Et bedre budget med SF – SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2012, d. 8. okt. 2012

SF på Frederiksberg Rådhus er kendetegnet ved at være et hårdtarbejdende, ansvarligt og konstruktivt parti, der tager medansvar for det sure, så længe det derved sikres, at det samlede budgetbillede er langt bedre, end hvis SF havde sat sig på sidelinjen og surmulet over at budgettet ikke bliver præcist som vi helst ville have det. 

Det holdt hårdt, men i den sidste ende vurderede vi altså i SF, at vi ved at bide os fast i forhandlingsbordet kunne gøre mere gavn for borgerne på Frederiksberg, end hvis vi i stedet havde sat os med armene over kors og skrevet et alternativt – formentlig også bedre – men aldrig vedtaget budget.

Ved at handle som vi gør, sikrer SF ved sin vedholdende forhandlingstilgang, at budgettet på flere væsentlige områder går i en langt mere solidarisk, grøn og fremsynet retning. 

I SF gik vi til forhandlingerne med et ønske om:

– at være Frederiksbergs sociale stemme

– at børn i daginstitutioner skulle have endnu bedre pædagogiske normeringsvilkår

– at sikre aktive tiltag på et presset arbejdsmarked samt løfte kontanthjælpsmodtagerne

– at øget undervisningstid i skolerne kun kan sikres gennem tæt og tillidsfuld dialog med lærerne

– at skubbe på for at Frederiksberg skal være en cyklende og grøn foregangskommune

– at være partiet der kærer sig om kommunens ansatte

– at søsætte tiltag der kan tiltrække flere turister til Frederiksberg

– at være med til at gøre Frederiksberg til en mere kulturelt livlig og inspirerende plet i hovedstaden

Alt sammen var ønsker som vi fik igennem, og det er vi meget tilfredse med.


Økonomisk oplæg

Ved 1. behandlingen af budgettet den 3. september, roste jeg forvaltningen. Det gør jeg gerne igen, men ikke uden atter at bemærke følgende: Forvaltningen har enorm indflydelse på de politiske valg der foretages. Som politikere hviler vi i høj grad på skuldrene af især jeres økonomiske kalkuler. Og lad os igen sige det ærligt: Der er en del ’saglige antagelser’ i kommunal budgetlægning. I fællesskab skal vi sikre, at det bliver til gennemført praksis.

Rammerne var stramme på både service og anlæg, men i SF har vi hele tiden haft den tilgang, at aftaler med regeringen skal overholdes. Effektiviseringerne er mærkbare, og skal da også følges med lup igennem hele 2013, for at der ikke opstår negative serviceeffekter. Men der er også andre måder, at få penge i kassen på, og SF havde gerne set en mere solidarisk fordeling af udgifterne til renhold af fortove, således at også grundejerne havde deltaget i finansieringen. Men der var desværre ikke opbakning til dette synspunkt.

I SF står vi bag de trods anlægsloftet massive byggetiltag i kommunen. Det er både skole- og dagtilbudskapacitet, plejehjemsmodernisering, kultur- og idrætsfaciliteter, og et ønske om at vi netop fordi vi har den størrelse vi har på Frederiksberg, kan blive endnu bedre til at varetage mange af vores opgaver på det specialiserede socialområde hos os selv. En plan der i øvrigt skaber arbejdspladser i kommunen.


Sociale tiltag

Hvor nogen partier stiller sig tilfreds med at titulere sig selv som ’socialt ansvarlige’, tør vi i SF godt sige, at vi er noget mere ambitiøse end det. For os drejer det sig nemlig ikke bare om at opretholde et ansvarligt niveau, men om konstant at flytte overliggeren, så vi skridt for skridt får et samfund der ikke taber de svageste medborgere på gulvet, men i stedet konstant øger muligheden for, at alle kan få fundet de ressourcer frem som ligger inde i ethvert menneske.

SF’s seje træk på det sociale område betyder konkret, at der afsættes midler til, at der i fremtiden vil være en socialrådgiver knyttet til alle skoler. Derudover har vi sikret en styrket pædagogisk bemanding og udgående indsats på værestedet Flinten. Desuden bygger der naturligvis skæve boliger som tidligere aftalt.

Ydermere glæder vi os over, at det blev forhindret at kommunen skal til at anlægge en strammere praksis for forældrebetaling ved anbringelser udenfor hjemmet.


Flere i arbejde

I SF gik vi til forhandlingerne om budget  2013 med et klart ønske om at sikre, at Frederiksberg Kommune i årene frem vil arbejde fokuseret på aktiv jobskabelse. Hvis ikke vi var blevet tilgodeset på dette felt, er det tvivlsomt om vi ville have tiltrådt det samlede forlig. Men heldigvis for borgere uden for arbejdsmarkedet var der tilstrækkelig lydhørhed over for SF’s forslag.

Med baggrund i, at 100-200 forsikrede ledige på Frederiksberg står til at miste retten til dagpenge pr. 1. januar 2013, er det en nødvendighed at handle. Derpå skønnes det, at 10-20 personer månedligt vil miste retten til dagpenge, og af disse skønnes det, at 2-4 personer månedligt vil overgå til kontanthjælp. I SF valgte vi for at imødegå denne triste situation, hovedsagelig at fokusere på jobskabelse gennem en tilførsel af 2 millioner kr. de næste to år, samt en styrket indsats for udsatte unge og modtagere af ledighedsydelse. Men som en kanin op af hatten fik vi desuden tilført midler til at øge rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere. Det bringer os endnu ikke op på niveauet i Københavns Kommune, men uden SF’s indsats var afstanden blevet øget i og med, at det vedtagne budget i København også rummer et løft. Det vil betyde noget for både nuværende modtagere af kontanthjælp, og for dem som desværre står til at falde ud af dagpengesystemet.


Daginstitutioner og skoler

Vi får et normeringsløft i daginstitutionerne via regeringens kvalitetsmidler, og det er tiltrængt, og i SF’s øjne et af de vigtigste tiltag som den nye regering har søsat. Desto tidligere vi sætter ind, desto større chance har vi for at skabe glade, sociale og læringsparate børn. Her kommer jeg til at tænke på kongen der engang bad sin gartner om snart at plante et særligt træ. Gartneren replicerede, at træet groede meget langsomt, og først ville være modent om hundrede år. Kongen udbrød derpå: ”Da har vi ingen tid at spilde – plant det allerede i dag.”

Heldigvis kan vores indsats give resultat meget tidligere, og netop med dette sigte for øje, er vi i SF fortsat noget lorne over netop at bruge en del af kvalitetsmidlerne på at fjerne lukkedage, og vi har noteret os, at Landsforeningen for Socialpædagoger bl.a. bemærker, at ”Frederiksberg Kommune ikke lever op til kommuneaftalens beslutning om bedre normeringer igennem den øremærkede pulje”. I SF henholder vi os dog til, at det fra direktørhold er blevet bekræftet, at prioriteringen er legal. Men hvis der opstår yderligere tvivl om dette forhold, forventer vi at det atter bekræftes.

Vi er stolte af vores folkeskoler på Frederiksberg. Her får børnene et fagligt kompas, som styrer dem gennem livet. Og her lærer både Emilie og Emilio, hvad det vil sige at være en god ven, og at alle fortjener en chance. Men kan vi blive lidt bedre gør det ikke noget. Skolerne kan se frem til en styrkelse af især mellemtrinnet samt ikke mindst en bedre brobygning mellem skoler og ungdomsuddannelser, og vi får en bedre koordinering af de ellers gode lektiestøttetilbud. Ydermere ser vi i SF frem til at få forelagt en konkret sag om et Frederiksbergsk heldagsskoletilbud fra skoleåret 2014.

Vi skal dog også være bevidst om, at det kræver meget af vores skoler, at nå målet om at 96 pct. af folkeskolens elever undervises i et alment undervisningstilbud. Det er ambitiøst, men på sigt til gavn for både de enkelte elever og samfundet, hvis det altså gennemføres på klogeste facon.

Vejen frem er at alle partier bliver enige om, at vi ikke skal kæmpe mod skolen. Vi skal kæmpe for skolen – sammen med skolen, og det kræver tillid og dialog.


Cyklisme, kultur, turisme, ældre og sundhed

SF glæder sig over opbakning til visionen om, at Frederiksberg har cykelstier på alle trafikveje i 2020, og over den fortsatte fokus på klimasikring og energirenovering.

Med forliget sikres der også fokus på at give Frederiksberg et mere levende kultur- og fritidsliv, herunder bl.a. ved at afsætte midler til at trække den elektroniske musikfestival Stella Polaris tilbage til Frederiksberg Have. Vi glæder os desuden over at SF’s tidligere vedtagne forslag om fritidspasordning, forlænges i 2013.

At der derudover var opbakning til SF’s forslag om at opgradere turismeindsatsen er godt. Herved kan vi ligge os mere i selen for, at især de lokale erhvervsdrivende kan nyde mere af den generelle turismevækst i hovedstaden. 

Foruden de allerede optrukne områder, rummer budgettet væsentlige fremtidsrettede tiltag på især ældreområdet, hvor vi skal have udviklet en ny politik, og på sundhedsområdet, hvor vi nyder godt af de regeringsprioriterede midler. Det er nu engang billigere og langt mindre menneskeligt tungt, at forebygge i stedet for at reparere, og her er den lokale sundhedspolitik faktisk den centrale, med en bedret indsats inden for forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt over for mennesker med kronisk sygdom.


Fysioterapi til kommunens ansatte

I SF lægger vi desuden stor vægt på at gøre noget godt for kommunens medarbejdere, så de ikke kun får det indtryk, at vi bare konstant stiller nye krav. En god arbejdsgiver kærer sig nemlig om sine ansattes trivsel og helbred. Således ser vi frem til udmøntningen af de 0,8 mio. kr. i 2013 til udgående fysioterapi til kommunens medarbejdere med faglig forankring i Sundhedscentret. Det skal understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø, og væsentligst af det hele – give den enkelte medarbejder en faglig rådgivning om, hvordan der bedst arbejdes med egen sundhed, og hvordan nedslidning modvirkes bedst muligt.

Når man nu endnu ikke har flertal til at få realiseret alle sine SF-drømme, er der trods alt grund til at glæde sig over de markante aftryk vi har fået sat, ved konstruktivt og bestemt, atter at deltage i forhandlingerne fra start til slut. Den modsatte tilgang havde i hvert fald ikke gavnet Frederiksberg.


En god politisk debat

Før jeg slutter af vil jeg gerne have lov til at udtrykke et debatmæssigt ønske. I SF syntes vi, at der alt for ofte er tendens til, at de borgerlige i denne byrådssal ikke ønsker at debattere de politiske beslutninger der træffes. For på trods af, at vi nu indgår et budgetforlig, er vi i SF fortsat i opposition, og vi vil gerne diskutere de prioriteringer der er blevet foretaget.

Jeg håber således, at vi alle kan nikke samtykkende til, at vi er politikere og ikke tavse skyggedansere?

Så i SF håber vi på en god og saglig debat, hvor der bliver gået efter bolden.