SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2012, d. 10. okt. 2011

En have har brug for omsorg
Danmark har fået en ny regering, men regeringen tiltræder på et vanskeligt tidspunkt.
At det er tilfældet, ved vi kun alt for godt på Frederiksberg. Den afgåede regerings krav om nulvækst er således stadig den underliggende præmis for budget 2012. Budgettet for 2010 og for indeværende år har begge haft behov for intensiv pleje og omsorg. SF har taget del i denne opgave, og vi står klar til at gøre det samme med budgettet for 2012, som vedtages her i aften med SF’s stemmer.

Hvis man anlægger en botanisk tilgang til budgettet, er vi i SF dog af den klare overbevisning, at budgettet indeholder langt flere roser end tidsler, samt at eventuelt yderligere ukrudt er styrbart. Nuvel, det er ikke noget man bare kan vedtage politisk, men vi kan som det mindste ligge os i selen for sammen med forvaltningen, at stå klar med gasbrænder eller sågar hakkejern eller mælkebøttestikke, hvis det skulle være nødvendigt.

Teknisk serviceramme
SF gjorde det allerede i sommers klart, at Frederiksberg i 2012 burde sætte de midler af til borgernær service som den tekniske serviceramme efter Økonomiaftalen mellem den nu afgåede VK-regering og Kommunernes Landsforening (KL) gav mulighed for. Alt andet ville være hæmmende for den velfærd som Frederiksberg så gerne bryster sig af- og mere kontant: Decideret tåbeligt og udviklingsfjendsk. I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet gjorde jeg det ydermere klart, at vi i SF gerne så, at råderumsvurderingen fik et eftersyn.

Alt i alt er vi derfor godt tilfredse med, at vi ser ud til at lande på et serviceforbrug, der ligger 3,2 mio. kr. over den tekniske serviceramme. Eftersom 77 ud af 98 kommuner ser ud til at bruge færre midler i 2012, end de havde mulighed for, vil dette ikke belaste det kommunale fællesskab.

Derfor er SF med
Samlet set er der fire ting, som har gjort, at SF tiltræder dette forlig,

1)      Der er blevet tilført midler til en række områder som vi i SF lægger stor vægt på.

2)      Der har været lydhørhed over for en række nye forslag fra SF.

3)      Der er på anlægsområdet lagt op til en fremrykkelse af investeringer, hvorved Frederiksberg bidrager til stimuleringen af den danske økonomi.

4)      Der er en række af effektiviseringerne, som vi finder fornuftige, set i det lys, at SF ønsker en kommune med styr på økonomien, og det er trods alt ikke en lige så massiv effektiviseringspakke som vi tidligere har oplevet.

For at starte med effektiviseringerne:

De planlagte sammenlægninger og lukninger af små institutioner, kan forhåbentlig give øget bæredygtighed i form af bl.a. styrkede faglige miljøer samt mindre økonomisk sårbarhed i og med, at større enheder bør være mere robuste. I den forbindelse har det været væsentligt for SF, at pædagogiske særtræk vil kunne blive bevaret i processen.

Omlægningen af Magnoliahuset til drift efter Dagtilbudsloven kan synes mærkværdig i og med, at kommunen for få år tilbage traf den modsatte beslutning. Det er derfor uheldigt, men ikke desto mindre foretages der nu en grundig revisitering, ligesom der som det mindste fortsat vil være vederlagsfri befordring til og fra institutionen for de børn, som har behov for det (og forældrene vil ikke komme til at betale mere end halvdelen af, hvad andre forældre betaler for at have deres barn i et pasningstilbud).

Effektiviseringerne på sundheds- og omsorgsområdet samt på kommunens sociale institutioner foretages på baggrund af konkrete tiltag, der fastholder kerneydelser og serviceniveau. Udmøntningen vil blive fulgt tæt, så den oplevede virkelighed i tilstrækkelig grad bliver den samme som den teoretisk beskrevne, hvilket er centralt for SF.

Kommunens gode medarbejdere vil naturligvis ikke, og har da heller ikke indtil nu jublet over lønsumsreduktionen. Det fortsatte fokus på sygefraværet er væsentligt, men ikke uden udfordringer, ligesom en yderligere 5 mio. kroners administrationseffektivisering ikke er en festanledning.

Med inspiration fra Helle Thorning Schmidt – undskyld – Statsministeren, vil jeg derfor sige til alle offentligt ansatte på Frederiksberg – til direktion, ledere og andre medarbejdere: Vi har brug for jer. For jeres faglige kunnen. For jeres kreativitet. I skal fortsætte den flotte indsats. I skal blive ved med at få nye ideer og finde nye og mere effektive løsninger. Så vi derigennem kan frigøre ressourcer til hovedopgaven: Bedre velfærd til borgerne.

Midler til kompetenceudvikling
Derfor var det da det mindste vi kunne gøre, da vi afsatte midler i 2012 og 2013 til fælles kompetenceudvikling. Når vi nu ikke kan give jer flere arme og ben eller hoveder, kan vi i det mindste sikre, at de legemsdele, I har, bliver brugt på bedste vis.

Kommunens gode lærerkræfter havde efter SF’s overbevisning også brug for en håndsrækning. Vi har store forventninger til, at I kan løfte visionerne om inklusion, men viser nu også i handling, at vi politikere er bevidste om, at det ikke sker ud af det blå, men kræver efteruddannelse og kompetenceløft.

Endvidere ved vi, at de børn, som I lærere har at arbejde med, er rundet af deres tid i daginstitution, og det er så vigtigt, at denne tid er god og udviklende. I SF er vi ikke i tvivl om, at kommunen rummer kompetente pædagoger og ledere, og ledere både med eller uden lederdiplomer, som brænder for deres fag. Men for konstant at kunne fastholde gejst og udvikling, er det bydende nødvendigt, at vi sikrer at lederlaget har mulighed for at tilegne sig ny viden og lederredskaber, der kan komme alle medarbejderne til nytte.

Specifikke serviceforbedringer
I løbet af aftenen vil SF have rig lejlighed til at fremhæve konkrete budgetændringer til gavn for borgerne, når vi når til debatten omhandlende de specifikke områder. I flæng vil jeg dog nævne:

På Undervisningsområdet: SSP-projektets videreførelse i Lindevang og Stjernen, det nødvendige fokus på udskolingen og gennemførslen af ungdomsuddannelser og den forhåbentlig nystartede skolemadsordning.

På Sundheds- og Omsorgsområdet: den styrkede genoptræningsindsats, den øgede forebyggelse og de afsatte midler til kræftrehabilitering – en modbydelig sygdomsform som velsagtens alle familier efterhånden har oplevet i en eller anden form.

På Socialområdet: Den styrkede boligsociale indsats, herunder specifikt i Finsens Have samt den to-årige periode med søndagsåbent i Café Paraplyen. Vi ser i SF frem til at høre medarbejdernes og brugernes oplevelser med dette tiltag. Søndag er for flere med særlige sociale vanskeligheder en rigtig tung dag at komme igennem.

Anlægssiden
Det er her vi på Frederiksberg heldigvis gør vores til at bidrage til væksten i hele landets økonomi. For hver gang vi skaber 100 arbejdspladser i hovedstaden giver det 20 i resten af Danmark.

Den sociale Masterplan for det specialiserede voksenområde, altså for borgere med handicap eller socialpsykiatriske behov, er en søsætning af et kæmpeskib. For at fastholde serviceniveauet skal vores tilbud fastholdes og udvikles gennem en faglig, økonomisk og fysisk konsolidering over de næste 7-8 år.

Det samme gælder plejeboligområdet, hvor moderniseringer efter planen vil sikre, at ressourcerne i højere grad kan gå til den borgernære pleje og omsorg.

Det er besluttet at lade en svømmehal indgå som den anden og sidste fase af KU.BE. Det er glædeligt, idet en svømmehal kan medvirke til at tiltrække yderligere brugere, og vi ser frem til at deltage i den konkrete indholdsskitsering. I SF har vi hele tiden syntes, at KU.BE var en spændende vision, hvorfor vi valgte at tage del i den fra starten af, og vi glæder os nu over, at Socialdemokraterne også mener dette.

Af yderligere forbedringer på Kultur- og Fritidsområdet kan nævnes kunstgræsfodboldbaner, udbygning og opgradering af Frederiksberg hallerne, yderligere skolebaner med lys, faciliteter i forbindelse med det nye Center for Beskæftigelse og Aktivitet på Bernhard Bangs Allé, kunstgræsbane ved Klub Cassiopeia, samt udvidelsen af Frederiksberg Svømmehal, hvor jeg personligt ser frem til at prøve den nye loop-rutsjebane.

Det grønne Frederiksberg
I særdeleshed er det på anlægssiden at vi finder de grønne visioner for Frederiksberg. I SF er vi godt tilfredse med at tage del i et klima- og miljøfokuseret, energiforudseende samt cykel- og busvenligt budget.

Energirenoveringer har længe været et tema for SF, og nu søsætter kommunen en omfattende energistrategisk partnerskabsmodel, kaldet FRESCO (Frederiksberg ESCO). FRESCO forventes at nedbringe kommunens nuværende energiforbrug med op til 30 pct. og vi har således givet os selv mulighed for at blive en foregangskommune inden for klima og bæredygtighed

Vi kan ikke forhindre skybrud i fremtiden og vi kan muligvis ikke undgå oversvømmelser, men vi skal gøre hvad vi kan for at gardere os bedre. Derfor styrker vi nu miljørådgivningsindsatsen og iværksætter kommunale klimatilpasningsprojekter. Det kan være etablering af grønne tage, opsamling og genbrug af regnvand, vandgennemtrængelige belægninger samt mindre projekter med lokal afledning af regnvand (LAR), lokale bassiner og kanaler på kommunale arealer.

Vi skal have mindsket luftforureningen på Frederiksberg. For at lykkes med dette bør vi til enhver tid gøre den kollektive trafik og cykelmulighederne bedre for derigennem at give os alle det bedst mulige alternativ til bilkørslen. Derfor er vi i SF glade for, at de eksisterende servicebusser udvides til egentlige ”Frederiksbergbusser” med yderligere en linje og en udvidet køreplan og halvtimedrift.

SF’s forslag om en cykelpakke fandt til stor glæde tilslutning, så vi nu bl.a. får etableret ”cykelstationer” med trykpumper, trykmålere og vandposter samt en cykelparkeringsanalyse, så vi finder ud af, hvor vi kan gøre det meget bedre.

Derudover ser vi i SF frem til de snarlige forhandlinger om en ny parkeringsmodel. Vi har gennem 2011 stillet flere spørgsmål til kommunens handlemuligheder og ser frem til at finde fælles løsninger, der gør Frederiksberg til en del af en hovedstad med renere luft, og ikke bare til en parkeringsplads for udefrakommende. Lad os bare være ærlige: Vi har brug for, at der bliver færre og ikke flere biler på Frederiksberg.

Ø ikke med
Enhedslisten har igen valgt at stå uden for budgettet. Det er igen en beslutning, som vi i SF respekterer. Således er der da også flere af Enhedslistens ændringsforslag, som vi i SF kan nikke genkendende til, og som vi også gerne selv så gennemført. Måske var der endda nogle af dem, som kunne have fundet vej til budgetforliget, hvis Enhedslisten var blevet siddende – ikke til den bitre, men snarere til den trods alt gode ende. Det må jo konstateres, at Enhedslistens ændringsforslag fortsat kun vil blive stående som trykte bogstaver, hvorimod SF’s forslag bliver til reel virkelighed.

Når det er sagt, finder vi det i SF betryggende, at Enhedslisten ved at stå uden for også har givet sig selv mulighed for at fremvise nogen af de andre muligheder for tiltag, der findes, uden at vi dog partout mener, at de alle bør gennemføres i fremtiden.
For selvom vi i SF atter er med i budgettet, skal der ikke herske tvivl om, at vi samtidig er i opposition til det borgerlige flertal.

Heldigvis kan man godt være dette i en god og kammeratlig ånd på rådhuset, og jeg ser således frem til en god og lødig debat i aften.