Opbakning til Rushdie-manifest

Ligesom SF bakker jeg op om manifestet, som kan læses i sin originale ordlyd og den danske oversættelse her:

Efter at have overvundet fascismen, nazismen og stalinismen, står verden nu overfor en ny totalitær global trussel: Islamismen.

Vi, forfattere, journalister og intellektuelle, opfordrer til modstand imod religiøs totalitarisme og til at fremme frihed, lige muligheder og sekulære værdier for alle.

De seneste begivenheder som er indtruffet efter offentliggørelsen af tegninger af Muhammed i europæiske aviser, har åbenbaret nødvendigheden af at kæmpe for disse universelle værdier. Denne kamp kan ikke vindes med våben, den skal vindes med ideologi. Det er ikke en kamp mellem civilisationer ej heller en kamp mellem Vest og Øst, som vi er vidner til, men derimod en global kamp mellem demokrater og teokrater.

Som al anden totalitarisme, er islamismen baseret på frygt og frustrationer. De som prædiker had bruger disse følelser til at danne bataljoner, som skal gennemtvinge en ufri og ulige verden. Men vi fastslår klart og tydeligt: Intet, end ikke fortvivlelse, retfærdiggør at vælge det uoplyste, totalitarismen og hadet. Islamismen er en reaktionær ideologi som dræber lighed, frihed og sekularisme hvorend den vinder frem. Dens succes vil lede til en verden under dominans; mænds dominans over kvinder og islamisternes dominans over alle andre. For at imødegå dette, må vi sikre de universelle rettigheder for undertrykte befolkningsgrupper og befolkningsgrupper der diskrimineres.

Vi afviser alle former for kulturel relativisme som består i at acceptere at mænd og kvinder som lever i en muslimsk kultur skal fratages deres ret til lighed, frihed og sekulære værdier med begrundelse i respekten for kulturer og traditioner. Vi nægter at bøje vores kritiske sans af frygt for at blive beskyldt for ”Islamofobi”, et uheldigt begreb som forveksler kritikken af Islam som religion med en stigmatisering af dens tilhængere.

Vi tilslutter os ytringsfriheden som noget universelt, således at den kritiske sans kan blive udøvet på alle kontinenter som modstand til misbrug og dogmer.

Vi appellerer til alle demokrater og fritænkere i alle lande om at kæmpe for, at vores århundrede skal blive et oplysningens, ikke et formørkelsens århundrede.

Originaltekst

After having overcome Fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new totalitarian global threat: Islamism.

We, writers, journalists, intellectuals, call for resistance to religious totalitarianism and for the promotion of freedom, equal opportunity and secular values for all.

The recent events, which occurred after the publication of drawings of Muhammed in European newspapers, have revealed the necessity of the struggle for these universal values. This struggle will not be won by arms, but in the ideological field. It is not a clash of civilisations nor an antagonism of West and East that we are witnessing, but a global struggle that confronts democrats and theocrats.

Like all totalitarianisms, Islamism is nurtured by fears and frustrations. The hate preachers bet on these feelings in order to form battalions destined to impose a liberticidal and unegalitarian world. But we clearly and firmly state: nothing, not even despair, justifies the choice of obscurantism, totalitarianism and hatred. Islamism is a reactionary ideology which kills equality, freedom and secularism wherever it is present. Its success can only lead to a world of domination: man’s domination of woman, the Islamists’ domination of all the others. To counter this, we must assure universal rights to oppressed or discriminated people.

We reject « cultural relativism », which consists in accepting that men and women of Muslim culture should be deprived of the right to equality, freedom and secular values in the name of respect for cultures and traditions. We refuse to renounce our critical spirit out of fear of being accused of “Islamophobia”, an unfortunate concept which confuses criticism of Islam as a religion with stigmatisation of its believers.

We plead for the universality of freedom of expression, so that a critical spirit may be exercised on all continents, against all abuses and all dogmas.

We appeal to democrats and free spirits of all countries that our century should be one of Enlightenment, not of obscurantism.

12 signatures

Ayaan Hirsi Ali
Chahla Chafiq
Caroline Fourest
Bernard-Henri Lévy
Irshad Manji
Mehdi Mozaffari
Maryam Namazie
Taslima Nasreen
Salman Rushdie
Antoine Sfeir
Philippe Val
Ibn Warraq