Kommunalvalg 2005

Al materiale på denne side, stammer fra kommunalvalget i 2005, hvor jeg stillede op på Frederiksberg, og på trods af en ufavorabel listeplacering fik det 15. højeste personlige stemmeantal i kommunen. SF på Frederiksberg fik (i modsætning til i Kbh.) en fremgang på 1,1 %-point, men det rakte lige akkurat ikke til det tredje mandat, der havde sendt mig i kommunalbestyrelsen. 

Valgkampsmateriale fra 2005
Balder Mørk Andersens valgkamps-flyer
Balder Mørk Andersens valgplakat
SF-Frederiksbergs valgprogram 2005 

Min ligestillingspolitiske plan for Frederiksberg, men med relevans for hele landet, kan ses her: Frederiksberg som et ligestillingsfyrtårn
Længere nede på denne side kan den dog også læses.

STEM BALDER MØRK ANDERSEN IND I KOMMUNALBESTYRELSEN
Frederiksberg har brug for stærke SF’ere i kommunalbestyrelsen. At gå efter borgmesterkæden er måske skudt over målet, men kommunen har brug for socialt bevidste
vagthunde. De trætte borgerlige har dog mindst lige så meget brug for ‘hjælp’ fra unge SF-folk med ideer. For kommunen har penge nok til både, at være visionær og sikre den sociale sammenhængskraft. Selv mener jeg, at være en person der kan tilføre kommunen meget, samt forny SF’s profil på Frederiksberg.

I valgkampen vil jeg især rette fokus mod:

LIGESTILLING – BØRN OG UNGDOM – TRAFIK OG MILJØ
At have disse mærkesager betyder dog ikke, at jeg ikke har holdninger til resten af de presserende spørgsmål i det danske samfund og det lokale smørhul – Frederiksberg. Den samlede velfærd for bl.a. ældre, handicappede, psykisk syge og den hjemløse på hjørnet er altsammen noget der ligger SF’ere på sinde. For mærk dig, at SF i hvilken som helst kommune altid vil fremstå som den socialt bevidste vagthund.Ligestilling er en kamp for begge køn, og betyder i sidste ende en sejr for begge køn. Nye rettigheder til det ene køn, fører nye muligheder med sig for det andet køn! Det er altså et ‘win-win-scenario’, hvor afgivelse af magt, på ingen måde betyder mindre magt. Rettes der gradvist op på de utallige kønsmæssige uligheder der stadig eksisterer i Danmark, vil det i sidste ende betyde et bedre liv for begge køn.
Længere nede på denne side kan du se min samlede ligestillingspolitiske plan, fyldt med forbedrende tiltag. Særligt vil jeg fremhæve:

– Private virksomheder der handler med Frederiksberg kommune, skal have en plan for etnisk og kønsmæssig ligestilling.

– Der skal være garanti for omkostningsfri psykologhjælp til ofre for vold og voldtægt.

– Kommunen skal sørge for, at imødegå en pornoficering af det offentlige reklame-rum.

– Fraskilte fædre skal indtænkes bedre i daginstitutioner og skolers kommunikation med forældrene.

Børn og unge er vort samfunds råstof. De skal gives de bedste muligheder i både institution, skole og fritidsliv. Forringelser og besparelser vil være en falliterklæring i denne rige kommune. Jeg vil bl.a. kæmpe for:

– Gratis økologisk mad i institutioner og skoler.

– Social tryghed er en stor bestanddel i det brede læringsbegreb. Test skal bruges med omtanke, og ikke for at tilfredsstille tilhængere af den sorte skole.

– Nytænkning når der bygges legepladser. Bedre gummibane-anlæg til boldsport.

Miljø drejer sig om vores sundhed og livslyst. Biler, smog og anden forurening skader os alle. Kollektiv trafik, cyklisme og bløde trafikkanter skal tilgodeses – hver gang! Jeg arbejder bl.a. for:

– Indførelse af bompenge for biler i København.

– Gratis kollektiv trafik.

– Brede og sikre cykelstier.

Ligestillingspolitisk plan

Læs nedenstående eller download planen her: Frederiksberg som et ligestillingsfyrtårn

Frederiksberg – som et ligestillings-fyrtårn

Den passive snak om Danmark som et godt ligestillingsland, bør nu lægges til hvile. For adskilligt er endnu ikke opnået i forsøget på at sikre reel ligestilling og indtænke ligestillingsperspektivet i al politik.

Kampen for ligestilling er for begge køn, og betyder i sidste ende en sejr for begge køn. Nye rettigheder til det ene køn, fører nye muligheder med sig for det andet køn! Det er altså et ‘win-win-scenario’, hvor afgivelse af magt på ingen måde betyder mindre magt. Rettes der gradvist op på de utallige kønsmæssige uligheder der stadig eksisterer i Danmark, vil det i sidste ende betyde et bedre liv for begge køn. Reelt set lider kvinder under de største strukturelle uligheder – det skal der grundlæggende gøres op med!

Samtidig mener jeg at det er væsentligt at få formidlet hvordan reel ligestilling i allerhøjeste grad vil udvide rammerne for at være kvinde og mand.

Med andre ord drejer det sig om øge råderummet for begge køn. Dette giver begge køn frihed til, at være den kvinde, mand, forælder eller karrierestræber, som den enkelte nu engang finder lyst til. Det skal være et valg truffet af den enkelte alene eller i parforholdet, og ikke et valg som samfundets normer og strukturer allerede har øvet så meget negativ indfly-delse på, at der reelt ikke er tale om et valg baseret på frihed. Det er kort sagt, vigtigt at bekæmpe kønsbaserede uligheder og derved bane vejen for det gode liv.

En vægtigt tiltag der placerer sig i SF’s landspolitiske ligestillingskamp, er 3 måneders øremærket barsel til mænd. Det vil nemlig være en murbrækker der fører nødvendige forandringer med sig.

I forlængelse heraf er der en mængde store kommunale udfordringer, at rette fokus på på Frederiksberg:

Ligestillings-politiske mål:

 • Ligeløn kan ikke sikres med et snuptag – men et væsentligt tiltag er lønstatistik opdelt efter køn og etnicitet. En sådan kommunal åbenhed vil ved den årlige offentliggørelse belyse uretmæssige uligheder.
 • Som i Københavns Kommune, skal der i kommunen oprettes en barselsfond for de kommunalt ansatte. Denne bygges op af 0.7 % af lønsummen fra alle ansatte, og skal finansiere lønnen til den vikar, der afløser den medarbejder der er på orlov.
 • Flere kvinder i topstillinger. Kommunens ligestillingsredegørelse fra 2003 viser tilsyneladende en sund kønsammensætning blandt lederne generelt, men kun 1 af 9 topchefer er kvinde – næsten lig landsgennemsnittet. Det skal der gøres noget ved! Det er SF’s mål, at mindst 40 % af kommunens topchefer er kvinder.
 • Rekrutteringsgrundlaget blandt kvinder skal udvides. Kommunerne skal derfor sørge for, at lige mange mænd og kvinder bliver sendt på lederkurser.
 • Alle vedtagelser i kommunalbestyrelsen skal kønsvurderes, så de ikke rummer ligestillingsmæssige problemer – i daglig tale kaldet mainstreaming.
 • Ligestilling skal ind i planlægning og forvaltning. Dvs. at alle kommunens tiltag skal ligestillingsvurderes – lige fra afgørelser i kontorerne i forvaltningen til planlægningen af undervisningen på skolerne eller fritidstilbud på plejehjemmene.
 • Det skal være et krav til private virksomheder der handler med Frederiksberg kommune, og når kommunale opgaver udliciteres, at virksomhederne har en plan for etnisk og kønsmæssig ligestilling.
 • Øget fokus på social- og sundheds-arbejde. Forbedrede arbejds- og lønforhold og kommunalt overenskomstpres for smudstillæg, vil give øget prestige og værdighed til et område der fortjener det. Derudover vil det tiltrække flere mænd til servicesektoren som savner bedre kønsfordeling. Dertil skal der laves kampagner for at få flere indvandrere ind i ældreplejen.
 • Prostitution er den største ligestillingspolitiske hæmsko. Kommunalt skal Frederiksberg politis civilpatrulje hyppigt sikre, at mindreårige og menneskehandlede kvinder ikke befinder sig i Frederiks-berg-bordeller. Kommunen bør søsætte en kampagne der oplyser køberne om skadevirkningerne som de prostituerede oplever, samt oplyse om prostitueredes generelt proble-matiske baggrund. Målet er at få færre mænd til at købe sex. Kommunen skal ikke betale for handicappedes brug af prostituerede. Landspolitisk er jeg stor fortaler for et forbud mod køb af sex.
 • Øget fokus på voldtægt. Frederiksberg skal være en tryg bydel, med oplyste stier. Det skal indtænkes i forbindelse med byplanlægning.
 • Det private kvinde-krisecenter på Frederiksberg skal løbende have kommunalt tilskud til sikring af efterværn af traumatiserede voldsramte kvinder og børn. Kommunen skal altså være sit ansvar bevidst og sikre opfølgning på samtlige sager om partnervold. Voldelige mænd skal i højere grad tilbydes behandling. Dertil skal kommunen give støtte til mere fagpersonale.
 • Frederiksberg skal aktivt arbejde på at få placeret et krisecenter for mænd i kommunen. Dette vil som et ekstra plus betyde en ny arbejdsplads med både ansat og frivilligt personale.
 • Kommunen skal sikre øget fokus på uddannelse af personale, der er i kontakt med voldsramte kvinder, og dermed også muligheden for at opdage børn i voldelige hjem.
 • Der skal bygges boliger til voldsramte kvinder, der i dag i alt for lang tid er nødt til at blive boende i krisecentre.
 • Der skal være garanti for omkostningsfri psykologhjælp til ofre for vold og voldtægt.
 • Kommunen skal sætte penge af til at undersøge de mandlige ansattes forhold til barsel, og i særlig grad de komplikationer de oplever. På baggrund heraf skal der søsættes en kampagne, der i særlig grad får mænd til at tage deres arbejdstager-retligt erhvervede barsel.
 • På alle kommunens arbejdspladser skal der oprettes ammerum og gives mulighed for ammepauser, så de enkelte forældre har denne mulighed i forbindelse med mandens barsel. Denne ordning er med succes indført i Norge.
 • Integrationsmæssigt skal der øget fokus på isolerede og dårligt integrerede kvinder med anden baggrund end dansk. De skal have tilbud om at komme ind i netværk. Dette kan bl.a. være medvirkende til, at de får en indsigt i andre måder at se på forholdet mellem mænd og kvinder.
 • Udvalgte daginstitutioner skal have åbningstider der sikrer, at den enlige far eller mor kan passe et arbejde på fleksibel vis.
 • I skolerne skal køn og ligestilling, herunder prostitution, tages op med børnene – kønsnedsættende og seksuelt krænkende sprogbrug skal modarbejdes.
 • Fraskilte fædre skal indtænkes bedre i daginstitutioner og skolers kommunikation med forældre.
 • Bedre fokus på ligestilling i erhvervs- og uddannelsesvejledningen. Der skal ikke som i dag vejledes så markant efter traditionelle kønsmønstre.
 • Sundhedskampagner skal i højere grad målrettes både mænd og kvinder.
 • Der skal påbegyndes forsøg med opsøgende lægebesøg på kommunens arbejdspladser.
 • Kommunen skal sørge for at imødegå en pornoficering af det offentlige reklame-rum.
 • I forbindelse med kulturelle tiltag, såsom i det nye kulturhus, skal muligheden for kønsmæssig ligevægt fx ved kunstudstillinger vægtes højt.
 • Kommunen skal årligt uddele en pris til en privat virksomhed eller offentlig institution der har gjort noget særligt for ligestillingen eller åbnet op for øget kønsmæssigt råderum.
 • Jeg vil altså arbejde for at Frederiksberg bliver en foregangskommune indenfor ligestilling. Opnår vi blot en del af ovenstående mål er vi nået et godt stykke. Vi ses på gaden til en stærk valgkamp.

  I forbindelse med vores interne urafstemning, skrev jeg nedenstående:

  Kære SF’ere på Frederiksberg

  Vi skal arbejde for vores to mandater ved det kommende kommunalvalg. Vælger-situationen efter det skuffende folketingsvalg ser ikke umiddelbart gunstig ud. Men heldigvis er vi ikke uvante med sådanne prognoser, og stikker derfor ikke halen mellem benene. Målet er naturligvis at gå frem til tre mandater, men delmålene er om end lige så vigtige – nemlig at føre en valgkamp vi kan være stolte af – samt sammentømre gruppen af garvede Frederiksberg-SF’ere med de nye medlemmer, som er kommet til i de senere år. Med gå på mod kan vi vise, at SF har en hulens masse god politik, som en tilsyneladende velfungerende kommune som denne kan nyde godt af.

  Der er tre elementer som jeg finder særligt væsentlige i valgkampen og den kommende periode: Mod – Fornyelse – Samarbejde

  Mod – skal der til, hvis vi vil ud og røre de vælgere som er nøglen til vores fremgang. Vi skal i højere grad end andre partier overbevise vores kernevælgere og potentielle vælgere om, at det nytter at sende kampklare SF’ere på Rådhuset. Der er ikke noget forkert i at arbejde for bedre cykelstier og gratis økologisk mad til børn og elever – det er nemlig gode tiltag. Men det skiller os desværre ikke mærkbart ud fra de andre partier. Vi bliver nødt til at være lidt frække og spidsformulerede i vores politik.
  Dette gælder i særlig grad den socialistiske værdipolitik. Frederiksberg skal være en foregangskommune på ligestillingsområdet, med en gennemgående mainstreaming. Samtidig skal vi gå imod seksualiseringen af det offentlige rum, som modarbejder de ligeværds-værdier som skolerne prøver at udstyre børnene med.
  Vi skal have sikkerhed for, at det ikke er kommunesvigt der gør, at man ser hjemløse uden for Frederiksberg-centret, og alle økonomisk svagt stillede børn skal tidligt mærke en kommunal opbakning med gratis fritidstilbud. Arbejde, uddannelse og tidlig positiv samfunds-imødekommenhed modvirker negativ social arv, og sikrer os en kommune med få utilpassede unge, af både dansk og anden etnisk oprindelse.
  Da Frederiksberg Politis civilpatrulje sidst fokuserede på prostitutionsområdet, besøgte de 30 bordeller i kommunen. For mig er prostitution udtryk for social- og kønsmæssig ulighed og jeg håber, at man med tiden vil se en kriminalisering af kunderne, der så primært vil blive mødt af bødeforlæg. Dette er uden for det kommunale råderum, men jeg vil arbejde for at kommunen søsætter en kampagne rettet mod de hovedsageligt mandlige købere af sex. Skadesvirkningerne skal frem i lyset og myterne tilbage i glemslen

  Fornyelse giver i sig selv ikke sikkerhed for politiske sejre. Ej heller kan man være sikker på, at nye øjne er garant for nye måder, hvorpå vores grundsocialistiske ideer, kan skabes om til reel politik. Rent faktisk kan man nemt opleve, at unge mennesker slår bremserne i og agerer decideret reaktionært. I grunden er fornyelse altså ikke et spørgsmål om alder – men om personer og disses tilgang. Selv mener jeg, at kunne være med til at give vores partiforening et positivt skub fremad. Vi rummer potentialet til at få involveret langt flere kræfter i SF på Frederiksberg. Det gælder både de nye, som i samspil med os skal finde en platform for deres politiske involvering, samt de rutinerede kræfter der i perioder ligger lidt i dvale. Det sidste element, er det der skal binde det hele sammen.

  Samarbejde er nemlig nøgleordet. For at SF med så få mandater skal kunne agere offensivt og iderigt, er det nødvendigt at så mange som muligt involveres i det arbejde der foregår på Rådhuset. Vi har flere medlemmer som sidder tilbage med ubenyttede ressourcer. Nye medlemmer – såvel som garvede skal inddrages med deres detailviden, så vi i langt højere grad får mulighed for at være et dagsordensættende parti. Omvendt skal medlemmerne på bedste vis informeres om arbejdet i kommunalbestyrelsen. Bliver jeg en af vores repræsentanter, vil jeg månedligt udforme et nyhedsbrev fra arbejdet på Rådhuset. Størst mulige åbenhed er for os, såvel som for moderpartiet et væsentligt element i engageringen af medlemmerne.

  Politiske holdninger: Jeg vil altid have svært ved at se forholdet mellem det røde og det grønne i SF som en kamp. For mig at se er de fint sammenvævede i en socialistisk dagsorden. Ej heller anerkender jeg, at vi må vælge mellem de ældre og børnene. I et velfærdssamfund skal alle tilgodeses, og det er for mig væsentligere at se på hvem der har brug for hjælp og hvem der fint klarer sig selv. Jeg vil derfor altid arbejde for en individuel og mindre tidstyrannisk hjemmepleje, såvel som for de bedste daginstitutioner og skoler med gratis modersmålsundervisning til alle.
  Fritids- og idrætstilbud skal have de bedste muligheder – nyskabende kunst og legepladser skal kombineres og kommunen skal rumme kultur for alle.
  Trafikalt skal der i samarbejde med SF-Kbh. arbejdes for indførsel af bompenge/roadpricing og billigere og bedre kommunal transport. I kommunen skal der løbende renoveres veje med lyddæmpende asfalt, og mere sikkerhed for cyklister – samt skabe flere lavhastighedsveje til gavn for svage trafikkanter.
  På boligområdet skal der i princippet kun bygges ungdomsboliger som ved Sylows Plads, så vi sikrer en kommune fyldt med unge under uddannelse, men det må aldrig være grønne områder der står for skud.
  Udlicitering er jeg grundlæggende stærkt kritisk overfor, da markedsgørelsen af velfærden, næsten altid medfører ringere vilkår og service.

  Lad os samle kræfterne til en god valgkamp og derved sørge for stærk SF-repræsentation i kommunalbestyrelsen. Der er brug for os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg