Budget: Flere penge til velfærd

SF gjorde det allerede i sommers klart, at Frederiksberg i 2012 burde sætte de midler af til borgernær service som den tekniske serviceramme efter Økonomiaftalen mellem den nu afgåede VK-regering og Kommunernes Landsforening (KL) gav mulighed for. Alt andet ville være hæmmende for den velfærd som Frederiksberg så gerne bryster sig af – og mere kontant: Decideret tåbeligt og udviklingsfjendsk. I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet gjorde jeg det ydermere klart, at vi i SF gerne så, at råderumsvurderingen fik et eftersyn.

Sidste uge vedtoges budgettet så ved 2. behandlingen og i SF er vi godt tilfredse med, at vi lander på et serviceforbrug, der ligger 3,2 mio. kr. over den tekniske serviceramme. Eftersom 77 ud af 98 kommuner ser ud til at bruge færre midler i 2012, end de havde mulighed for, vil dette ikke belaste det kommunale fællesskab.
Alt i alt er SF med i budgetforliget pga. fire ting:

For det første er der blevet tilført midler til en række områder som vi i SF lægger stor vægt på, herunder især kompetenceudvikling til lærere og boligsociale tiltag.
For det andet har der været lydhørhed over for en række nye forslag fra SF, som fx vedtagelsen af en cykelpakke, kompetenceudvikling til daginstitutionsledere og søndagsåbent i Café Paraplyen.
For det tredje er der på anlægsområdet lagt op til en fremrykkelse af investeringer, hvorved Frederiksberg bidrager til stimuleringen af den danske økonomi. Specifikt moderniseringen af plejeboliger til ældre samt opholdssteder til borgere med handicap eller socialpsykiatriske behov samt ikke mindste idræts- og beskæftigelsesområdet.
For det fjerde er der en række af effektiviseringerne, som vi finder fornuftige, set i det lys, at SF ønsker en kommune med styr på økonomien, og det er trods alt ikke en lige så massiv effektiviseringspakke som vi tidligere har taget medansvar for.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 18. oktober 2011)