Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008

Ligestilling, mangfoldighed og et godt medlemsdemokrati med en sund debatkultur er organisatoriske kernepunkter for SF. Viden om SF’s medlemmer og deres forskellige måder at være aktive på er nødvendig for, at man på bedste vis kan skabe en partikultur der inkluderer, og ikke ekskluderer. Som et led i forsøget på at klarlægge viden, fandt jeg i min egenskab som formand for SF’s ligestillingsudvalg, at det var på sin plads at lægge nogen tal sammen, for at se hvordan det forholder sig med medlemmernes lyst til at gå på talerstolen til et landsmøde.

Statistikken er i denne ombæring opgjort udfra kønsforskelle, men man kunne også opregne forskelligheder udfra andre karakteristika (fx alder, uddannelse og tillidsposter). Man kan vælge at betragte det som et kuriosum, men man kan også tage det med sig videre ud til sit parti- eller foreningsliv, og have det i baghovedet når man der tilrettelægger en mødekultur for alle.

FAKTA 

SF’s medlemmer er næsten ligeligt fordelt på de to køn

528 personer med taleret havde indskrevet sig med mulighed for at komme på talerstolen senest lørdag kl. 16. 

Den kønsmæssige fordeling var:
230 kvinder (43,6 %)
298 mænd (56,4 %)

185 personer talte under plenumdebatterne (heraf 4 andengangstalere 3 mænd/1 kvinde under debatten om politisk hovedudtalelse).

Den kønsmæssige fordeling var:
64 kvinder (34,6 %)
121 mænd (65,4 %)

Udspecificeret på de tre forskellige debatter fordelte tallene sig således:

Politisk hovedudtalelse med 109 talere:
34 kvinder (31,2 %)
75 mænd (68,8 %)

EU-debat med 37 talere:
11 kvinder (29,7 %)
26 mænd (70,3 %)

Organisationsdebat med 39 talere:
19 kvinder (48,7 %)
20 mænd (51,3 %)

Konklusioner:

  • På trods af partiets lige kønsfordeling tager flere mænd end kvinder til landsmøde
  • Kvinder går i færre tilfælde på talerstolen end mænd, både faktisk og relativt.
  • Kvinder taler relativt set mest om partiets organisation og endda mere end mændene.
  • Uden at have undersøgt det til bunds, synes der at være belæg for at konkludere, at en større procentdel af de kvinder der taler i plenum, end af mændene, i forvejen sidder på tillidsposter – er indvalgte i folketing eller byråd – eller er kandidater.