Valgprogram 2005

Nedenstående er SF-Frederiksbergs kommunalvalgs-program fra 2005. 

SF: ET SOCIALT RETFÆRDIGT BÆREDYGTIGT OG RUMMELIGT FREDERIKSBERG ER MULIGT!

SF valgte ikke at gå i budgetforlig på Frederiksberg i år. Denne beslutning er ikke udtryk for en hængekøjementalitet, men udtrykker tværtimod vores vision om, at Frederiksberg kommune skal være en kommune, hvor medmenneskelighed og økonomi er integrerede størrelser. De menneskelige omkostninger og uretfærdige konsekvenser af den nuværende regerings politik viser sig bl.a. i, at en stødt voksende gruppe af borgere i Danmark bliver fattigere og fattigere. De fik ikke løst billet til den store forbrugsfest i tide. En tendens, der både er afspejlet i statistikker, men som også udmønter sig helt konkret i gadebilledet: Der er begyndt at dukke tiggere op på Frederiksberg samtidigt når boligpriserne i alle dele af kommunen nye himmelhøjder. På Frederiksberg er kun 12,9 pct. af kommunens borgere af anden etnisk herkomst end dansk; alligevel er op mod halvdelen af kommunens kontanthjælpsmodtagere af anden etnisk herkomst. Et misforhold som skriger til himlen. En fremtidssikring af velfærdssamfundet og vores lokalsamfund på Frederiksberg opnås ikke ved at øge ulighederne, men tværtimod ved at forebygge social marginalisering og kulturel bipolarisering. Ovenpå mange år med økonomiske nedskæringer er det nu på tide, at vi stopper op. Investerer i mennesker – i vores alles fremtid. Det er ambitiøst, men muligt: for Frederiksberg har en sund økonomi. SF har en vision om et socialt retfærdigt, bæredygtigt og kulturelt rummeligt Frederiksberg. SF vil forebygge frem for at helbrede – fremtidssikre frem for at ty til økonomiske lappeløsninger. Økonomisk set har Frederiksberg potentiale til at være foregangskommune. I SF er den politiske vilje også til stede.

Et socialt retfærdigt Frederiksberg

En skarpere social profil som tilgodeser børn og unge på Frederiksberg

At fremtidssikre Frederiksberg handler i høj grad om at bryde den sociale arv eller gæld om man vil. Hvis vi skal forhindre et umenneskeligt socialt/kulturelt betinget taber/vinder mønster i fremtidens Danmark, skal der gribes ind tidligt. Indtil regeringen foretager sig noget, skal Frederiksberg vise økonomisk mod til at være forgangs kommune. Det kan bl.a. gøres ved at sikre, at alle fra barnsben får udfordringer og støtte og har fri adgang til sundhed og god indlæring. Sund mad er ikke alene en vigtig brik i det forebyggende sundhedsarbejde, det er også en væsentlig faktor for børn og unges indlæringsevner. SF ønsker derfor:

 • Gratis økologisk mad til alle børnehavebørn og folkeskolelever på Frederiksberg
 • Ansættelse af flere uddannede pædagoger. Antallet af børn pr. voksen skal ikke blot være mindre i SFO; men også i vuggestuer og børnehaver
 • Prisen for en vuggestue-, en børnehave og en SFO plads skal sættes ned allerede fra næste år.
 • Børn og unge af økonomisk hårdt ramte familier skal sikres gratis fritidstilbud, så de – på lige fod med deres kammerater – har adgang til foreningslivet.

En skarpere socialprofil som tilgodeser de ældre på Frederiksberg

Hjemmehjælpssektoren har haft trange kår i mange år. Hjemmehjælpen på Frederiksberg har været ramt af udlicitering og besparelser. Omkring udlicitering er SF’s linie fortsat klar: Til hvilken nytte og værdi er det, at en privat arbejdsgiver/firma tjener 10 % af omsætningen, når disse penge i stedet kunne være givet bedre ud til efteruddannelse og et bedre arbejdsmiljø for de ansatte? Hjemmehjælpen er fortsat ramt af et alt for højt sygefravær blandt de ansatte. Dette har skabt usikkerhed blandt de ældre. Desuden har en generel ringe anerkendelse af omsorgsfagene som værdifulde erhverv skabt stor udskiftning. Disse forhold ønsker SF at ændre ved at:

 • Forbedre arbejdsmiljø og arbejdsfællesskabet i hjemmehjælpen ved at øge normeringen for hjemmehjælperne
 • Indføre en ugentlig omsorgstid til alle hjemmehjælpsmodtagere
 • En skarpere socialprofil som tilgodeser de udsatte på Frederiksberg. Øget social ulighed sikrer ikke Danmark som velfærdssamfund. Det tilvejebringer, tværtimod, en øget marginalisering, som i yderste konsekvent får negativ indflydelse på vores nærmiljøer. Der er fattigdom og social marginalisering i dagens Danmark – også på Frederiksberg.
  SF vil fortsat kæmpe de udsattes sag. Vi ønsker hverken et samfund eller et lokalt miljø, som blindt anerkender, at der findes vindere og tabere. Ligesom vi heller ikke accepterer, at Frederiksberg bliver en kommune, hvor mennesker bliver klienter i et buaurkratisk system. Vores generelle menneskesyn handler om at frigøre frem for at fremmedgøre! I den kommende valgperiode, ønsker SF, at Frederiksberg kommune gør en ekstra indsats for tre, ofte oversete grupper, på Frederiksberg:1) Psykisk syge 2) Stofmisbrugere 3) Voldsramte kvinderPsykisk sygdom kan ramme alle. Mange psykisk syge føler sig ofte som ofre for et kontrollerende system. For flertallet af disse mennesker handler det ofte om at genfinde egne ressourcer og sig selv i et samfund præget af stress og jag. For nogle er et flexjob en mulighed. På Frederiksberg ønsker SF både at forebygge psykisk sygdom og sætte fokus på den gruppe af mennesker, som er – eller tidligere har været ramt af psykisk sygdom:I Sønderjylland og Århus Amt har man forsøgt sig med en ordning, hvor man har givet tidligere psykisk syge patienter et kursus på et års varighed, så de kan varetage en omsorgsfunktion i den psykiatriske verden. Denne model ser SF gerne overført til Frederiksberg. Det har vist sig at være et økonomisk rentabelt ordning, som gavner de tidligere psykisk syges selvværd – og giver dem en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor deres erfaring kan bruges. Fordelen ved at ansætte tidligere psykiatriske patienter i den psykiatriske verden er, at de vækker tillid hos patienterne.Psykisk sygdom kan i mange tilfælde forebygges, hvis man tager depressionsramtes situation alvorligt. Depression er gået hen og blevet en folkesygdom, på line med f.eks. Diabetes 2. Hen mod 250.000 mennesker lider af depression i dagens Danmark. Alligevel venter en depressionsramt ofte hen mod 8 måneder på at komme til en psykiater i 15 minutter mens psykologbistand er næsten ikke eksisterende. SF ønsker en psykolog tilknyttet det nye sundhedscenter på Frederiksberg.
  Antallet af stofmisbrugere på Frederiksberg og det øvrige Danmark har desværre vist sig at være relativ konstant på trods af diverse socialpolitiske indsatser. Som konsekvens af det faktum, at der bor og lever narkomaner på Frederiksberg, ønsker SF indført:
 • Fixerum til kommunens narkomaner. Dette ville forhindre, at der ligger rester fra kanyler i kommunens parker og i øvrigt forhindre virus spredning.
 • Genetablere hashprojektet: så unge hjælpes i tide til at komme ud af et misbrugsmønster.
 • En stigende gruppe af kvinder har været ofre for vold i hjemmet gennem de seneste år. Dette har man kunne se på landets krisecentre. I den forløbne periode har SF rette heftig kritik mod nedrivelsen af hjemløseboligerne ved Einer Jensens Vænget. Et længe planlagt krisecenter for voldsramte kvinder ser snart dagens lys på Vodroffsvej. Et sådan krisecentre skal ikke udelukkende drives af private midler og frivillig arbejdskapacitet. SF vil derfor arbejde for:

 • Kommunalt tilskud til krisecentret for voldsramte kvinder på Vodroffsvej.
 • En udvidet bemanding på krisecentret samt tilskud fra Frederiksberg kommunes side til mere fagpersonale på centret.
 • Et bæredygtigt og grønt Frederiksberg

  En bæredygtig trafikpolitik på Frederiksberg

  SF har en vision om et Frederiksberg, som er rigtig grønt: ikke blot pyntegrønt.
  Dette indebærer at Frederiksbergs miljø skal tilgodeses, således at f.eks. den luftbårne forurening reduceres betydeligt. Hvert år dør over 3000 som følge af luftvejssygdomme forårsaget af dieselkøretøjers udstødning. Derfor kræver SF:

 • Indførelse af en miljøzone på Frederiksberg. Alle dieselskørertøjer skal være godkendt med partikelfilter for at køre på Frederiksberg.
 • SF kræver læssezoner indført; det vil sige, at de store lastbiler omlæsser på givne steder til mindre og mere miljøvenlige transportmidler (f.eks. Christianiabikes, el-biller), da sådanne køretøjer ikke blokerer trafikken eller bidrager til unødig støj og forurening.
  I modsætning til flertallet i Frederiksberg kommunalbestyrelse, ønsker SF at gå endnu længere. Vores vision er gratis kollektiv trafik. Vi ser gerne introduktion af en bompengeordning (som den man har indført i London), hvor man som privat bilist betaler for at opholde sig på indre Frederiksberg. Alt imens skal folk opfordres til at tage cyklen i steder for bilen, bussen eller metroen og vi er positive stemt overfor næsten alle initiativer, som mindsker privatbilismen på Frederiksberg. SF foreslår derfor:

 • Parkeringszonen udvidet til hele Frederiksberg
 • Bøder skal kunne udskrives af p-vagter.
 • Betalingsparkering på indre Frederiksberg: 10 kr. pr. time.
 • Frederiksberg skal være en integreret del af Københavns bycykelordning.
 • SF ønsker et Frederiksberg, som klart tilgodeser de bløde trafikanter; et Frederiksberg, hvor fodgængere og cyklister tilgodeses. Et Frederiksberg, hvor der tænkes nyt og kreativt for at opfordre børn, unge og ældre til at bevæge sig mere:

 • Alle veje, hvor der ikke kører kollektiv trafik skal være stilleveje på max. 30km/t eller lege og opholdsgader på max. 15/km/t.
 • SF ser gerne en forsøgsvis gåbusordning indført på Frederiksberg. En gåbus er en voksen, gående chauffør/anfører med refleksvest, som følger børn til skole af en fastlagt rute med aftalte stoppesteder. Pga. bytraffiken bliver mange børn og unge kørt til skole, i stedet for at gå eller cykle. Gåbusordningen har således den fordel, at børn og unge får rørt sig fra morgenstunden.

 • SF kræver derfor flere, renoverede og bredere cykelstier.
 • SF’s miljøpolitik sigter med fremtiden og er globalt forankret. Den frederiksbergske affaldsplan er alt for ringe – den er både ringere end den københavnske og opfylder ikke henstillingerne fra EU. SF ønsker en mere modig miljøpolitik på Frederiksberg; en miljøpolitik, som indtænker byøkologiske foranstaltninger.

  Ved al nybyggeri bør man indtænke byøkologiske foranstaltninger. Det være sig på vandbesparelses-området, vedvarende energi såsom solceller, solfangeranlæg til varmt vand, kompostanlæg ved grønne gårde og meget andet. Der er forsket rigelig i disse ting, mange bydele rundt omkring i landet anvender noget af ovennævnte. Hvorfor ikke Frederiksberg?

 • SF kræver, at der på plejehjemsbygninger placeres solfangeranlæg til varmt vand, og at der indtænkes alternative energi løsninger i de offentlige bygninger.
 • Et rummeligt Frederiksberg

  Et kulturelt forskelligartet og ligestillet Frederiksberg

  SF’s krav til Frederiksbergs kulturhus

  Man kan takke SF for, at etableringen af et kulturhus på Frederiksberg, nu er på budgettet.
  Ideen om et kulturhus var et af de krav fra SF, som blev imødekommet ved sidste års budgetforhandlinger, hvor SF i modsætning til i år, valgte at gå i forlig.
  Men SF har også krav til udformningen af kulturhuset. Selvom vi glæder os over udsigten til et kulturhus vil vi ikke lade os spise af med hvad som helst. Rammerne skal være i orden.
  For SF er det af altafgørende betydning, at Frederiksberg kulturhus bliver et kulturhus som er brugerstyret. SF foreslår, at vi slår to fluer med et smæk og etablerer et kulturhus som både er erhvervsfremmende, sundhedsfremmende og kulturelt rummeligt. SF ønsker derfor:

  Et kulturhus efter samme model som Kapelvej 44, det vil blandt andet sige, et kulturhus med økologisk kantine og sceneplads.
  Vi foreslår et kulturhus, hvor den nuværende daghøjskole og kulturhuset har indrettet fælles kantine og professionelle køkkenfaciliteter. SF så gerne, at kulturhuset bliver leveringsdygtigt i økologisk mad til folkeskolerne og, at det blev centrum for et erhvervsfremmende projekt for arbejdsløse eksperter i mad og ernæring.
  Et kulturhus skal være både kulturelt og socialt rummeligt. Det er ideelt set her den arbejdsløse møder den selvstændige erhvervsdrivende og danske familier møder familier af andet etnisk herkomst. Dette kræver fysisk rum. Vi ønsker et stort kulturhus (ml. 2000 og 4000 m2) med mulighed for at udleje lokaler og sceneplads til kulturel udfoldelse.
  Et Frederiksberg som fremmer ligestilling mellem køn og kulturer

  I SF ønsker vi at stille skarpt på ligestillingen; også kommunalt. For os handler ligestilling både om køn og etnicitet.
  Ligestilling er og bliver en fælles kamp for kønnene. Ved at sætte fokus på Frederiksberg kommunes ligestillingspolitik, ønsker SF at fjerne nogle, af de mange og uhensigtsmæssige kønsmæssige uligheder, som eksisterer i dagens Danmark. På Frederiksberg skal vi forsøge at rette op på nogle disse uligheder. Der er alt at vinde og intet at tabe – for begge køn vel at mærke. Der skal gøres en indsats for:

 • At mænd tiltrækkes af traditionelle kvindefag (service og omsorgsfag).
 • At private virksomheder, som handler med Frederiksberg, skal have en plan for etnisk og kønsmæssig ligestilling
 • At Frederiksberg kommune skal bekæmpe pornoficering af det offentlige rum.
 • At der skal rettes mere opmærksomhed mod fraskilte fædres muligheder og rettigheder.
 • At flere kvinder og mænd fra etniske minoriteter skal ansættes i omsorgsfagene (f.eks. børnehaver, plejehjem). Der skal fokus på de ressourcer disse mennesker har pga. deres unikke kulturelle erfaringer/baggrund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg