Prostitutionsprogram

SF’s prostitutionsprogram udarbejdet af Balder Mørk Andersen og Lotte Thiim Bertelsen for SF’s ligestillingsudvalg – udtalelsen blev vedtaget af SF’s hovedbestyrelse den 4. september 2005 

Køb af sex skal kriminaliseres

SF vil fremover arbejde for at køb af sex forbydes i Danmark. SF vil placere ansvaret for den skadelige handling, hvor det rettelig hører til – nemlig hos køberen. Erfaringen viser at et forbud mod køb af sex, medfører et markant fald i antallet af folk der køber sex hos prostituerede. For SF er denne virkning overordentlig vigtig.

Forudsætningen er imidlertid en række meget nødvendige politiske og sociale tiltag til gavn for prostituerede, så forbudet mod køb af sex med tiden vil kunne betyde et markant fald i antallet af mennesker der ernærer sig selv ved at sælge sex. Denne dobbelt-strategi vil for første gang vise et velfærdssamfund der tager prostitutionens skadelighed alvorligt, og kriminaliseringen vil samtidig sende et umiskendeligt signal om, at mennesker ikke skal være til salg. Det handler om menneskesyn. SF vil have, at Danmark skal gå forrest i kampen for ligestilling, og bekæmpe handel med mennesker med den mest virkningsfulde lovgivning. Sverige har med lignende lovgivning formået at bremse menneskehandelen, og endda på et tidspunkt, hvor de øvrige europæiske lande oplever en ubehagelig vækst i antallet af handlede mennesker. Af disse ender 90 % i prostitution. Med en kriminalisering af køberne, vil Danmark ikke længere gøde jorden for denne lukrative forbrydelse.

I Danmark priser vi gerne os selv for at have indrettet et velfærdssamfund, præget af social ansvarlighed, respekt for hinanden og ligestilling mellem kønnene. Meget er rigtignok opnået – men flere kampe skal endnu kæmpes og desværre er kampen på prostitutionsområdet knapt nok påbegyndt. Det vil SF gøre noget ved.

Det er SF’s opfattelse, at vi aldrig vil opnå reel ligestilling i Danmark, Europa og globalt så længe prostitution er en accepteret del af samfundslivet. Kulturer der til kommende generationer videregiver en norm om, at det er i orden at købe sig adgang til en anden persons krop vil altid hæmme sig selv i kampen for respekt mellem ikke bare kønnene, men mennesker i al almindelighed.

Vores samfund rummer en gruppe, af hovedsageligt kvinder men også mænd, der dagligt tjener til livets fornødenheder ved at stille deres kroppe til rådighed for, at andre kan få tilfredsstillet deres seksuelle lyster. Det er i hovedreglen mænd der benytter sig af dette, og der er tale om en grov udnyttelse af medmennesker, der af forskellige grunde har færre valgmuligheder end den resterende del af befolkningen.

Utallige undersøgelser viser, at de prostituerede i langt højere grad end andre borgere har oplevet en opvækst fyldt af voldelige overgreb, manglende omsorg fra voksne, institutionsophold og mangelfuld skolebaggrund. Troen på, at penge kan løfte dem ud af et liv med store mangler er gennemgående. Resultatet er et farligt liv, fyldt med stor risiko for voldelige overfald, kønssyg-domme, angst, depression og søvnforstyrrelser, samt problemer med at indgå i emotionelle rela-tioner og have et velfungerende seksualliv.

Ingen har normalt lov til at behandle hinanden med så mange skader til følge. Prostitution skal ikke være en ø med andre normer, end i resten af samfundet. Nogle mennesker lever med en så presset økonomi, at prostitution kan fremstå som en måde at opnå en rimelig levestandard. Bekæmpelse af fattigdom, støtte til fattige børn og bedre muligheder på arbejdsmarkedet vil bidrage til, at færre presses ud i prostitution.

SF ønsker ikke et samfund, hvor nogle mennesker skal bruges som ventil for at andre kan få udlevet deres begær og seksuelle lyster. Og dette gælder uanset de pågældende køberes muligheder for ellers at opnå seksuelle relationer.

Der er nogen der påstår at sex er en menneskeret – at det er et gode at nogle sælger sig selv. Dette synspunkt er forkert Vi fødes naturligvis som sociale væsner, der senere udvikler lyst, men så sandelig ikke med en plovmand i hånden til at betale for dets udløsning. Det er normerne i samfundet, der lærer os, at sådan kan det gøres. Sådanne normer og kulturelle praksisser kan ændres ved fx lovgivning og i denne situation viser erfaringer fra Sverige, at det på dette område er det helt rigtige at gøre.

Siden 1999 har køb af sex været strafbart i Sverige. Resultatet har været et mærkbart fald i antallet af både købere og prostituerede. Derudover har man oplevet en stagnation i menneskehandelen, internationalt kaldet trafficking, i modsætning til fx Danmark hvor det er et voksende kriminalitetsområde. Der er bred enighed om at sætte hårdt ind mod trafficking, men vores prostitutionskultur har en del af ansvaret for, at især unge kvinder, men også drenge ryger på kryds og tværs mellem de vesteuropæiske lande. Bagmændene scorer kassen, mens utallige unge mennesker traumatiseres for livstid.

Vi har ansvar for andet end det, der foregår i den danske baghave, derfor skal disse indsmuglede mennesker have hjælp, i stedet for en hjemsendelse, der derved er en medvirkende årsag til, at de en uge efter, illegalt befinder sig på et bordel i en anden europæisk storby.

De prostituerede skal allerede nu have al den støtte de kan få, til at finde sig en bedre plads i samfundet. Det er på ingen måde dem der skal rammes og med ønsket om en kriminalisering af køberne signalerer SF tydeligt, hvem der bærer hovedansvaret.

FN’s kvindekonvention pålægger staterne at gennemføre lovgivning, der forhindrer handel med kvinder og udnyttelse af kvinder i prostitution. Danmark ratificerede den for 21 år siden. SF vil nu gøre sit til, at der sættes handling bag de flotte ord.

Ud af prostitution

For SF er det ganske klart, at en kriminalisering af køb af sex ikke kan stå alene. Det er ikke vores mål at hive tæppet væk under de prostituerede. Formålet er derimod, at vi vil lave en kombination, hvor diskussion om kriminaliseringen på den ene side skal begrænse efterspørgslen på prostituerede, samt skabe debat og fokus på de skadevirkninger prostitutionen medfører. Og på den anden side, at kriminaliseringen følges op af en række tiltag, der skal sikre de prostituerede en reel mulighed for at komme til at leve et liv uden prostitution.

At overgå til et liv uden prostitution er dog ikke så nemt, som det umiddelbart kunne synes. Pro-projektet i Århus skriver om nogle af de barrierer, der er for kvinder der gerne vil stoppe:

”Det er svært at få ideer til hvad/hvordan man skal gøre, specielt hvis man har været prostitueret i mange år. Det kan bl.a. skyldes at flere bliver afhængige af økonomien, men også af oplevelserne og udfordringerne på klinikken. Mange oplever, at de på massageklinikken ”slår til” og her kan de yde en indsats der påskønnes, hvilket de sjældent har oplevet i andre sammenhænge, også arbejdsmæssigt. De fleste prostituerede kvinder har levet en form for dobbeltliv og har brugt mindre og mindre tid på at bevare og opdyrke et liv og netværk uden om. At blive/isolere sig i prostitutionsmiljøet er for mange blevet en tryghed, de har svært ved at slippe. Det er en indtægtskilde, hvor man bl.a. undgår at møde fordømmelse. Desuden er der stor bekymring i forhold til at blive genkendt når/hvis man starter på en uddannelse.” (www.prostitution.dk ).

Der er altså brug for en række tiltag, for at de prostituerede skal opleve det som realistisk og muligt at stoppe i prostitution og som er en forudsætning for at kriminalisering kan finde sted.

Konkrete politiske tiltag

Økonomiske vilkår
Økonomi angives af langt størstedelen af de prostituerede, i samtlige undersøgelser, til at være hovedårsagen til at begynde med prostitution. Og er også en af de væsentlige årsager til at det er svært at stoppe. For de fleste vil et stop med prostitution medføre en betydelig indkomstnedgang, og mange angiver også gæld som en af årsagerne til at fortsætte med prostitution – ‘de vil spare op til at kunne stoppe’.

Derfor er en af løsningerne gældssanering for prostituerede, der ønsker at stoppe i branchen. Det skal ske i en form for ‘frit lejde’ hos told/skat og sociale myndigheder. I samarbejde med de sociale myndigheder skal der udarbejdes løsningsmodeller for privat gæld.

 • Ligeledes skal der indføres mulighed for revalidering. Som det er i dag, er prostitution i sig selv ikke nok til at få bevilliget en revalidering. Men netop omskoling eller uddannelse er et centralt behov hos mange tidligere prostituerede.
 • I det hele taget skal kommunerne gennemgå deres procedurer og sagsbehandling for de personer, der ønsker hjælp til at komme ud af prostitution. Det skal sikres, at de ikke sendes frem og tilbage mellem forskellige myndighedsinstitutioner, men blot behøver at henvende sig et sted.

Psykiske og sociale vilkår
Der er dels en række ting, der kan og skal gøres for de mennesker der befinder sig i prostitution, og dels er der foranstaltninger til gavn for dem, der er på vej ud af miljøet.

Fakta er at de fleste prostituerede, og særligt de yngre kvinder, har oplevet fysiske overgreb, voldtægter og overskridelse af deres grænser, op til mange gange gennem livet som prostituerede.

Fra forskning og spørgeskemaundersøgelser ved vi, at især de prostituerede kvinder selv angiver anonym rådgivning om sikker sex, forhold vedrørende prostitution, økonomi, samt sociale og personlige forhold som konkrete rådgivningsbehov. Derudover efterlyser de adgang til anonyme test for seksuelt overførte sygdomme og anonyme gynækologiske undersøgelser. SF’s ønske om at kriminalisere køb af sex udelukker ikke, at vi samtidig vil indføre ovenstående ordninger som her-og-nu løsninger på de prostitueredes hverdagsproblemer.

 • SF vil arbejde for gratis professionel hjælp til alle i prostitution og tidligere prostituerede. Det kan fx være samtaler med en psykolog eller med en decideret prostitutionsrådgiver. De skal dels hjælpe med at håndtere prostitutionens skadevirkninger, dels hjælpe de prostituerede med igen at opbygge deres grænser, og generelt fungere som støtte for de prostituerede i overgangen til et liv uden for prostitution.
 • SF vil styrke den opsøgende og socialpædagogiske indsats overfor prostituerede. Dette er nødvendigt for, at de bliver opmærksomme på og oplever alternative livsmuligheder som tilgængelige. Samtidig vil vi styrke indsatsen for narkoprostituerede ved at kombinere metadon-behandling og/eller lægeordineret heroin med en styrket socialpædagogisk indsats.
 • SF vil arbejde for etablering af behandlingshjem, som tager sig af såvel misbrug som eftervirkninger af et liv som prostitueret.
 • Kommunernes sociale indsats skal styrkes således at kvinder og mænd, der ellers var endt i prostitution opfanges tidligere og gives andre muligheder.

Oplysning, rådgivning og forskning
De fleste mennesker er enige om at et liv som prostitueret ikke er ønskværdigt for en af deres nærmeste, alligevel er der begrænset viden om de konkrete skadevirkninger de fleste prostituerede oplever som følge af prostitution. Der hersker mange myter, og det er SF’s overbevisning, at hvis skadevirkningerne i højere grad var kendte, ville antallet af købere falde markant.

Der er sikker viden om, at langt størstedelen af de prostituerede har været misbrugt i deres unge år, og at dette er med til at rykke deres seksuelle grænser.

 • Der skal et massivt oplysningsarbejde til – meget gerne i samarbejde med de institutioner, der til daglig har prostitutionslivet tæt inde på kroppen og allerede arbejder for at styrke oplysningen om prostitution. Oplysningsarbejdet skal desuden virke forebyggende således at færre starter i prostitution.
 • Der skal sættes fokus på årsagerne og nogle af faremomenterne tidligt i de unges liv. Det kan fx gøres gennem seksualundervisningen i skolerne, hvor det er vigtigt at prostitutionens følgevirkninger og årsager diskuteres. Lærere og pædagoger skal også være særligt opmærksomme på børn der udsættes for seksuelle overgreb.
 • Der skal afsættes midler til øget forskning i baggrunden for, at nogle mennesker ender i prostitution og årsager til, at i særlig grad mænd går til prostituerede.
 • Der skal oprettes en anonym rådgivning for mænd som køber sex. Bliver man taget i at købe sex, får man automatisk tilbudt rådgivning.

(Ifølge Claus Lautrups undersøgelser er der mænd, der befinder sig i et direkte afhængighedsmisbrug, ligesom der er mænd, der har andre psykiske problemer som årsag til at købe sex).

Handel med mennesker – trafficking og politiets arbejde
Det vurderes, at omtrent halvdelen af de prostituerede, der arbejder i Danmark er udenlandske kvinder, og af dem er en stor del handlet til landet. De meget få sager mod bagmænd, der føres ved de danske domstole er tegn på at den politimæssige indsats ikke er god nok. Menneskehandel er en lukrativ beskæftigelse og et af de største internationale kriminalitetsområder. Og det bliver det ved med at være, så længe efterspørgslen opfattes som legitim.

 • SF ønsker, at politiets arbejde for at efterforske og retsforfølge menneskehandlerne styrkes. Der skal oprettes en særlig afdeling i politiet med trafficking som arbejdsområde. Politiet skal have tilført ressourcer til at efterforske alfonser og bordeller langt bedre end i dag, og skal også fokusere på markedsføringen og dem, der ad den vej tjener penge på prostitution. Har politiet mistanke om, at en kvinde i deres varetægt har været udsat for trafficking, skal de kontakte Reden-STOP Kvindehandel.
 • Politiet skal efteruddannes i de vilkår de prostituerede befinder sig i, og i hvordan prostitutionen i øvrigt påvirker og hænger sammen med deres liv. Dette er nødvendigt for at skabe forståelse for deres livssituation og for den gensidige tillid mellem prostituerede og politi til gavn for opklaringsarbejdet.
 • Indsatsen skal ændres og styrkes for de mennesker, der allerede er blevet handlet til landet. Som det er i dag bliver de sendt hjem efter 15 dage, og ender ofte hos de samme eller andre bagmænd, der handler dem igen. Danmark skal som minimum sikre de handlede kvinder (eller mænd) 3 måneders ophold i Danmark, og det sociale samarbejde med oprindelseslandet skal styrkes, således at disse personer har noget at vende tilbage til. I særlige tilfælde skal ofrene have mulighed for at opnå permanent, eller en tidsbegrænset længerevarende opholdstilladelse.
 • De udenlandske handlede personer skal have mulighed for ophold på et krisecenter, evt. med specialafdelinger, der kan håndtere netop disse menneskers særlige situation.
 • De handlede mennesker skal have adgang til sundhedssystemet på lige fod med danske statsborgere i den tid de er i landet. Ligesom de ovenstående social- og sundhedsmæssige tilbud naturligvis også skal gælde for disse hårdt ramte mennesker.

Etik i det offentlige
Vi vil ikke acceptere at nogen mennesker bruges som ventil for andres seksuelle lyster.

 • SF ønsker at afskaffe den nuværende praksis, som fastslår at sundheds- og pædagogisk personale kan rekvirere prostituerede til handicappede. Handicappede kan hjælpes til et sexliv på mange andre måder end gennem prostitution, f.eks. gennem datingsites, kontaktbureauer, mødesteder osv. Hollandske erfaringer med udvalgte og ansvarlige personer, som indgår i frivillige grupper, der påtager sig at indgå i seksuelle relationer med handicappede, kunne danne inspiration for en tilsvarende dansk løsning.

Det er en kendt sag, at antallet af handlede kvinder stiger massivt i områder med udenlandsk tilstedeværelse, og at de handlede kvinder følger med rundt i verden fra krisesituation til krisesituation. Det er ikke værdigt at danske udsendte bidrager til denne handel. Og det er heller ikke forligeligt med de udsendtes arbejdsopgaver om fx at sikre fred og genopbyggelsen af et civilsamfund funderet på menneskers rettigheder og lige værd.

 • SF vil have at der skal etableres et etisk kodeks for alle udsendt af den danske stat eller andre offentlige myndigheder, der forbyder køb af sex i udsendelseslandet.

Straf

 • Det er SF’s mål, at Danmark skaber grundlag for at købere af prostitution kan straffes

Udkast til denne udtalelse er skrevet af SF’s ligestillingsudvalg med inspiration fra følgende:

Besøg på Reden Stop Kvindehandel i København. Se også www.reden.dk

Ti myter om prostitution. KFUKs sociale arbejde, 2005

“Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse…” : en sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder. Af Claus Lautrup. VFC Socialt Udsatte, 2005.

Redegørelse om prostitution i Danmark : oplæg til en handlingsplan på prostitutionsområdet. VFC Socialt Udsatte, 2004.

Kvindehandel – et europæisk problem. Center for Ligestillingsforskning, 2004

Prostitution på massageklinikker. En spørgeskema-undersøgelse om kvinder, der prostituerer sig på massageklinikker. Af Gunvor Christensen og Lise Barlach. Pro Vejle, PRO ÅRHUS, VFC Socialt Udsatte, 2004.

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel 2002. Findes på ligestillingsministerens hjemmeside: www.lige.dk

Pro-projekt Århus hjemmeside: www.prostitution.dk

For yderligere information kan det desuden anbefales, at gå ind på SFs hjemmeside om prostitution: www.sf.dk/prostitution, hvor der findes masser af links og viden samlet om prostitution, eller i det mindste at læse pjecen fra KFUK om de ti mest almindelige myter om prostitution.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg