.
  For de kvinder, der som udgangspunkt har en problematisk social-psykologisk baggrund, er pengene også et afgørende incitament. Man kunne spørge, hvor mange kvinder – med eller uden en problematisk social-psykologisk baggrund – der ville gå ind i prostitution, hvis den mulige indtjening lå på – f.eks. – 120 kr. i timen. Næppe mange, om nogen over hovedet.

  Under alle omstændigheder er den prostitueredes ”afhængighed” af den forholdsvis høje indtjening en me-get, meget vigtig barriere for, at de kvinder, der vantrives som prostituerede, også bryder med prostitutio-nen.

  Hvor mange prostituerede vantrives?
  Med vort kendskab til branchen er det vort umiddelbare skøn – når man ser bort fra handlede kvinder og narko-prostituerede – at det drejer sig om 1/3 af de kvinder, der selv har valgt at prostituere sig, der trives i deres job. Mens 2/3 vantrives med det. Det drejer sig om kvinder, der har meget svært ved af egn drift at finde vej ud af branchen. Vanskeligheden består af to forhold. For det første kan disse kvinder være så ud-marvede, at de ikke har overskud til at bryde ud af deres situation. For det andet kan de være så stærkt knyttet til den aktuelle indtjening, at det blokerer for, at de prøver at ændre deres situation. Det er vigtigt at inddrage dette forhold i en indsats for at hjælpe kvinder, der vantrives, ud af prostitution, hvis denne skal være virkningsfuld.
  Vi kan tage fejl i vurderingen af, at 1/3 trives som prostituerede og 2/3 vantrives. En nærmere analyse af denne fordeling kunne indgå i et forsknings- og udredningsprojekt, der også kunne analysere en række an-dre forhold, der afgørende kunne øge vores viden om hele denne komplekse og i mange år tabuiserede problemstilling.

  Regeringsoplægget undervurderer de økonomiske incitamenter
  Regeringsoplægget fokuserer på den social-psykologiske baggrund for, at kvinder vælger at blive prostitue-rede. Som konsekvens heraf fokuserer oplægget også på tiltag, der tager udgangspunkt i social-psykologiske virkemidler.
  Der er givetvis behov for sådanne tiltag og virkemidler. Men problemet er, at regeringsoplægget i alt for høj grad ser bort fra de grundlæggende økonomiske incitamenter for prostitution, hvorved oplægget i alt for ringe grad udreder mulige økonomiske incitamenter for at kvinder, der vantrives som prostituerede, også bryder med prostitution.
  Det er vores bekymring, at uden velgennemtænkte økonomiske incitamenter til at bryde med prostitution, bliver de i sig selv udmærkede social-psykologiske virkemidler, som regeringsoplægget koncentrerer sig om, utilstrækkelige i forhold til målsætning om at støtte kvinder, der ønsker at bryde med prostitutionen, til også i virkelighedens verden også at gøre det.

  En differentieret indsats
  Der er ingen enkel løsning på problemet. Det er nødvendigt med en finmasket og differentieret indsats. Der er brug for, at det offentlige kan tilbyde disse kvinder socialt, psykisk og økonomisk attraktive alternativer. Og der er brug for mekanismer, der kan skabe gode rammer for en dialog mellem disse kvinder og det of-fentlige system, der skal håndtere kontakten til dem. Heri ligger også, at det ikke skal være den traditionelle kommunale socialforvaltning, der skal håndtere kontakten til de prostituerede. Der skal inden for den kom-munale forvaltning oprettes særlige afdelinger/team med social-psykologisk kompetence og beføjelser til økonomisk at disponere hjælp til de pågældende kvinder.

  Der bør også – som det også foreslås i regeringens oplæg – oprettes opsøgende kompetente team, der op-søger og knytter kontakten til de prostituerede kvinder, der gerne vil ændre deres situation. Sådanne team kan udover social, sundhedsmæssig, juridisk og psykologisk kompetence med stor fordel også rumme den kompetence, som tidligere prostituerede råder over. Dels vil disse have let ved at forstå problemerne, som de prostituerede ser dem, de vil have let ved at komme i kontakt med målgruppen (prostituerede, der ikke trives med deres arbejde), og de vil også kunne yde værdifuld information til de øvrige medlemmer af tea-met. Samtidig vil de kunne fungere som rollemodeller for målgruppen.
  Sammen med de opsøgende team, bør der også oprettes lokale være-steder, hvor de prostituerede bl.a. kan søge rådgivning, ligesom der skal etableres rådgivning på nettet.

  Økonomisk støtte – en investering
  Kvinder, som vil ud af prostitution, skal tilbydes hjælp til psykologisk at bearbejde deres – måske traumati-ske – oplevelser. Derfor skal kvinder, der bryder med prostitutionen, tilbydes – ubegrænset – psykologhjælp. Det er vigtigt fordi, det ikke kan forudses hvornår der i den post-prostituerede tilværelse opstår behov for psykologisk hjælp.

  Men de skal også tilbydes støtte til at finde anden beskæftigelse, herunder revalidering. De kvinder, der bryder med prostitution, skal tilbydes frit lejde i forhold til Told og Skat, således at tavlen for deres økonomi-ske situation vaskes ren. De skal også tilbydes betinget gældssanering.
  Kvinder, der bryder med prostitution, skal som led i en aftale om revalidering tilbydes en ydelse, der i praksis gør det muligt for kvinderne, at bryde med prostitutionen. Ydelsen skal stå i forhold til den indtægt, kvinder-ne kan opnå gennem prostitution. Man kan naturligvis i en startperiode prøve sig frem og gøre erfaringer med, hvilket ydelsesniveau, der af de kvinder, der vil bryde med prostitution, er passende for, at de gør virkelighed af deres intentioner.
  Men en ydelse på 25.000 kr. om måneden i den periode, revalideringen varer, er ikke urealistisk. En ydelse, der modsvarer uddannelsesstøtte eller kontakthjælp vil næppe være attraktiv for de kvinder, der hænger fast i prostitution på grund af de forholdsvis høje indtjeningsmuligheder.
  Ydelsen må også opfattes som en investering i ny arbejdskraft. Det skal naturligvis være et vilkår for ydel-sen, at modtageren deltager i det aftalte revalideringsprojekt.

  En del kvinder vil pga. de skader, de har pådraget sig som prostituerede, have svært ved at fungere på det almindelige arbejdsmarked. Hvis disse kvinder skal finde det attraktivt at bryde med prostitutionen, skal de have garanti for et fremtidigt indkomstniveau, der klart overstiger et kontanthjælps niveau, lige som de også skal være fritaget for obligatorisk aktivering. For at hjælpe disse kvinder ud af prostitution, er det derfor nødvendigt at se hjælpeindsatsen som en menneskelig og social opgave – og ikke primært som en forbere-delse til arbejdsmarkedet.

  Forebyggelse – også ved at hæve den sociale standard
  Regeringsoplægget peger på, at baggrunden for, at kvinder rekrutteres til prostitution skal søges i psykolo-giske forhold, herunder at de prostituerede som børn har været udsat for omsorgssvigt eller seksuelle kræn-kelser. Men man bør ikke undervurdere, at for mange, der rekrutteres til prostitution, er det muligheden for en høj indtjening, der er motiverende. Derfor kommer man ikke uden om, at se rekrutteringen til prostitution i sammenhæng med de økonomiske og sociale vilkår, der gælder for den gruppe af kvinder, der er særlig udsat for at gå ind i prostitution. Det bør derfor overvejes generelt at hæve den sociale standard, så motiva-tionen for at prostituere sig forringes. Det drejer sig om generelt at forbedre uddannelsesmuligheder, job-muligheder og karrieremuligheder for hele den gruppe af unge og yngre kvinder, der i dag står nederst i det sociale hierarki.

  En række nyere tendenser i socialpolitikken peger faktisk i den modsatte retning. Der er næppe nogen, der mener, at eksempelvis loftet over kontanthjælpen eller indførelsen af starthjælpen skulle reducere de øko-nomiske motiver for modtagere af hjælpen til at melde sig i prostitutionsbranchen.
  Mange kontanthjælpsmodtagere har fået frataget muligheden for at have deltidsarbejde og modtage supple-rende kontanthjælp. Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år får nedsat deres i forvejen ekstremt lave hjælp efter 6 til 9 mdr. på kontanthjælp. Den i forvejen knappe hjælp kan nedsættes med en tredjedel i 3 eller 20 uger, hvis de udebliver fra en samtale eller et tilbud.

  Mon sådanne tiltag virkelig skulle modvirke, at unge kvinder bevæger sig ud i prostitution?

  Erfaringsopsamling
  Regeringsforslaget peger på behovet for et landsdækkende kompetencecenter, forankret i VFCU. Det næv-nes bl.a., at praksissiden skal deltage i følgegruppen. Praksissiden bør både omfatte nuværende og tidligere prostituerede, der vil kunne levere værdifuld information om hvordan, målgruppen for hele projektet tænker og agere.

  Regeringens oplæg er af naturlige årsager skrevet af embedsmænd inden for en ramme, der er politisk fast-sat. Det gælder generelt, at hvis dette hidtil stærkt tabulagte emne virkelig skal kuglegraves med henblik på at finde frem til relevante og virkningsfulde tiltag, bør man i meget høj grad inddrage prostituerede og tidli-gere prostituerede, der er indforstået med, at en stor del af deres kolleger og tidligere kolleger bør have støtte til at bryde med prostitutionen.

  En velstruktureret erfaringsopsamling bør danne baggrund for en samlet handlingsplan P 2015, der sætter mål og virkemidler for en langsigtet indsats, f.eks. i perioden frem til 2015. Alle former form prostitution bør ses i en sammenhæng. I 2015 (og gerne før) bør der ikke være handlede kvinder. Ingen kvinder bør have grund til at prostituere sig fordi, der har et forhold til narkotika. Og alle kvinder, der i øvrigt vantrives ved prostitution, er hjulpet over i et andet liv.

 2. For de uindviedede kan jeg fortælle, at Anja og Knud der kalder sig Team Gimel, foruden at have en række kloge sociale tiltag, der ligger på linje med det jeg og Lotte Thiim skrev i SF’s prostitutionsprogram, er at regne som pro-prostitutionslobbyister, der grundlæggende ønsker at bevare prostitution. For SF er målet ikke det utopiske at fjerne al prostitution, men i modsætning til fatalisterne der så kaster håndklædet i ringen, vil vi gøre hvad vi politisk mener er det rigtige for at mindske markedet, og derved undgå udnyttelsen af andre mennesker ved køb af sex.

 3. Vi ønsker ikke grundlæggende at bevare prostitution.
  I debatten mellem Pernille Vigsø Bagge, MF for SF, og Anja på http://www.sf.dk/index.php?article=12601, og i SF’s tidsskrift F! nr. 1 skriver Anja:

  ”Det ville være skønt, hvis der ikke fandtes prostitution, fordi alle fik tilfredsstillet deres seksuelle behov. Men sådan er det ikke”.

  Vi er på den baggrund enige med dig og SF i, at målet ikke er det utopiske at fjerne al prostitution.

  Vi mener, at en seriøs prostitutionspolitik må bygge på flg. to forudsætninger:

  a) at der er grusomme og uacceptable aspekter ved den måde, hvorpå prostitution fungerer i dag

  b) at prostitution som sådan ikke kan afskaffes (i hvert fald ikke i den type samfund, vi har i dag).

  Prostitutionspolitikken bør så handle om to forhold:

  1) en storstilet indsats mod kvindehandel og hjælp til narkomaner og prostituerede, der vantrives ved deres arbejde, så de kan komme ud af prostitution

  2) når prostitution ikke kan afskaffes, vil det være fornuftigt, at overlade og begrænse den til de kvinder, der trives ved at arbejde som prostituerede. (Trives som prostituerede på samme måde som den almindelige dansker på godt og ondt trives med sit arbejde).

  Hvis ikke du og SF vil acceptere pkt. 2) bliver konsekvensen, at du og SF vil acceptere, at prostitution også udøves af kvinder, der har det ad helvede til ved at arbejde som prostituerede.

  TEAM GIMEL
  http://www.gimel.dk

  Anja og Knud

 4. Prostitution kan nok aldrig fuldstændig fjernes, men hvor I så vælger den fatalistiske tilgang – vælger jeg og andre, at gøre hvad vi politisk kan for at mindske antallet af skadede kvinder.
  Jeres tilgang vil aldrig på samme måde sikre fremtidige generationers kvinder mod et liv i prostitution.
  Det er mig en gåde, at nogen der som jer er bevidste om skadernes snigende indhug i alle prostituerede, alligevel arbejder for at det skal fortsætte. I gør en hel masse kvinder en bjørnetjeneste, og jeg accepterer ikke jeres opdeling i kvinder der trives og så dem der trives. Dette bygger på myten om den lykkelige luder, og I ved at skaderne altid vil sætte sig, og det kan ikke sammenlignes med andre arbejdsskader eller et arbejdsmarked der beskytter via arbejdsmiljøregler.

  Jeg har endnu ikke set jer forklare, hvorfor prostitution ikke bør bekæmpes med fuld styrke?

  Er Team Gimel evt. selv forbundet med prostitution? Er det med til på en eller anden vis, at sikre jeres salg af pornofilm mm?

 5. Du skriver, at du ikke accepterer en opdeling i kvinder, der trives ved prostitution, og kvinder, der ikke gør det. Men du oplyser intet om på hvilket grundlag, du nægter at foretage denne differentiering.

  Der findes masser af undersøgelser og litteratur, der bekræfter denne sondring. Eksempelvis opgøres det i Københavns Kommunes (jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 23. februar 2006) ”Ministatus/Kort redegørelse for prostitution”, udarbejdet af VFC, under afsnittet ”Skader ved prostitution”, at

  ”cirka en fjerdedel af kvinderne klarede sig forholdsvis godt. Deres helbred var bedre end hos en kontrolgruppe af kvinder uden prostitutionserfaringer. Kvinderne i denne gruppe trives med at sælge sex og ”feel and act like professionals.””

  Det fremgår endvidere, at ”en anden fjerdel af kvinderne led af svære følger og var stærkt negative over for at sælge seksuelle ydelser. Det kom til udtryk gennem en dårlig fysisk og psykisk tilstand. De havde også en høj risikoadfærd og krævede f.eks. ikke konsekvent brug af kondom”.

  Herudover udgjorde halvdelen en heterogen mellemgruppe.

  Mener du, at VFC bygger på myten om den lykkelige luder?

  Hvorfra ved du, at der ikke kan sondres mellem kvinder, der trives, og kvinder, der vantrives ved prostitution? Hvorfra ved du, at der er skader, der gør et snigende indhug i – alle – prostituerede? Hvorfra ved du, at skaderne – for alle prostituerede – altid sætter sig? Hvilke undersøgelser og hvilken dokumentation kan du henvise til? Der er masser af undersøgelser, der dokumenterer, at en andel af de prostituerede bliver skadet. Men fremlæg dokumentationen for at – alle – bliver det.

  Du mener, at man ikke kan sammenligne med forholdene på det almindelige arbejdsmarked, fordi dette er beskyttet via arbejdsmiljøregler. Sikke dog en autoritetstro overfor disse regler og arbejdsmiljøtilsynet. Hvert år dør folk pga arbejdsulykker, og en del bliver invaliderede. Arbejdsgivernes eneret til at lede og fordele arbejdet medfører, at folk bliver underkastet socialt inkompetente ledere, der forpester deres underordnedes liv. 10 % af alle ledere er psykopater.

  Når du erkender, at prostitution ikke kan afskaffes, hvad mener du så med, at prostitution skal bekæmpes med fuld styrke?

  Vi mener ikke, at prostitution skal ”bekæmpes.” Vi mener, at samfundet skal hjælpe alle de kvinder, der vantrives i deres arbejde som prostituerede, ud af prostitution. Vi mener, at politikerne til dags dato groft og kynisk har svigtet denne samfundsopgave.

  Når nu du erkender, at prostitution ikke kan afskaffes, synes du så, det er ligegyldigt, om det er den fjerdel, der jf. VFC trives som prostituerede, der udøver prostitution, eller om det er den fjerdel, der JF VFC har det ad helvede til med prostitution, der udøver prostitutionen?

  Du skriver, ”at du og andre vælger at gøre hvad vi politisk kan for at mindske antallet af skadede kvinder”. Det er helt sikkert din intention, men kriminalisering af prostitutionskunder mindsker ikke antallet af skadede kvinder. I det omfang kriminaliseringen, som du forventer det, måtte føre til en faldende efterspørgsel, medfører denne, at konkurrencen mellem de prostituerede bliver grovere med en forråelse af prostitutionsmiljøet til følge. De prostituerede vil blive meget mere tilbageholdende med at anmelde eventuelle voldelige kunder til politiet, fordi en sådan anmeldelse – når kunderne er kriminaliserede – vil ødelægge den prostitueredes forretning. Prostituerede, der er kontrolleret af kriminelle netværk, kan fungere som lokkeduer, hvor det kriminelle netværk ”ruller” (røver) kundens værdier, og monstro kunden vil melde det til politiet?

  Muligvis sætter du din lid til, at forholdene for de prostituerede, der skal reorganisere deres forretning under kriminaliseringens illegale forhold, bliver så håbløse, at der er prostituerede, der opgiver deres forretning. Men har du overvejet og gennemtænkt de konkrete omstændigheder, hvorunder en prostitueret træffer en sådan beslutning? Kriminaliseringen vil lægge et ekstra tryk på de prostituerede, der vil opleve den som en permanent stress-faktor, der forringer deres livskvalitet, og øger stigmatiseringen af dem.

  Det skulle overraske os meget, om ikke nogle af de kvinder, der i forvejen vantrives som prostituerede gennem personlige sammenbrud når frem til en beslutning om – under disse omstændigheder – at opgive deres forretning. Eller hvordan forestiller du dig – helt konkret – at prostituerede når frem til deres beslutning om at give op?
  Din intention er et bekæmpe prostitution – med fuld styrke. Men selvom du går omvejen ved at kriminalisere kunderne, bliver det i sidste ende de prostituerede, du bekæmper – med fuld styrke.

  Hvad i alverden har pornofilm med prostitution at gøre?

  Balder, det er beskæmmende og uværdigt af dig, at du forsøger at beklikke vore motiver, blot fordi du er uenig i vore synspunkter. I det gamle Østeuropa beskyldte partipamperne dem, de var uenige med, for de mest mærkværdige forhold, som ikke havde noget at gøre med det, uenigheden handlede om. Har vi slet ikke lært noget af det?

  TEMA GIMEL

  Anja og Knud

 6. Hvorfor vil I ikke tale åbent ud om denne sag? Hvem er I? Alle lobbyorganisationer ved man dog normalt hvor man har, men jeg har ikke lyst til med åbent sind, at debattere sagen fuldt med en Team Gimel-størrelse som jeg ikke kan forholde mig til – desværre. I ved hvem jeg og andre er, hvad jeg vil, og er medlem af. Det er en ulig debat, hvor jeg og andre som offentlige personer står til regnskab for alt hvad vi skriver, men hvor I ikke er bundet på samme måde. I kan sige hvad som helst om hvem og hvor mange I føler I taler for, men det er uigennemskueligt.

  Hvad jeg ved er, at I benytter jer af anmeldelser af prostituerede til bl.a. at trække folk til jeres side med salg af prostituerede. Jeg ved at I lod en anmeldelse af en menneskehandlet kvinde ligge på siden. Ringede I til politiet om dette?

  I øvrigt vælger I som på SF.dk primært at stille spm. end selv at besvare dem. I har opbygget en meget gennemtænkt facon, hvor I ved hvad I vil tale om, og hvor I lukker af.

  Jeg har aldrig set jer forholde jer til de seksuslitetsformende, ligestillings-mæssige og ideologiske problemer. Hvorfor skal prostitution ikke bekæmpes?
  Hvorfor mener I at det skal være en ret at købe seksuelle ydelser hos et andet menneske?

  Det er mig en gåde, at I ikke kan se, at man godt kan være bevidst om at en ting ikke helt vil forsvinde, men alligevel vil modarbejde det maksimalt. Hvad med mord?

  I ved også at skaderne ofte gemmes væk med naturlige forsvarsmekanismer, for siden at komme frem efter prostitutions-slut. Derfor er det uholdbart blot at se på, at nogen kvinder I nuet føler, at de trives med det. Det gør nogen formentlig, men når man kender risikoen bør et velfærdssamfund skride ind. Ligesom at folk ikke bør arbejde i toge med asbest, selv om de føler sig fint tilpas i de år det går på.

  At påkalde sig offerretten er velkendt, men jeg mener det faktisk når jeg siger, at jeg har svært ved at indgå i reel debat når jeg ikke kan se andres motiver. Især i denne sag finder jeg det væsentligt.

 7. Vi debatterer med mange, bl.a. politikere, der ikke har et eneste af de problemer, som du har med at diskutere. I modsætning til dig går de efter bolden, og ikke efter manden. Vi er vant til en debat-kultur, hvor man kan være uenige, uden at beklikke modpartens motiver, eller stemple dem, man er uenige med, som lobbyister. Denne debatkultur fik vi endnu engang bekræftet, da SF bad Anja om – anonymt – at deltage i en debat med Pernille Vigsø Bagge, MF, der forholdt sig sagligt til de emner, der var under debat, og som 100 % accepterede Anja’s anonymitet.

  Du er måske vant til at diskutere med repræsentanter fra andre politiske partier, og kan definere dem i en samlet kontekst, men betragt os som borgere, der er engageret i et samfundsspørgsmål, og indgå i en dialog på det grundlag.

  Hvis du er interesseret i vore holdninger, så gå ind på http://www.gimel.dk, hvor vore oplæg ligger. Her kan du også læse Anja’s kronik i Politiken d. 10. oktober om seksualdebatten, der blev væk. Vi har ikke noget ”partiprogram,” men læs vort oplæg om bæredygtig prostitution, der vel er det, der kommer nærmest en ”programerklæring.” Vort motiv for at deltage i debatten er et ønske om ar arbejde for, at denne ”programerklæring” realiseres.

  På gimel er der også en prostitutionsafdeling, hvor kunder kan anmelde prostituerede. Herigennem afdækkes forhold, der kunne tyde på, at der i bestemte tilfælde er tale om handlede kvinder. Vi finder, det er en fordel for politiet og myndigheder, at dette kan komme åbent frem, frem for at være skjult for offentligheden. Der er ingen tvivl om, at så længe de ikke bliver kriminaliserede, kan kunderne spille en værdifuld rolle i afsløringen af kvindehandel. Vi har selv i en række tilfælde, hvor vi følte, vi havde en begrundet mistanke om noget ulovligt, henledt myndighedernes opmærksomhed på forholdet. Finder du mistænkelige forhold, synes vi, du skulle gøre det samme.

  Du efterlyser, at man besvarer de spørgsmål, man får stillet. Vi har netop stillet dig en række spørgsmål, som du ikke har besvaret. Men vi skal gerne punkt for punkt besvare de spørgsmål – der vedrører sagen – du har stillet.

  Hvorfor skal prostitution ikke bekæmpes?
  SVAR: Vi mener, at prostitution er mange forskellige ting, og at man derfor bør have en differentieret tilgang til prostitution. Kvindehandel og dens bagmænd skal bekæmpes. Her gør politikerne alt for lidt. Narkomaner, der er prostituerede, og kvinder, der vantrives som prostituerede, skal hjælpes ud af prostitution. Når prostitution ikke kan afskaffes, bør det kun være kvinder, der frit vælger det og som trives ved at være prostituerede, der skal udøve prostitution. Det vil vi ikke bekæmpe, for det ville jo betyde, at det var kvinder, der vantrivedes som prostituerede, der skulle udøve prostitution.

  Hvorfor mener I at det skal være en ret at købe seksuelle ydelser hos et andet menneske?

  SVAR: Vi mener ikke og har aldrig udtalt, at det skal være en ret.

  Det er mig en gåde, at I ikke kan se, at man godt kan være bevidst om at en ting ikke helt vil forsvinde, men alligevel vil modarbejde det maksimalt. Hvad med mord?

  SVAR: Vi finder sammenligningen med mord misvisende. Eller mere præcist: de aspekter ved prostitution, der er uacceptable – kvindehandel – skal modarbejdes maksimalt. Det sker bl.a. ved at indføre en model for lovlig prostitution, baseret på en offentlig kontrolleret licensordning, og ved at undgå en kriminalisering, hvor kundernes kamp mod kvindehandel tabes på gulvet.

  Men, når en rest-prostitution ikke kan afskaffes, synes vi, det er bedre at arbejde på, at det er kvinder der trives ved at udøve prostitution, der gør det, frem for, at det er kvinder, der vantrives ved det, der gør det. Vi vil således ikke modarbejde, at udøvelsen af prostitution begrænses til at omfatte kvinder, der trives ved det.

  I ved også at skaderne ofte gemmes væk med naturlige forsvarsmekanismer, for siden at komme frem efter prostitutions-slut. Derfor er det uholdbart blot at se på, at nogen kvinder I nuet føler, at de trives med det. Det gør nogen formentlig, men når man kender risikoen bør et velfærdssamfund skride ind. Ligesom at folk ikke bør arbejde i toge med asbest, selv om de føler sig fint tilpas i de år det går på.

  SVAR: Vi finder sammenligningen med asbest misvisende. Togførerne viste ikke, at der var asbest- problemer med togene. I den forstand vidste togførerne ikke, hvad de gjorde. De prostituerede ved godt, hvad de gør.

  Vi er helt enige i, at velfærdssamfundet bør skride ind. Velfærdssamfundet bør skride ind med tilbud om hjælp til kvinder, der ønsker at komme ud af prostitution. Velfærdssamfundet bør tilbyde alle prostituerede rådgivning, herunder hjælp til at afklare, om prostitution er det rette for dem, og hjælp til at finde alternativer til prostitution.

  Mange mennesker pådrager sig igennem deres arbejdsliv arbejdsbetingede skader. Kvinder, der vantrives som prostituerede, gør det i langt højere grad end gennemsnittet. Vi har ikke kendskab til undersøgelser, der viser, om kvinder, der trives som prostituerede, får flere arbejdsbetingede skader, end folk i almindelighed får det. Har du kendskab til undersøgelser om dette emne, ser vi frem til at stifte bekendtskab med dem.

  Tager vi udgangspunkt i den VFC-undersøgelse, vi henviste til i vort tidligere indlæg, er det vores bud, at de 25 % af de prostituerede, der trivedes ved deres arbejde, og som have et bedre helbred end undersøgelsens kontrolgruppe, ikke opnår flere arbejdsbetingede skader, end folk gør det i almindelighed.

  Men vi ønsker ikke et totalitært samfund, der umyndiggør borgerne, og hvor staten principielt ved bedst, hvad der er godt for den enkelte. Her er vi enige med en række eksperter, der giver udtryk for, at man må respektere den enkelte prostitueredes egen selvforståelse. Man skal ikke påtvinge den enkelte prostituerede et koncept, der bygger på nogle præmisser, hun ikke kan genkende. Til gengæld bør der være mulighed for en permanent dialog mellem de sociale myndigheder og den enkelte prostituerede. Denne dialog fungerer mildest talt ikke særlig godt i dag. En fuld lovliggørelse af prostitution – på bestemte betingelser – vil gøre denne dialog uendelig meget lettere.

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 8. Debatten om, at vil forbyde prostitution køre for og imod.

  Lad mig stille et spørgsmål: Hvorfor gribes der ikke ind i tide, så de m/k prostituerede ikke havner i den fællesnævner der hedder “sociale nød”, som får dem til at sælge sig selv.
  Vist vores meget omtalte vældfærdssystem virkede, så var det kun de m/k, der frivilligt prostituerede sig, der var på markedet. Vi har det samme problem blandt de kriminelle, hos landevejen farende svende og hos de hjemløse, hvor de fleste bliver det af social nød. Alt det sker pga. kassetænkning i kommunerne, man undlader simpelthen at gribe ind i tide. Det er staten, der skal betale de fleste udgifter efter det 18 år. I fængslerne på de psykriatisk afd. osv. man gøder den sociale arv.
  Det er den forebyggende indsats der skal løse prostitutionsproblemet, ikke lovgivning.
  Det er bagvendt, at give hjælp til den organiserede kriminalitet, i form af mandskab, de kriminelle mænd med sociale problemer, og nu også et helt nyt område hvor de kan kræve beskyttelses penge.
  Det er en høj pris, for at skjule fortidens undladelses sønder. Og samtidig straffe de prostituerede der selv har valgt deres erhverv.

  Det er de religiøse påvirkninger etiske og moralske der er den store synder her, de piger laver et stort samfunds nyttig arbejde, det burde vi respektere dem for, det gør jeg. Se på Japan, Hvor de prostituerede er højt respekterede.
  Det er vores måde at anskue tingene på, der er årsagen, til de respektløse holdninger, der florere blandt såkaldte alm. Mennesker. Præcis den holdning der gør at de prostituerede bliver traumatiserede og lukket ude af fællesskabet, og nød til at stå frem som anonyme, af hensyn til deres familie. Den skal der gøres op med.
  En af menneskernes største glæde, er blevet brugt af religionen op gennem tiderne, for at styre “kontrollere” vores måde at tænke på. Ægteskabet var det vigtigste i livet.
  I dag har vi et helt andet samfund, hvor religion er blevet en privatsag, var det ikke på tide at vi praktiserede det. Da pornoen for 40 år siden blev frigivet, var det med begrundelse, at det forebyggede voldtægt, vist det bliver kriminaliseret for mænd, at opsøge en prostitueret, hvad sker der så her i landet? Se på den svenske voldtægts statistik fra 1999 da forbudet kom til Sverige og til i dag. Ønsker vi den stigning her hjemme i Danmark??

  http://gimel.dk/
  Flemming Nakinge

 9. Hej Balder

  Glem alt om at få fornuft ud af Anja og Co. Det er ikke lykkedes nogen, endnu, Gimel er tre personer, […..] Anja, Knud og Flemming, Knud hævdes at være journalist på borgen, Anja modsiger sig selv i alt, og har bare brug for at være i rampelyset, hun betegner enhver kontskt med politikkere som en nær og betydningsfuld kontakt, også denne debat, hvor du kritiserer hende..

  Prv om du kan komme i kontakt med Maj på vip lounge, der er mere seriøsitet at hente for dig, [….]

  vh
  Jørgen

  Note: Grundet injurier er dette indlæg redigeret. Balder 30. juli, 21.03, samt 1. august 18.41.

 10. Menneskerettigheder og prostitution

  Birgitte Kofod Olsen, afdelingsleder i Institut for Menneskerettigheder, analyserer i en nuanceret kronik i Information den 17/7 prostitution ud fra et menneskerettighedsjuridisk synspunkt.

  http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=TryktAvis/TAvVis.php&pTAvVis=218407

  Som udgangspunkt har ethvert menneske ret til at bestemme over egen krop og har derfor også ret til frit at vælge erhverv. “For den prostituerede kvinde betyder det, at hun kan vælge det erhverv, hun har lyst til og ikke skal tåle statens indblanding i valget af erhverv.”

  Som en modifikation peger Birgitte på, at staten har en forpligtelse til at træde til, hvis kvinden er udsat og har et særligt behov for beskyttelse, hvilket gælder for mange prostituerede. Desværre gør staten efter min opfattelse alt for lidt for at hjælpe prostituerede, der vantrives med deres arbejde, ud af prostitution.

  Birgitte henviser til, at vi i TEAM GIMEL (www.gimel.dk) mener, at der er en del prostituerede kvinder, der både oplyst og frivilligt har valgt prostitutionen som erhverv. Og – kunne jeg tilføje – trives hermed på samme måde som andre mennesker trives med deres arbejde. Ifølge Birgitte er det vanskeligt at se, at en begrænsning i disse kvinders sexarbejde er nødvendig og proportional.

  Vil en – generel – kriminalisering af prostitutionskunder være i overensstemmelse med menneskerettighederne, når hensigten er at udøve et indgreb også i disse prostitueres frie valg af erhverv?

  Anja, prostitueret.

 11. Indlægsskriver Flemming har bedt om at få slettet dette indlæg.
  Det er efterkommet – Balder, 30. juli 21.05

 12. Hej
  Balder her er lidt at tænke over
  Det er faktisk utroligt at nogen bare tænker på at indføre den svenske forbudsmodel i Danmark. Den har vist sig at blive en ligeså stor katastrofe som Forbudstiden i USA i 1920-34.
  I 1990erne var kriminaliteten i de tre nordiske lande Norge, Sverige og Danmark relativt sammenlignelig. Men siden Forbudstiden startede i Sverige i 1999 er der sket, alvorlige ting hinsidan.
  I 2006 blev der anmeldt af voldtægter i de tre lande:

  Norge 840
  Danmark 527
  Sverige 4189

  Da prostitutionsforbudet blev indført i Sverige i 1999, gik branchen under jorden og mafian overtog hele virksomheden, ligesom det skete i USA i Forbudstiden i mellemkrigstiden. Og det kan konstateres at den svenske mafia virkelig har forstået at mæske sig på forbidden fruit. Mafian vokser sig større for hver dag. Og med meget alvorlig kriminalitet til følge.”

  Mord/drab i 2006:

  Norge 33
  Danmark 29
  Sverige 245

  Sverige er blevet Vesteuropas kriminelle eldorado, ligesom USA blev et mafia mekka i Forbudstiden i mellemkrigsårene.”

  På ti år dræbes relativt nu næsten 2000 flere i Sverige end i Danmark, og der voldtages relativt mer end 30.000 flere i Sverige.”
  Havde Reden eller Ruth brugt kræfter på at bekæmpe denne kriminalitet, var der perspektiv i deres kamp. Men ak. De er liderlige på fordomme og forbud mod fri sex, menneskers fri vilje må ikke ske, når det gælder sex.
  De har nu gudskelov langt om længe fået modspil fra folk som kender branchen. Og sexarbejderne kræver respekt og menneskeret. De kræver et liv uden stigmatisering og diskrimination.
  Vil det lykkes er man også godt på vej at bekæmpe andre uønskede elementer i branchen…
  Må i ha det…

  Den norske statistik er fra
  http://www.politi.no
  Voldtægts tallene var dog fra en stor norsk avis, men de er gode nok.
  Dansk statistik er fra
  [ http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/4DAD96A7-9CD1-4549-8AB3-D56619C116E3/0/2006_4_Anmeldelsesstatistik2.pdf ]
  Svensk statistik er fra
  [ http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=46&statsType=100&statsCounty=La&Year=2006&type=1 ]

 13. Jeg vil lige påpege, reden laver et fortræffelig arbejde når det gælder gadeprostitusion. Vi er enig med dem i det sociale arbejde og samarbejder der hvor det er muligt.

 14. Hej Flemming Nakinge (som jeg jo ingen gang ved om du rigtigt hedder)
  Du har bedt mig om at censurere et indlæg.
  Det har jeg nu tænkt lidt over, med det resultat at jeg vil redigere det lidt. Men mit problem er, at jeg helst ikke bare censurerer uden at give forklaring derpå.

  På den ene side kan man sige, at du ikke blev tilskrevet noget kriminelt.

  Men det er alligevel ikke en påstand du vil have siddende på dig. Fair nok, for på den anden side er anklagen æreskrænkende.

  I bund og grund beror det på min subjektive holdning til debatten på denne hjemmeside, som altså ikke skal have chatrums-format, angiverformat eller et underlødigt niveau (tilstræbt mål).

  For at lægge denne linje, ændrer jeg efter din henvendelse i Jørgens indlæg.

  Afslutningsvis en henstilling til at rette den slags henvendelser til mig personligt på mail: balder@baldersf.dk Det gør tingene nemmere, idet nettet er offentligt og husker alt. Nu blev jeg altså tvunget til at forklare min censur, og ydermere indsætte notits om slettelse af din kommentar.

  Vh. Balder

 15. Svar til Flemming:

  Som det første må jeg starte med at påpege, at spørgsmålet om prostitutions voldtægtsbegrænsende effekt, i grunden er en pseudodebat, som primært er af interesse for folk der ønsker at bevare prostitution. For mig (SF, og velsagtens mange andre) der arbejder for et forbud mod køb af sex, er det et uinteressant spm. i og med at vi aldrig vil ofre nogle menneskers skæbne, for en forkvaklet tro på at andre dermed kunne undgå voldtægt. Denne funktionelle tilgang lyder, som var det Bjørn Lomborg der talte om prostitution.

  Jeg føler mig ej heller forpligtet til at modbevise, om voldtægt vitterlig har en voldtægtsbegrænsende effekt. For da der vel ikke bør være tale om en absurd omvendt bevisbyrde, bør det være fortalerne for denne teori der skal bevise dens gyldighed. Dette er til dato ikke gjort, og i øvrigt er det et faktum, at antallet af anmeldte voldtægter ikke er faldet i Danmark, i takt med at antallet af prostituerede (i dine øjne kunne de vel kaldes for ’voldsventiler’) er steget markant. Samtidig ved man fra miljøet, at volden er taget til.

  I grunden er det for mig, langt mere interessant, at se på om prostitution ikke snarere kan siges, at have en trist adfærdsformende indflydelse på mænds syn på kvinder. Har man først lært at købe en kvinde, vil der for afstumpede mennesker være kortere vej til at foretage overgreb. Hvad enten man kan lide det eller ej, er sexindustrien den mest indflydelsesrige sexuddanner i vor tid. Globalt ’trænes’ unge mænd i, at betragte kvinder som objekter, man kan dyrke sex med uden, at der behøver tages stilling til om det sker ud fra kvindens frie lystvalg.

  Kort sagt, mener jeg at sammenhængen mellem prostitution og voldtægt er den stik modsatte, og at forholdet langtfra er mentalhygiejnisk, men mentaldepraverende.

  Påstanden om den svenske voldtægts-stigning er ikke lødig. For det første er sagen den, at Sverige 1. april 2005, ændrede måden hvorpå man definerer voldtægt. Denne lovændring betyder, at en større andel af seksuelle overgreb bliver registreret og behandlet som voldtægt. For det andet har stigningen endvidere rod i, at den øgede fokus på voldtægt i Sverige har ført flere anmeldelser med sig.

  Derudover kan jeg fortælle, at det er en myte at prostitution forhindrer voldtægt – og det er tilbagevist mange gange – (uden pt at kunne underbygge det med forskning, lader det til at tendensen er, at det nærmere øger voldtægts-’kulturen’ i et samfund). Se disse links for flere oplysninger: http://www.alkoholviden.dk/page435.asp og http://www.kfukssocialearbejde.dk/uploads/965590politik.pdf

  Når køberen ved, at der begås noget kriminelt, vil dennes grund til at opføre sig ikke-voldeligt, og derved undgå problemer der fører til anmeldelse, være endnu større. Dette giver altså den prostituerede en joker på hånden.

  Ang. din drabsstatistik – at give sexkøbsloven skylden for drabsstatistikken er underlødigt og unuancert. Underbyg sammenhængen med videnskab tak.
  At du blander Ruth Evensen ind i dette fortæller en del om dig – jeg bliver ihvertfald træt.
  Vh. Balder

 16. Jo der er mit rigtige navn – Flemming nakinge Nielsen- Du er velkommen til at kontrolere det, ved en personlig mail, Eller er der ikke mange i danmark med det navn. Så vil jeg lige påpege at jeg selv bad dig slette min indlæg, når du havde slettet Jørgens, da det ikke sagde nogen alene. Til din orientering er det et systematisk hetz, under mange navne, se neglen på Lone Dybkærds debat. Jeg beklager, at jeg ikke var opmærksom på foretningsgangen.

  Så er jeg lidt skuffet over, at din vrede over det ekstra arbejde, jeg påførte dig, fik dig til at glemme, svarerne på mit indlæg, og mere interassandt Anjas. jeg går ud fra at det skyldes at du fik noget uventet at tænke over?

  Med venlig hilsen
  Flemming Nakinge Nielsen

 17. Hvor finder du vrede Flemming? Overhovedet ikke – kun i trafikken.
  Jeg har nu allerede slettet dit indlæg, og svaret dig.
  Skal først læse Birgitte Kofod Olsens kronik før jeg kan kommentere på Anjas (Knuds) indlæg, og det er ikke altid at jeg vil kunne svare i det tempo som andre ville kunne ønske sig.
  Vh. Balder

 18. Det der var min hensigt med den statistik, var at påpege, den eksplosiv vækst i kriminaliteten. og du har ret der er ikke noget videnskabelig bevis for at voldtægt og købesex hænger sammen på nogen måder, det der fanger mig er at i 1990erne var kriminaliteten i de tre nordiske lande Norge, Sverige og Danmark relativt sammenlignelig, Ændringerne kom da forbudet blev indført.

  Voldsventiler nej. Piger der kan lide at tjene penge. Ja.
  Volden tager til, det er et generalt problem i hele samfundet, den skyldes helt andre årsager ( det at fællesskabsfølelsen er gået i opløsning, er nok en bedre forklaring)

  Citat
  Globalt ’trænes’ unge mænd i, at betragte kvinder som objekter, man kan dyrke sex med uden, at der behøver tages stilling til om det sker ud fra kvindens frie lystvalg. Citat slut.

  Er det ikke som om at pigerne skal blive fornærmet nu, du mangler fuldstændig tillid, til at de kan sige nej til så bøvede mænd. Eller er det fordi lige folk taler bedst? samtidig er der en klar tendens til at flere og flere kvinder ser porno på nettet, køber sekslegetøj, der er en stigning i tilbudet af gigolo-er, det er ikke kun mænd der køber sex.

  Når køberen ved, at der begås noget kriminelt, vil dennes grund til at opføre sig ikke-voldeligt, og derved undgå problemer der fører til anmeldelse, være endnu større. Dette giver altså den prostituerede en joker på hånden.

  Citat
  Når køberen ved, at der begås noget kriminelt, vil dennes grund til at opføre sig ikke-voldeligt, og derved undgå problemer der fører til anmeldelse, være endnu større. Dette giver altså den prostituerede en joker på hånden. Citat slut

  Hvornår har du sidst hørt om en politianmeldelse? Fra en prostitueret der har fået bank af en kunde, her ser jeg helt væk fra de 10 – 12% gadeprostituerede, som er mere udsat end de andre kategorier, af prostituerede, selv der er vold sjældent, mellem sælger og køber.

  Når jeg tillader mig at blande Ruth ind i det. er det fordi, at de religiøse yderfløje og ny feministerne, går hånd i hånd i deres kamp, for at få nogle gammeldags sex moralske opfattelser gjort til venster fløjens politik, det lykkedes fint, jeg er bare bange for at patienten dør.

  Hvordan har du tænkt dig at loven om at kriminalisere de 12% at den voksne danske befolkning, ca 120.000 skal fungere?

  os Sønderjyder kan være ligeglade for tyskerne har indført stats-bodeller, så jeg er helt sikker på, at der vil komme sådanne forretninger, lige over grænsen sammen med den almindelige populære grænsehandel.
  Hvordan har du tænkt dig at stoppe escorten, hvor det bare er et tlf. nr. ?
  Skulle politiet ligge på lur og køre efter damen, når hun tager på privat besøg? Hvordan skal de bevise, at hun ikke bare er en gæst i mandens m/k hjem?
  giv dog politiet rimelige arbejdsvilkår!

  Massase klinikkerne vil stadig bestå, men pigerne kan ikke gå til politiet, hvilket vil åbne, for kriminelle banders opkrævning af beskyttelses penge, for at beskytte dem mod sig selv. Det er alle de ting jeg kæmper imod, så ser jeg også et stort socialt problem på gadeplan, der kun kan løses med lægeordineret heroin. En licens ordning, med krav om lokaler godkendte til erhverv, vil give politiet gode kort på hånden, og give myndighederne mulighed, for at forhindre udlejning af kælerlokaler, faldefærdige huse til ågerpriser under bordet, massageklinikker i villakvarterer osv. Samtidig ville det gøre det, meget lettere at få styr på annonceringen efter kunder, da man er godt dum hvis man annoncere med sort arbejde. skat og politi kikker med sortere de annoncører fra der har licens og vupti så har lovens lange arm noget at lave. klinikkerne skulle så kun kunne drives af prostitutions udøverne, så alfonser, rufferske og andet overflødig skidt kunne skæres væk.
  Det kan gøres på mange måder, det er op til jer politiker, at få styr på branchen, men et forbud får bare fagets udøver til at gemme sig.

  Mit sidste indlæg krydsede dit, men ok lad det hvile.

  Flemming Team Gimel.

 19. En person, der kalder sig Jørgen, har lagt et indlæg, der strider mod de ”Regler om injurier og chikane”, der er udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Der er tale om et indlæg, der udtrykker ringeagt for min person og TEAM GIMEL’s arbejde blot med det formål at nedgøre mig, hvilket ifølge førnævnte regelsæt er ulovligt.

 20. Hej Balder.

  Men jeg har mere at tilføje.

  Som indlægget fremstår nu er det både ulovligt og udtryk for chikane.

  Jeg noterer mig, at du som frontfigur i forhold til SF’s prostitutionspolitik accepterer og formidler chikane af prostituerede.

  Anja

 21. Og hvorfor i alverden bør man så livet sværre for de prostituerede som er hæderlige erhvervsdrivende, som ikke gør brug af en alfons og som betaler skat af sit erhverv.
  Jeg synes det er grotesk at kommisærtankegangen har nået et niveau i SF, hvor man seriøst tror at man kan bekæmpe verdens ældste erhverv.

  Ingen statsform “what so ever” har været i stand til at bekæmpe prostitution, men i det mindste har man i vore dage sikret sig at hæderlige prostituerede kan betale skat og bidrage til samfundet.

  Jeg vil påpege jeg er rystet over den blå-øjede navivitet som præger SF. Hvad bliver det næste som skal forbydes? Pornografi?

 22. Det er disse regler, Balder forbryder sig imod, ved at bringe indlægget fra en person, der kalder sig Jørgen, og hvis indlæg kun har til formål at nedgøre mig og TEAM GIMEL’s arbejde.

  ”Regler om injurier og chikane.

  Ytringsfrihed betyder bl.a., at du ikke må tale med ringeagt eller lægge bestemte grupper for had.

  Du må ikke ”krænke en andens ære” ved fx at sige noget, som kan få andre til at se ned på en person (straffelovens §§ 267, 269-271). Dette gælder også på hjemmesider og i e-mails.

  Ringeagt
  Almindelige ringeagtsytringer er vanskeligere at forsvare sig imod, da det kan være vanskeligt at afgøre, om en person er en ”nar”. Derfor er det ikke tilladt at offentliggøre den slags nedsættende betegnelser blot med det formål at nedgøre andre”.

  Anja

 23. Hej Anja

  Hold da op hvor er du en sart kvinde. Hvis du da er en kvinde. Siden du stiller spørgsmål ved alles baggrunde og motiver må jeg vel også stille spørgsmål ved dig.

  Jørgen hedder ganske sikkert Jørgen og burde du ikke slappe lidt af? Jeg har stille og roligt fulgt lidt med på sidelinjen og det er mig ganske tydeligt at du går mere op i om du bliver fornærmet end indholdet af debatten.

  Hvis du ikke kan tåle lidt røg i ny og næ bør du ikke engagere dig i debat. Slet ikke om sådanne et emne på sådanne en side.

  “Du har ret til at sige din mening men ikke pligt”. [Citat af Uffe Ellemann-Jensen]

  Du er gæst på Balders hjemmeside og det er helt og holdent Balder der styrer slagets gang. Hvis du ikke bryder dig om det er der ingen der tvinger dig til at blive. Havde du fyret så meget sludder af på min side havde jeg nok blokeret dig for lang tid siden. Jeg er meget imponeret af Balders åbenhed overfor kritik og debattører med for meget tid. Jeg ville ønske jeg havde den samme åbenhed… Men det har jeg ikke tid til.

 24. Hej Ulrich.

  Det er rigtigt, at det er Balder, der styrer slagets gang. Og Balder har valgt at acceptere Jørgens indlæg, der trods det, at Balder – jf. noten: Note: Grundet injurier er dette indlæg redigeret. Balder 30. juli, 21.0, samt 1. august 18.41. – har fundet sig nødsaget til at foretage indgreb i indlægget, accepterer indlægget, der strider mod det regelsæt, der gælder om chikane.

  Anja

 25. Ulrich m/k

  Sær dig lige ind i sagen inden du blander dig med dine naive kommentarer.

  http://www.ebblog.dk/2315/ der kan du komme videre til vores hjemmeside med foto af Anja.

  “Du har ret til at sige din mening men ikke pligt”. [Citat af Uffe Ellemann-Jensen]
  Uffe ville nok ikke bryde sig om at hans citat blev brugt til at legimentere bagvaskelse, i form af personangreb.

  Jeg ville forstå vist du var utilfreds med, at Balter mistænkeligøre sine politiske modstanders motiver, men ligefrem støtter dem, det må være pinligt for dig at blive gennemskuet så let.

  jeg vil tro, at Balter ikke har svaret på de to sidste indlæg, fordi han har opdaget, at SF ønske om at kriminalisere prostitutionskunder, ifølge formanden for Europæiske menneskeretskommission i DK Birgitte Kofod Olsen har udtalt, at den strider mod den europæiske menneskeretskonvention.
  Så debatten er nærmest overflødig.

 26. I forbindelse med Jørgens chikanerende og injurierende indlæg skrev Balder

  ”Hej Jørgen
  Tak for din hilsen.
  Vh. Balder”

  Det er dog ganske udsædvanligt, at indehaveren af en hjemmeside takker for chikanerende og injurierende indlæg

  Anja

 27. I SF vil de nu have en grundig undersøgelse af de prostituerede i Danmark!
  Det med begrundelse i at københavnerraporten ikke er landsdækkende.

  Jeg er nød til at rejse tvivl om Balder Mørk Andersen, har læst raporten, da vi er nævnt som rådgiver flere gange.
  Det overflødigør jo spørgsmålet “HVEM GEMMER SIG BAG TEAM GIMEL”
  der er denne tråds overskrift.

 28. I forbindelse med Balders tak til ”Jørgen” for hans injurierende og chikanerende indlæg har jeg tidligere omtalt den lovgivning, der regulerer området, nemlig Straffelovens § 267.

  Den lyder sådan:

  Straffeloven

  Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser

  § 267

  Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

  Anja

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *